Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
БЪЛГАРИНЪТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СВЯТ

 


1. В кой ред елементите на сюжета и композицията са подредени ПРАВИЛНО?
      A) развръзка, експозиция, кулминация, завръзка, епилог
      Б) завръзка, епилог, кулминация, развръзка, експозиция
      B) експозиция, развръзка, кулминация, завръзка, епилог
      Г) експозиция, завръзка, кулминация, развръзка, епилог

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) Литературните родове са три: епос лирика и драма.
      Б) Епосът съдържа жанрове като разказ, повест, роман.
      B) Епосът разкрива вътрешния свят на човека: мисли, чувства, състояния.
      Г) Романът може да бъде исторически, сатиричен, фентъзи.

3. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Основен мотив в творбите „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ е:
      A) мотивът за съня и пробуждането    
      Б) мотивът за красотата на природата
      B) мотивът за пътя    
      Г) мотивът за изгубеното и намереното оръжие

4. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Повод за създаване на творбата „На прощаване в 1868 г.“ е:
      A) преминаването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
      Б) подготовката на Ботев за преминаване на Дунав с четата на Жельо войвода
      B) срещата на Христо Ботев с Васил Левски
      Г) преминаването на Ботевата чета през Дунав

5. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) Творбата „На прощаване в 1868 г.“ може да бъде определена като автобиографична изповед.
      Б) В творбата „На прощаване в 1868 г.“ присъства темата за нравствения избор на бореца за свобода.
      B) В творбата „На прощаване в 1868 г.“ е разкрита идеята за приемственост в борбата за свобода.
      Г) В картината на въображаемото победно преминаване през родното място от творбата „На прощаване в 1868 г.“ е разкрит заветът на бореца за свобода.

6. Посочете вярното твърдение.
      Кой от героите в творбата „Немили-недраги“ произнася думите: „Щото е мое, то е и твое. Тука, във Влашко, работите така отиват. Няма да те оставим. Тука е чуждо място.“?
      А) Странджата    
      Б) Владиков    
      В) Македонски    
      Г) Хаджият

7. В коя от изучените глави е споменато заглавието на творбата „Немили-недраги“?
      А) Първа    
      Б) Втора    
      В) Трета    
      Г) Пета

8. За коя глава от творбата „Немили-недраги“ се отнася твърдението: Повествователят се обръща директно към читателя, за да представи тежкото положение на емигрантите?
      A) Първа глава    
      Б) Десета глава
      B) Трета глава    
      Г) Втора глава

9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Завръзка в първа част от произведението „Една българка“ е:
      A) третата молба на Илийца    
      Б) появата на Илийца
      B) появата на заптиетата    
      Г) качването на Илийца в ладията

10. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Хаджи Хасан ага пуска баба Илийца в ладията заради:
      A) нейните думи    
      Б) направената от нея баница
      B) дадените от нея два гроша    
      Г) нейната възраст

11. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Развръзка в трета част от произведението „Една българка“ е:
      A) репликата на монаха: „Та то е умряло“
      Б) прочетената молитва за здраве от монаха
      B) хлопането по манастирска врата
      Г) репликата на челопеченката: „Луда не луда, ще вървя“

12. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Задачата на лирическия увод в творбата „Опълченците на Шипка“ е:
      A) да оспори неверните твърдения    
      Б) да идеализира нашата история
      B) да прослави българските победи    
      Г) да изрази срама от погромите

13. Кой от посочените изрази НЕ се отнася до опълченците?
      A) младите дружини    
      Б) идат като тигри
      B) кат лъвове тичат    
      Г) кат шъпа спартанци

14. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      В стиха: Върхът отговори с други вик: ура!:
      A) е използвана метафора
      Б) е използвана синекдоха
      B) е използвана метонимия
      Г) е използвано олицетворение

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      В творбата „Българският език“ за характеристика на родната реч са използвани:
      A) реторични въпроси и синекдоха    
      Б) реторични въпроси и епитети
      B) реторични въпроси и асонанс    
      Г) реторични въпроси и обръщения 

16. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      В стиха: „Се туй ругателство ужасно, модно“:
      A) са употребени епитети    
      Б) е употребена инверсия
      B) е употребено реторично обръщение    
      Г) е употребена градация

17. Подредете правилно произведенията и жанровите им особености.
      A) „Вятър ечи, Балкан стене“                                   1. Повест
      Б) „Българският език“                                                2. Стихотворение
      B) „На прощаване в 1868 г.“                                      3. Ода
      Г) „Немили-недраги“                                                  4. Лирическа песен

18. Подредете правилно частите на творбата „Една българка“ и ролята им в произведението.
      A) Първа част                                                       1. Развръзка
      Б) Втора част                                                        2. Експозиция
      B) Пета част                                                          3. Кулминация
      Г) Шеста част                                                        4. Завръзка

19. Подредете правилно термините и техните определения.
   A) Инверсия                                1. Думи, които се повтарят в началото на съседни стихове.
   Б) Метонимия                             2. Разместване на словореда.
   B) Епитет                                    3. Названието на един предмет се заменя с друго име.
   Г) Анафора                                4. Художествено определение.

20. Попълнете таблицата, като имате предвид цитираните детайли или изречения от изучени произведения.

Детайл Име на героя Заглавие на творбата Жанр на творбата Име на автора
сух като скелет        
...на вашата
сила царят
повери...
       
от сън се събуждайте        
Сама ли си?                        
                
                

Отговори:
1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-В; 7-В; 8-Г; 9-Б; 10-А; 11-Г; 12-А; 13-Б; 14-В; 15-А; 16-В; 
17 – А-4,Б-3, В-2, Г-1; 
18 – А-2, Б-4, В-3, Г-1; 
19 – А-2, Б-З, В-4, Г-1; 
20 – Попълнете таблицата;

Детайл Име на героя Заглавие на творбата Жанр на творбата Име на автора
сух като скелет Странджата "Немили-недраги" Повест Иван Вазов
...на вашата
сила царят
повери...
Генерал Столетов "Опълченците на Шипка" Ода Иван Вазов
от сън се събуждайте Юнакът "Вятър ечи, Балкан стене" Лирическа песен Добри Чинтулов
Сама ли си? Ратаят Иван "Една българка" Разказ Иван Вазов

@bgmateriali.com

Изтеглиsave