Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 1

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
БЪЛГАРИНЪТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СВЯТ

 


1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) Поетическите творби на Добри Чинтулов съдържат директен призив за националноосвободителна борба.
      Б) Централният образ в поезията на Чинтулов – юнакът, е характерен за народното творчество.
      B) Стихотворенията на Чинтулов имат автобиографичен, документален характер – отразяват участието на поета в революционните борби.
      Г) Във възрожденската епоха стихотворенията на Чинтулов се разпространяват като песни.

2. За поезията на Чинтулов НЕ са характерни:
      A) директни обръщения
      Б) повелителни форми
      B) отрицателни сравнения
      Г) лексикални повторения

3. Кое твърдение НЕ е вярно за строфата:
      Вятър ечи, Балкан стене,
      сам юнак на коня
      с тръба зове свойте братя:
      всички на оръжие!

      A) Изгражда слухови картини.
      Б) Съдържа образи символи.
      B) Състои се от безглаголно изречение.
      Г) Завършва с призив за борба.

4. Кое от изброените произведения е написано след Освобождението?
      A) „Стани, стани, юнак балкански“
      Б) „Вятър ечи, Балкан стене“
      B) „На прощаване“
      Г) „Немили-недраги“

5. Посочете две творби, в които присъства мотивът за тежкия живот на българските емигранти в Румъния преди Освобождението.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

6. В Ботевото стихотворение „На прощаване“ най-пестеливо е изграден образът на:
      A) бунтовника
      Б) майката
      B) либето
      Г) поробителя

7. В отношението си към делото на бунтовника от „На прощаване“ народът преминава от:
      A) неразбиране към признателност
      Б) страх към благодарност
      B) упрек към безразличие
      Г) надежда към разочарование

8. Кое от изброените твърдения е вярно тълкуване на стиха „на глас тичам народен“?
      A) Бунтовникът се подчинява на волята на своя народ.
      Б) Бунтовникът откликва на потребностите на своя народ.
      B) Бунтовникът дава пример на своя народ.
      Г) Бунтовникът се противопоставя на своя народ.

9. В стихотворението „На прощаване“ епитетът „юнашка“ се отнася за:
      A) честта, майката, песента и смъртта
      Б) майката, сабята, борбата, смъртта
      B) земята, кръвта, омразата, пушката
      Г) любовта, майката, прошката, честта

10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) Заглавието „Немили-недраги“ цитира стих от Ботевото стихотворение „На прощаване“.
      Б) Действието на повестта „Немили-недраги“ се развива само извън България.
      B) В I и II глава на „Немили-недраги“ преобладава описанието.
      Г) Речевата характеристика е определяща за изграждането на образа на Странджата.

11. Самият Вазов е прототип на:
      A) Бръчков
      Б) Хаджият
      B) Владиков
      Г) Македонски

12. Чрез образите на Странджата и на Бръчков в V глава е поставен акцент върху:
      A) приемствеността на делото
      Б) страха от смъртта
      B) мъката по отечеството
      Г) бедността на хъшовете

13. За кой от героите на „Немили-недраги“ се отнасят определенията хитър, себичен, дързък, избухлив?
      A) Странджата
      Б) Бръчков
      B) Македонски
      Г) Мравката

14. Какво е означено с личното местоимение „тя“ в изречението: „На, тя е там, усмихва им се, вика ги, говори им, показва им небето си, показва им огнищата им, възпоминанията им, мечтите им...“?
…………………………………………………………………………………………………..................

15. Попълнете твърдението с една от предложените думи, така че да се получи вярно твърдение.
      За изграждането на образа на баба Илийца в „Една българка“ определяща роля има …………. на героинята.
      A) портретът
      Б) речта
      B) поведението
      Г) самооценката

16. С коя от предложените думи твърдението ще е грешно?
      На път за манастира баба Илийца успява да премине реката благодарение на своята……..
      A) находчивост
      Б) настойчивост
      B) придирчивост
      Г) сговорчивост

17. Кой момент от разказа „Една българка“ е завръзка?
      A) разговорът между баба Илийца и Хасан ага
      Б) появата на заптиетата на брега на Искъра
      B) първата среща на селянката с бунтовника
      Г) решението на старата жена да тръгне към манастира

18. Коя от изброените характеристики НЕ е типична за жанра ода?
      A) приповдигнат тон
      Б) открита възхвала
      B) пламенна защита
      Г) изобличителен патос

19. Посочете грешното твърдение.
      A) „Опълченците на Шипка“ съдържа исторически достоверен, обективен, почти документален разказ за боя на Шипка.
      Б) Вазовата ода е субективно, художествено претворяване на исторически сюжет.
      B) Посланията на одата „Опълченците на Шипка“ са адресирани към Вазовите съвременници и към идните поколения.
      Г) Без да пренебрегва историческата роля на руската армия, поетът възхвалява подвига на българските опълченци.

20. Посочете най-драматичния момент в одата „Опълченците на Шипка“. Обосновете избора си в 2 - 3 изречения.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

21. Коя от изброените думи, употребени в одата „Опълченците на Шипка“, е обяснена грешно?
      A) хекатомба – оръдие
      Б) редут – хълм
      B) щурм – атака
      Г) хомот – оглавник

22. Кое твърдение НЕ е вярно за Вазовото стихотворение „Българският език“?
      A) Лирическият говорител е участник в директен спор за качествата на българския език.
      Б) Лирическият говорител брани родното слово от всички, които не разбират и не ценят езиковото богатство.
      B) В края на стихотворението лирическият говорител дава обет пред своя свещен език.
      Г) Чрез преизказните форми в петата строфа лирическият говорител се дистанцира от твърденията на хулителите.

23. В 3-4 изречения разсъждавайте за ролята на инверсиите в одата „Българският език“.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

24. Коя от изброените творби НЕ е лирическа?
      A) „Стани, стани, юнак балкански“
      Б) „На прощаване“
      B) „Една българка“
      Г) „Българският език“

25. В 3 - 4 изречения отговорете на въпроса: Какъв обет дава пред езика лирическият говорител от одата „Българският език“?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

Отговори:
1-В; 2-В; 3-В; 4-Г; 
5 – „На прощаване“, „Немили-недраги“; 
6-Г; 7-А; 8-Б; 9-А; 10-Б; 11-А; 12-А; 13-В; 
14 – България, родината; 
15-В; 16-В; 17-В; 18-Г; 19-А; 
20 – Когато опълченците грабват телата на убитите си другари и се сражават с тях.; 
21-А; 22-А; 
23 – акцент върху епитетите; изграждане на рими, които подсилват внушенията на смисловите опозиции; 
24-В; 
25 – Да разкрие красотата му чрез собствените си поетически творби, да го защити от хулителите, да обори техните аргументи, да покаже достойнствата му на идните поколения.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave