Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

1. Посочете романите, които представят голямата епическа вълна в българската литература през 50-те години на XX век.
      A) „Време разделно“, Хайка за вълци“, „Възвишение“
      Б) „Лавина“, „Бариерата“, „Отклонение“
      B) „Осъдени души“, „Иван Кондарев“, „Физика на тъгата“
      Г) „Тютюн“, „Железният светилник“, „Гласовете ви чувам“

2. Кои особености НЕ са характерни за българската проза през 60-те години на XX век?
      A) аз-форма на повествование, разговорен стил
      Б) монологично слово, субективна оценъчна позиция
      B) комичен план, гротеска, пародия
      Г) панорамни исторически картини, лиризъм

3. Посочете автора на романа „Възвишение“.
      А) Георги Господинов    
      Б) Милен Русков
      В) Станислав Стратиев 
      Г) Виктор Пасков

4. Кое жанрово определение НЕ може да се свърже с романа „Тютюн“?
      А) битов роман    
      Б) любовен роман
      В) социален роман на нравите 
      Г) епически роман

5. Посочете проблемите, които са характерни за романа „Тютюн“.
      A) цената на успеха и духовната поквара
      Б) страданието и липсата на перспектива пред малкия човек
      B) духовното прераждане на човека чрез любовта
      Г) силата и въздействието на родното 

6. С използването на кой похват Николай Хайтов променя традиционния жанров модел на разказа?
      A) с натрупване на реторични въпроси
      Б) с индивидуализиране на разказвачите
      B) с подробна речева характеристика на героите
      Г) с диалектна лексика на монолога

7. Кой е излишният ред, който НЕ посочва в какво се изразява своеобразието на разказа „Дърво без корен“?
      A) хронологично подредени сюжетни епизоди
      Б) мозаечно изграждане на сюжета
      B) асоциативен ход на повествованието
      Г) изразителна диалектна реч на героите

8. Кой проблем НЕ се отнася за съдържанието на разказа „Дърво без корен“?
      A) отчуждението между хората
      Б) подмяната на традиционната ценностна система
      B) душевната самота на човека в големия град
      Г) социалните конфликти между хората

9. В кой сборник е отпечатан разказът Дърво без корен“?
      А) „Мъжки времена“    
      Б) „Родопски легенди“
      В) „Шумки от габър“
      Г) Диви разкази“

10. Посочете специфичния принцип на повествование в разказите на Йордан Радичков.
      A) еднопосочно развитие на основната сюжетна история
      Б) едновременно разгръщане на няколко сюжетни линии
      B) пренасяне на сюжета от настоящето в миналото чрез спомена
      Г) причинно-следствена връзка между сюжетните елементи

11. Какво художествено средство съдържа заглавието на разказа „Нежната спирала“?
      А) метонимия    
      Б) метафора    
      В) символ 
      Г) олицетворение

12. Коя от посочените особености НЕ е характерна за разказа „Нежната спирала“?
      A) използване на композиционния похват „разказ в разказа“
      Б) преплитане на художествена условност и документален пласт
      B) ретроспекция, кръгова композиция и отворен финал
      Г) развитие на повествованието само в настоящето

13. Посочете основните събитийни акценти в сюжета на разказа „Нежната спирала“.
      A) обобщеният образ на ловците, образът на разказвача
      Б) шипковият храст, Методи Андонов, убитият гълъб
      B) изображението на зимата, образът на пътуващия човек
      Г) виещият се път, хилядокраката гора, ятото диви гълъби

14. Кой проблем НЕ се отнася до съдържанието на разказа „Нежната спирала“?
      A) отчуждението на човека от природата
      Б) въздействието на красотата на природата
      B) човешката агресивност и невежество
      Г) незнанието в човешката цивилизация

15. Формулирайте своята теза върху посланието на разказа „Нежната спирала“, свързано със символиката на образа на гълъба – библейски символ на любовта и надеждата за спасение, урок по човечност в жестокостта на човешкия свят.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. Формулирайте своята теза върху смисъла на метафората в последното изречение на разказа „Дърво без корен“: „Аз ще цепя за Широка лъка, а ти... ти карай за Багдад!“ (етимологията на името на родопското село и града Багдад – „Божи дар“, „хубава градина“).
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

17. Формулирайте своята теза върху общото послание, което внушава заглавието на разказа „Дърво без корен“.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

18. Изразете тезисно своето мнение за специфичния начин, по който в романа „Тютюн“ се разработват мотивите за лудостта и пиянството. 
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1. Г; 2. Г; 3. Б; 4. А; 5. А; 6. Г; 7. А; 8. Г; 9. Г; 10. В; 11. Б; 12. Г; 13. Б; 14. Б; 
15. Текст; 
16. Текст
17. Текст – Възможен отговор – градът като символ на отчуждението между хората, липсата на разбирателство и дисхармонията между светогледните идеи на хората, невъзможното общуване и човешката самота.
18. Текст – Възможен отговор – преобръщането на метафоричния смисъл на мотивите, познати от „Под игото“ на Иван Вазов, превръщането им в болестно състояние на духа, в липса на изначални духовни опори, в нарушаване на морални граници.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave