Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КОНТРОЛНА РАБОТА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
Думата в езика

 


1. В кое изречение е употребена остаряла дума?
   A) На зазоряване тръгнахме от хижата към водопада.
   Б) Привечер цялото семейство се събра в голямата одая.
   B) През деня групата ученици посети етнографския музей.
   Г) По обяд някой предложи да отидем на кино.

2. Изразът "местност, в която природните богатства и животните са под специална закрила" е речниково значение на:
   A) резерват
   Б) резерва
   B) резервоар 
   Г) реколта

3. В кое изречение е употребена дума с преносно значение?
   A) Няколко души се отдръпнаха от пътеката изплашени.
   Б) Слънцето огряваше златните върхове на планината.
   B) Една вечер край лагера запалихме голям огън.
   Г) Край реката се бяха събрали много деца.

4. В кой ред думите НЕ са синоними?
   A) проумявам - схващам 
   Б) внушителен - голям
   B) предпазвам - увещавам 
   Г) известие - съобщение

5. В кой ред са записани само чужди думи?
   A) брат, авторитет, нюанс 
   Б) овации, стратег, сняг
   B) туроператор, бряг, хармония 
   Г) ирония, титла, фасада

6. В коя дума има съответствие между изговор и правопис?
   A) разбирам 
   Б) подход
   B) възпитание 
   Г) изплашвам

7. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?
   A) вървяли
   Б) вървящи
   B) вървел 
   Г) вървеща

8. В кой ред са допуснати две грешки - една правописна и една пунктуационна?
   A) Слет малко момчето излезе навън, без да затвори вратата.
   Б) По бескрайното поле вятърът разлюляваше исъхналите треви.
   B) Кученцето помаха със опашка от радост но не тръгна към тях.
   Г) Повя хлат откъм планината и времето стана много приятно.

9. В кой от редовете има правописна грешка?
   A) Те са вече голями деца.
   Б) Обичам прясно мляко.
   B) Видял ли си книгите?
   Г) Той е пял и на български език.

10. На кой ред всички думи са написани правилно?
   A) идеял, материя, линия
   Б) визия, стратегия, революция
   B) гениален, реален, социялен 
   Г) одеяло, одеание, деятел

11. В кое изречение е допусната правописна грешка?
   A) В плуването Борис няма равен по издържливост.
   Б) Знае се, че учениците са издържали всички изпити.
   B) В математиката много се държи на доказателствата.
   Г) Подай ми чашата със счупената дръжка.

12. В кое изречение е допусната правописна грешка?
   A) Журито награди най-добрите сценарии. 
   Б) Писателят завърши своя нов сценарии.
   B) Баща ми се прибра с последния трамвай. 
   Г) Скоро по улиците ще има нови трамваи.

13. В кое изречение е допусната правописна грешка?
   A) Предполагам, че Боби ще приеме идеята ми с възторг.
   Б) Майката предпази детето от удара на приближаващата кола.
   B) Той не може да претсказва вярно времето. 
   Г) Ще представим утре нашето предложение за промени в програмата.

Прочетете двата текста и отговорете на въпросите 14. -20.

Текст 1
Иван Белин не се съмнява също, че вълчицата има и малки.
На няколко пъти той можа да я види съвсем отблизо. Беше я виждал, когато тя, неусетена от кучетата, незабелязана и от него самия, току се появеше всичко на всичко на някакви петдесет-шейсет крачки, сякаш изскочила изпод земята. Овцете се урваха на една страна и се събираха накуп, като че грабнати от вихър, кучетата, останали назад, се носеха вече към нея с бързината на куршуми. А в разчистеното пред нея пространство тя стоеше тъй, както се беше спряла, още с подигнат преден крак, неподвижна и колеблива, сякаш й беше мъка да се повърне назад. Забравяше да бяга, забравяше да мисли за спасението си. Стиснатите й челюсти се разтварят, червеният й език провисва и се люлее в ускореното дишане, очите й примигват и се полузатварят. И това, което Иван Белин никога не можеше да забрави, беше тоя поглед и тия очи, на които липсваха само думи. В тях нямаше страх, нямаше грижа за себе си, нито за нищо, което беше наоколо. В тях гореше само огънят на друга болка, дълбока и скръбна. Някой сякаш с ръка стисна сърцето на Иван Белин и той разбра всичко: тия очи и тая мъка в тях му бяха познати. Това бяха очите на всяка майка, все едно дали тя е човек, или звяр...
Ето откъде тя вземаше кураж да напада посред бял ден. Ето откъде вземаше сила да се брани, защото, макар и мършава и слаба, тъй ядовито протракваше със зъби, че големите и зли кучета отскачаха настрана, като ужилени.
[...] ,,Итя е живина, и тя е създадена от бога - мисли си той, искрено благ и добър. - И майка
е, и деца храни...“ (Й. Йовков, Разкази, „Грехът на Иван Белин “)

Текст 2
Бременността на вълчиците трае около 60 дена. Малките се раждат слепи. Те са напълно зависими от майка си. Раждат се от 1 до 14 малки. Те остават в бърлогата, в която са родени, докато станат на 8 - 10 седмици. Майката обикновено е сама с малките през първите три седмици, но след това всички членове на глутницата помагат при отглеждането им. Малките поемат храна, повърната от възрастните, докато станат на 45 дена. След това се хранят с месо, донасяно от членовете на глутницата. 

14. Общото между двата текста е:
   А) Темата за вълчиците майки.
   Б) Целта - да се породи симпатия към вълчиците майки.
   В) И двата текста са художествени.
   Г) И двата текста са научни.

15. Кои са разликите между двата текста? Посочете ГРЕШНИЯ отговор.
   А) В текст 1 се разказва за точно определена вълчица, а в текст 2 се обобщава информация за всички вълчици.
   Б) Текст 1 е художествен, а текст 2 е научен.
   В) Целта на текст 1 е да породи отношение, емоции, а на текст 2 - да информира.
   Г) В текст 1 се представят точни факти, а в текст 2 се разказва история.

16. Кои характеристики се отнасят за текст 1?
   А) Не се изразява отношение, не се внушават емоции.
   Б) Изразява разбиране и поражда съчувствие към вълчицата.
   В) Употребяват се много числителни имена.
   Г) Употребена е само неутрална лексика.

17. Кои характеристики се отнасят за текст 2?
   А) В него се срещат думи и изрази в преносно значение.
   Б) Употребена е неутрална и експресивна лексика.
   В) Фактите са представени точно, обобщено, вярно.
   Г) Срещат се епитети и сравнения.

18. Как Иван Белин разбира, че вълчицата е майка? Посочете ГРЕШНИЯ отговор.
   А) От поведението на кучетата.
   Б) Чрез сърцето си.
   В) Като вижда погледа на вълчицата и разбира, че този поглед му е познат.
   Г) Като разпознава в погледа на вълчицата очите на всяка майка.

19. Как е описана вълчицата в текст 1?
   А) Зла, ядосана, свирепа, с питащи любопитни очи.
   Б) Едра, охранена, с лъскава кафява козина.
   В) С провиснал език, задъхана, с полузатворени очи.
   Г) С повдигнат заден крак, уверена и разярена.

20. Думите колеблива и скръбна, употребени в текст 1, са:
   А) експресивни
   Б) неутрални
   В) чуждици
   Г) остарели

21. В коя от думите има променливо Я?
   А) техните
   Б) яйце
   В) вземал
   Г) наричания

22. В коя дума е допусната грешка?
   А) сияете
   Б) реален
   В) пиянист
   Г) провинциалист

23. В кое изречение е допусната граматична грешка?
   А) Пресметни мощността на тока.
   Б) Не забравяй за безопасността при работа с електрически ток.
   В) Без да знаем валентноста на химичните елементи, не можем да напишем вярно химичната формула.
   Г) Какво знаеш за същността на компютърните вируси.

 

 

 


Отговори:
1-б; 2-а; 3-б; 4-в; 5-г; 6-а; 7-б; 8-в; 9-а (големи); 10-б; 11-а (издръжливост); 12-б (сценарий). 13-в (предсказва);14-а; 15-г;

16-б; 17-в; 18-а; 19-в; 20-а; 21-а (тяхна); 22-в (пианист); 23-в (валентността). 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave