Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ. ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително.

          – Чакай, че се сещам, сутринта по „Тази сутрин“ обявяват конкурс – не сутринта, ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най-хубава мартеница. 
          – Да. 
          – И тези мартеници да ги изпращат в телевизията за тяхното предаване и ще ги раздадат на домове. 
          – Да, да. 
          – Такива там, на деца. Или ще ги продадат, па парите на домове, нещо такова. 
          – Да, да. 
          – И слушам го аз няколко сутрини – аз обичам, като си стана сутрин, да си пия кафето тука в леглото и да си слушам телевизия. И слушам го няколко сутрини… и сутринта тази водещата показва една голяма мартеница: „Вижте, тази е направена от тиквени семки! Тази химикалка е от мар…, нали, от конци“. Показват различни, оригинални и тази показва една голяма такава, аз на тоя черно-бял телевизор какво мога и да видя толкова хубаво, ама нали в две части – Пижо и Пенда ли беше, как беше… Тя вика: „Тази ми харесва най-много“. И вика: „Аз ще гласувам за нея, когато гласуваме“. Нали за избор на мартеници. „Ние между тях нали ще изберем“, вика. И вика: „Аз ще гласувам за Вас, да знаете!“.    
                                                        По публикация в интернет: http://bit.ly/2uesxq7

1. Към кой функционален стил принадлежи текстът?
.......................................................................................................................................

2. Кои негови езикови особености ви помогнаха да определите стиловата му принадлежност?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3. Какъв е предметът на общуването? 
...................................................................................................................................... 

4. Коя е водещата цел на общуването? 
      А) предаване на информация 
      Б) оказване на въздействие върху адресата 
      В) изразяване на чувства 
      Г) подтикване на адресата към действие

5. Какви са отношенията между участниците в общуването?
....................................................................................................................................... 

6. Какъв е начинът на общуване?
....................................................................................................................................... 

7. Коя от думите (изразите) принадлежи към общостиловата лексика? 
      А) такива там 
      Б) па 
      В) да знаете 
      Г) направа 

8. Кой от изразите е стилово маркиран? 
      А) една голяма такава 
      Б) черно-бял телевизор 
      В) няколко сутрини 
      Г) най-хубава мартеница 

9. Посочете паразитните думи, използвани в текста.
....................................................................................................................................... 

10. Кой стилов маркер Не е използван в текста? 
      А) изпускане на гласни звукове при опростен изговор на думи 
      Б) лексикални повторения 
      В) умалителни думи 
      Г) сегашно глаголно време за предаване на минали и/или на предстоящи действия

Прочетете текста и изпълнете задачите от 11. до 15. включително.

          На другия ден пансионът се събуди както обикновено, изми се, закуси, строи се пред входа на гимназията и разсеяно изслуша тронното слово на директора. Всички се правеха, че нищо особено не е станало, начело с другаря директор, естествено, който, макар и колебливо в началото, доста обстойно ни запозна с ползата от пастата и четката за зъби. 
          – Ето например вижте мен! – озъби ни се директорът. – Нито един кариес, нито една пломба! Защото, където и да се намирам, било то вкъщи, в училище или в командировка, никога не се разделям с това – извади той от сакото си паста „Идеал“, – а още по-малко – с това! – Този път размаха четката си… 
          Точно в този момент слънцето проби и освети целия град. Беше само за миг, като че ли някой каза: я сега се подредете – реката, покритият мост, скалата, паметникът до нея, готово! Слънцето изгасна моментално, скри се зад плътните облаци и от прекрасния изглед преди малко не остана почти нищо. 
                                                                                 Владо Даверов, „Вчера“

11. Към кой функционален стил принадлежи текстът?
....................................................................................................................................... 

12. Коя от изброените цели на общуването Не се отнася за текста? 
      А) изразяване на чувства 
      Б) оказване на естетическо въздействие върху адресата 
      В) подтикване на адресата към действие 
      Г) предаване на информация

13. Какъв троп е изразът пансионът се събуди
      А) метафора 
      Б) метонимия 
      В) хипербола 
      Г) литота 

14. Кой от изразите може да се определи като експресивен? 
      А) озъби ни се директорът 
      Б) където и да се намирам 
      В) не остана почти нищо 
      Г) обстойно ни запозна 

15. В първия абзац на текста е употребен глагол, характерен за разговорния стил. Посочете го.
....................................................................................................................................... 

Прочетете текста на песента „Клетва“ на Кирил Маричков и изпълнете задачите от 16. до 18. включително. 

                             Кълна се никога да не забравям теб, 
                             с когото пет години всичко съм делил! 
                             Кълна се, попадне ли в беда един от нас, 
                             да му подам ръка и в лош за мене час.

                             Кълна се, попадна ли в беда, да не предавам, 
                             приятелските грешки да прощавам! 
                             Кълна се в дявола и Бога 
                             да сторя аз за теб каквото мога! 
                             Заклех се! Заклех се! Заклех се!

                             Кълна се, попадне ли в беда един от нас, 
                             да му подам ръка и в лош за мене час. 
                             Заклех се!

16. Посочете анафорите в текста. 
...................................................................................................................................... 

17. Какво изразно средство е използвано в първата строфа? 
      А) метонимия 
      Б) епифора 
      В) хипербола 
      Г) символ 

18. Посочете фразеологичното съчетание, използвано в текста. 
...................................................................................................................................... 

Прочетете текста и изпълнете задачи 19. и 20.

          – Сядам да попълвам писмото – обяви ученика Костов. – Давайте идей за провинение! 
          – Говоря в строя – предложи Попеско. Кротката му душица винаги се нагаждаше към изискванията на учителското тяло. 
          – Бездарно – отметна луничавата си глава ученикът Костов. – Друго? 
          – Шушна в строя – изсумтя Германа. Той пък беше буквалист човек – както си е така да се пише. 
          – Тука има нещо – вдъхновенно вдигна писалката си ученикът Костов и яросно я забоде върху листа. – Шушумуша и дисциплиноразвалям строя! Идеално, нали! 
                                                                По Владо Даверов, „Вчера“

19. Посочете авторските думи, използвани в текста. 
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

20. Коригирайте допуснатите в текста граматични, правописни и пунктуационни грешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Отговори: 
1. Текстът принадлежи към разговорния стил. 
2. Изпускането на гласната а в съюза ами (ми); високата честота на лични глаголни форми; употребата на непълни изречения (Такива там, на деца; Нали за избор на мартеници); употребата на различни видове изречения по цел на изказване (съобщителни, подбудително, възклицателно); употребата на експресивни думи и изрази (например една голяма такава); паразитни думи (нали, вика)
3. Конкурс за направа на най-хубава мартеница. (приемат се и близки по смисъл варианти) 
4. А. 
5. Неофициални. 
6. Общуването е пряко, в устна форма. 
7. Г. 8. А. 
9. вика, нали. 
10. В. 
11. Текстът принадлежи към художествения стил. 
12. В. 13. Б. 14. А. 
15. се правеха
16. кълна се, заклех се
17. В. 
18. подам ръка
19. шушумуша, дисциплиноразвалям
20. 
          – Сядам да попълвам писмото – обяви ученикът Костов. – Давайте идеи за провинение! 
          – Говоря в строя – предложи Попеско. Кротката му душица винаги се нагаждаше към изискванията на учителското тяло. 
          – Бездарно – отметна луничавата си глава ученикът Костов. – Друго? 
          – Шушна в строя – изсумтя Германа. Той пък беше буквалист човек – както си е, така да се пише. 
          – Тука има нещо – вдъхновено вдигна писалката си ученикът Костов и яростно я забоде върху листа. – Шушумуша и дисциплиноразвалям строя! Идеално, нали!

@bgmateriali.com

Изтеглиsave