Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 3)

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛА

 

Прочетете текста и решете задачи 1-4.
Нашата къща е край морския бряг. В просторния двор имаме цяла горица от бадемови дървета. По тях долитат много птички: пъстри кадънки, небесносини и жълти синигерчета, пойни дроздове, орехчета... Аз много исках те да остават и зиме в нашия двор, за да ни пеят и да пазят дърветата от насекоми и гъсеници.
Още през зимата сковах една дъсчена гнездилка. Тя приличаше на малка къщичка без врата, само с едно кръгло прозорче под покрива. Боядисах я със зелена боя и я приковах на високото бадемово дърво сред двора.
                                                                                                                               (Петър Славински)

1. В текста преобладават елементи на:
      A) описание и разсъждение
      Б) повествование и разсъждение
      B) описание и повествование 
      Г) повествование

2. Кое глаголно време е употребено в описанията?
      A) минало предварително време 
      Б) минало неопределено време
      B) минало несвършено време 
      Г) минало свършено време

3. Кое глаголно време НЕ е употребено в текста?
      A) бъдеще време в миналото 
      Б) сегашно време
      B) минало свършено време 
      Г) минало несвършено време

4. С коя от подчертаните глаголни форми в текста НЕ може да се образува отрицателна форма на повелително наклонение?
      A) долитат 
      Б) сковах
      B) пазят 
      Г) исках

5. Коя глаголна форма НЕ е преизказна?
      A) беше отминала 
      Б) била отминала
      B) отминала
      Г) щяла да отмине

6. В кое изречение са употребени преизказни глаголни форми?
      A) Мъжът щеше да засади дървото и да се грижи за него.
      Б) Мъжът бе засадил дървото и се грижеше за него.
      B) Мъжът е засадил дървото и се грижеше за него.
      Г) Мъжът бил засадил дървото и се грижел за него.

7. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Децата често ходели на спортната площадка.
      Б) Сестра му всяка сутрин тичала в парка.
      B) Недей играй толкова дълго на компютъра. 
      Г) Жената отпуснала уморено ръцете си.

8. В кое изречение НЕ е допусната грешка в правописа на глаголни форми?
      A) Момъкът пристигнъл в един непознат град.
      Б) Някой се беше вмъкнал тихо в стаята.
      B) От гръмотевиците избухнъл голям пожар в гората.
      Г) Принцът излязал от царския палат разтревожен.

Прочетете текста и решете задачи 9-12.
Дойде пролетта. Клоните на бадема се отрупаха е цветове и къщичката се губеше сред тях като в розово облаче. И тогава откъм бадема с къщичката чух весела песничка, сякаш звъняха сребърни звънчета. На едно клонче пред зелената къщичка беше кацнало малко птиче и пееше, пееше... Главицата му беше черна и лъскава, цялото отдолу златееше, а крилцата му бяха сиво-зелени. То надникна през дупчицата в къщичката, влезе вътре, пак подхвръкна на клончето и запя. Да, къщичката му хареса!
                                                                                                                               (Петър Славински)

9. Какъв е видът на текста?
      A) художествен 
      Б) медиен
      B) научен 
      Г) делови

10. В текста глаголните форми са:
      A) в условно наклонение
      Б) в изявително наклонение 
      B) в повелително наклонение 
      Г) преизказни глаголни форми

11. Кое глаголно време НЕ е употребено в текста?
      A) минало предварително време 
      Б) минало свършено време
      B) минало несвършено време 
      Г) минало неопределено време

12. С коя от подчертаните глаголни форми в текста НЕ може да се образува отрицателна форма на повелително наклонение?
      A) се губеше 
      Б) звъняха
      B) пееше 
      Г) влезе

13. Коя глаголна форма е в условно наклонение?
      A) биха прочели 
      Б) бяха прочели
      B) прочели
      Г) били прочели

14. В кое изречение са употребени преизказни глаголни форми?
      А) Човекът беше станал и прибрал книгата в шкафа.
      Б) Човече, стани и прибери книгата в шкафа! 
      В) Човекът станал и прибрал книгата в шкафа.
      Г) Аз бих станал и бих прибрал книгата в шкафа.

15. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Всеки ден носил храна на малкото кученце в парка.
      Б) Духал топъл вятър и се носел мирис на море.
      B) Недей да четеш толкова бързо разказа.
      Г) Сърнето тръгнало внимателно по горската пътека.

16. В кое изречение НЕ е допусната грешка в правописа на глаголна форма?
      A) Човекът пресякал бързо улицата, оглеждайки се внимателно.
      Б) Някой извикъл от последния етаж на блока.
      B) Всеки би се притекъл на помощ на нуждаещ се.
      Г) Човекът донесал цяла кошница с узрели плодове.

 

 


Отговори: 
1-В; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-А; 6-Г; 7-В; 8-Б; 9-А; 10-Б; 11-Г; 12-Г; 13-А; 14-В; 15-А; 16-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave