Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛА

 

1. В кое изречение глаголът НЕ е в изявително наклонение?
      A) Денят е минал спокойно.
      Б) Денят минаваше спокойно.
      B) Денят минавал спокойно.
      Г) Денят щеше да мине спокойно.

2. В кое изречение са употребени глаголни форми в условно наклонение?
      A) Бяха донесли книги за училищната библиотека.
      Б) Биха донесли книги за училищната библиотека.
      B) Нека да донесат книги за училищната библиотека.
      Г) Донесли книги за училищната библиотека.

3. В кой ред има грешка?
      A) Не говори силно в междучасието! 
      Б) Недей да говориш силно в междучасието!
      B) Недейте говорете силно в междучасието!
      Г) Не говорете силно в междучасието!

4. В кое изречение НЕ е използвана преизказна глаголна форма?
      A) Майката е чакала дълго своите деца.
      Б) Зимата дошла е много сняг и ниски температури.
      B) Бързо се запътил към къщата на дядо си.
      Г) В събота отишли на кино.

5. В кой ред е допусната грешка?
      А) Играел в детството си с приятелите от блока.
      Б) Понякога се обаждала по телефона на леля си.
      В) През лятото всяка неделя ходил на риба с баща си.
      Г) Решавали всеки ден задачи по химия.

Прочетете текста и решете задачи 6-8.
През нощта от север на юг минаха диви гъски и грачеха в мрачината като загубени. Заваля гъст, тъжен сняг, валя и на другия ден и натрупа големи преспи. Но времето омекна и когато из снега минеха каруци, оставяха дълбоки следи, които бързо се пълнеха с вода.
                                                                                                                                       (Йордан Йовков)

6. Глаголите в текста са:
      A) в повелително наклонение 
      Б) преизказни глаголни форми
      B) в условно наклонение
      Г) в изявително наклонение

7. Глаголите минаха - минеха се различават по:
      A) наклонение 
      Б) число
      B) време 
      Г) лице

8. С глаголите заваля, натрупа и омекна се изразяват:
      A) действия, извършвани в момента на говоренето
      Б) действия, които ще се извършат след момента на говоренето
      B) действия, извършени в минал момент
      Г) действия, извършени в неопределен минал момент

9. Определете наклонението на глаголните форми в изречението.
Недейте да разглеждате списания, а сядайте и пишете домашните си!
      A) една форма за повелително и две форми за условно наклонение
      Б) две форми за повелително и една за изявително наклонение
      B) три форми за повелително наклонение 
      Г) по една форма за трите наклонения

10. На кой ред е написана преизказна глаголна форма?
      А) усмихнал се 
      Б) усмихни се 
      В) усмихнах се 
      Г) би ли се усмихнал

11. Кое е вярно за преизказните глаголни форми?
      A) Говорещият съобщава, че действието е реално съществуващо.
      Б) Говорещият съобщава за действието по думите на друго лице.
      B) Говорещият иска действието да се извърши по неговата воля.
      Г) Говорещият представя действието като евентуално възможно.

12. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Ханес се засрамил и тръгнъл към града.
      Б) Те видяли смутеното селянче с торба на рамо.
      B) Само дървата били доста намалели.
      Г) Та Ханес незнаел ни да чете, ни да пише.

13. В кое изречение НЕ е допусната грешка при употребата на преизказните форми?
      A) Красимир често играл футбол с приятелите си.
      Б) Всяка седмица баща им ги водил на екскурзия.
      B) Дядо Петър понякога мислил за младостта си.
      Г) В момента баба Христина беряла боровинки.

14. В кое изречение е употребена преизказна глаголна форма?
      A) Деца, не влизайте навътре в гората!
      Б) Децата влезли навътре в гората.
      B) Децата не биха влезли в гората.
      Г) Децата бяха влезли сами в гората.

15. Кой от изразите е синонимен на израза много бързо?
      A) от трън, та на глог
      Б) на един дъх
      B) през куп за грош
      Г) като из ведро

16. Коя от чуждите думи е записана правилно?
      A) санитар
      Б) компютар
      B) метар
      Г) диоптар

 

 

Отговори: 
1-В; 2-Б; 3-В; 4-А; 5-В; 6-Г; 7-В; 8-В; 9-В; 10-А; 11-Б; 12-В; 13-Б; 14-Г; 15-Б; 16-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave