Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 1

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО – НОРМИ, ЦЕННОСТИ, КОНФЛИКТИ

 


1. Посочете грешното твърдение.
      A) Алеко Константинов произхожда от заможно семейство и получава много добро образование.
      Б) Пенчо Славейков и Яворов са съмишленици по отношение на развитието на българската поезия.
      B) Елин Пелин знае много добре колко усилна е жътвата за селяните, защото е израснал в Добруджа.
      Г) Йордан Йовков пребивава в Букурещ като български дипломат и тъгува за родината си.

2. Кой от авторите е бил директор на Народния театър?
      A) Алеко Константинов
      Б) Пенчо Славейков
      B) Пейо Яворов
      Г) Елин Пелин

3. В Алековите творби „Бай Ганьо“ и „До Чикаго и назад“ НЕ присъства мотивът за:
      A) пътуването на българина по света
      Б) съотнасянето на своето и чуждото
      B) културните различия между народите
      Г) величието на българската история

4. В „Бай Ганьо пътува“ героят и разказвачът са:
      A) съмишленици    
      Б) съдружници
      B) антиподи    
      Г) опоненти

5. Посочете местата, на които се развива действието в „Бай Ганьо пътува“.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

6. Направете кратка характеристика на Алековия герой Бай Ганьо. Коя от изброените характеристики е най-нетипична за жанра пътепис?
      A) свидетелски разказ от първо лице
      Б) хронологична композиция
      B) субективна авторова позиция
      Г) преплитане на описание, повествование и разсъждение

7. В 3 - 4 изречения отговорете на въпроса: Какво впечатление прави българският павилион на Чикагското изложение?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

8. Коя от характеристиките НЕ е задължителна за жанра балада?
      A) любовна проблематика
      Б) фантастични елементи
      B) фолклорно влияние
      Г) мистични образи

9. Кое твърдение НЕ е вярно за Славейковата балада „Неразделни“?
      A) Прави аналогия между човешки и природни образи.
      Б) Изобразява патриархални порядки.
      B) Съдържа „разказ в разказа“.
      Г) Изградена е под формата на диалог.

10. Кое определение НЕ е подходящо за смъртта на Славейковите герои от „Неразделни“?
      A) трагична    
      Б) доброволна
      B) нелепа    
      Г) покъртителна

11. В 3 - 4 изречения обяснете какво символизират дърветата, пораснали на гробовете на девойката и на момъка.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

12. Стихотворението „Заточеници“ на Пейо Яворов е елегия, защото:
      A) пресъздава тъга, скръб, болка, мъка
      Б) отразява реално историческо събитие
      B) изразява чувствата на група хора
      Г) обвързва преживяванията с природна картина

13. В елегията „Заточеници“ „нашият изгубен рай“ означава:
      A) свободата    
      Б) родината
      B) вярата    
      Г) илюзията

14. Чия позиция най-много наподобяват думите на заточениците: „А можехме, родино свидна,/ ний можехме с докраен жар/ да водим бой, съдба завидна/ пред твоя свят олтар“?
      A) на Чинтуловия юнак, който призовава своя народ да се разбунтува
      Б) на Ботевия бунтовник, който предвижда героичната си гибел
      B) на Базовите хъшове, които мечтаят да служат на идеалите си
      Г) на Базовите опълченци, които респектират врага

15. Коя особеност на разказа „По жътва“ НЕ е свързана с влиянието на фолклора?
      A) образът на жертвата – млада, красива, обичана и невинна девойка
      Б) отношението на селото към любовта на Пенка и Никола
      B) резкият неочакван обрат на повествованието
      Г) образът на песента, съпътстваща усилния труд на селянина

16. Какви стилистични особености откривате в изречението „Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по нея радостта“?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

17. Кое твърдение НЕ е вярно за Елин-Пелиновите герои от разказа „По жътва“?
      A) Трудят се при най-страшни условия, защото разчитат на това, което ще приберат от полето.
      Б) Животът им зависи изключително много от природата – тя може да бъде и щедра, и безпощадна към тях.
      B) Бедността и тежкият труд са ги направили груби, несговорчиви, озлобени.
      Г) Умеят да съчетават усилния труд с радостта от живота – веселят се, обичат се.

18. В разказа „По жицата“ на Йордан Йовков акцентът е поставен върху:
      A) интензивно и напрегнато действие
      Б) драматични и вълнуващи преживявания
      B) красиви и въздействащи описания
      Г) обширни вътрешни монолози

19. Кой композиционен елемент липсва в разказа „По жицата“?
      A) експозиция    
      Б) завръзка
      B) кулминация    
      Г) развръзка

20. Кой момент от разказа „По жицата“ е ретроспекция?
…………………………………………………………………………………………………..................

21. Кое от определенията е неуместно за Моканина?
      A) проницателен    
      Б) остроумен
      B) деликатен    
      Г) човечен

22. Кой образ НЕ е символ в разказа „По жицата“?
      A) бялата лястовица    
      Б) черните лястовици
      B) овчарските кучета    
      Г) безкрайният път

23. В 3-4 изречения обяснете защо Моканина нарича Нонка чедо.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

24. Коя от изброените творби притежава особености и на лирика, и на епос?
      A) „Неразделни“    
      Б) „Заточеници“
      B) „По жицата“
      Г) „По жътва“

25. Избройте три сходства между „Неразделни“ и „По жътва“.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-Г; 4-В; 
5 – пещенската гара, влакът, виенският хотел; 
6-Б; 
7 – неатрактивен, с неясна концепция за представянето на България пред света, със странни дори за българите експонати, неподреден, издаващ липсата на организация и традиции в подобни начинания; 
8-А; 9-Г; 10-В; 
11 – калината – нежност, изящество, красота, присъщи на жената; яворът – мъжка сила и красота; прегръдката им с клони – вечната любов ; 
12-А; 13-Б; 14-В; 15-В; 
16 – сравнение, олицетворение, символ; 
17-В; 18-Б; 19-А; 
20 – Гунчовият разказ; 
21-Б; 22-В; 
23 – Защото съпреживява мъката на нейния баща; защото се отнася бащински към нея – проявява загриженост, внимание, обич; 
24-А; 
25 – трагична съдба на героите; щастливи, но внезапно помрачени любовни отношения; съпричастност на общността към страданието на героите; мотивът за смъртта; взаимоотношенията в патриархалното семейство;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave