Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО – НОРМИ, ЦЕННОСТИ, КОНФЛИКТИ
 

 


1. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      В Одеса Алеко Констатинов завършва:
      А) право 
      Б) философия 
      В) руска филология 
      Г) балканистика

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      На изложението в Чикаго г-н Айвазиян е представен като:
      A) непочтен търговец    
      Б) използвач
      B) любознателен интелигент    
      Г) софийски гражданин

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      В откъса, посветен на изложението в Чикаго, Алеко Константинов използва
      A) ретардация
      Б) портретна характеристика
      B) речева характеристика
      Г) природна картина

4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Изследователите определят книгата "Бай Ганьо" като:
      A) сборник от разкази    
      Б) повест
      B) роман 
      Г) цикъл от фейлетони

5. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата „Неразделни“.
      A) В творбата присъства темата за истинската любов.
      Б) В творбата е използван разказ в разказа.
      B) Природните картини в началото и в края на творбата са контрастни.
      Г) В произведението присъства мотивът за прераждането.

6. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Подчертаната дума в стиха: Стройна се Калина вие над брегът усамотени:
      A)  е инверсиран епитет 
      Б) е хипербола
      B)  е метонимия 
      Г) е синекдоха 

7. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Най-голямо страдание за героите от творбата „Заточеници“ причинява:
      A) мисълта, че няма да видят повече родината
      Б) мисълта за предателството
      B) мисълта за тежката присъда
      Г) мисълта за неизпълнения дълг към отечеството

8. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата „Заточеници“.
      A) Родното пространство е изразено чрез метонимия.
      Б) Творбата има подзаглавие.
      B) Творбата придобива звучене на равносметка.
      Г) Героите в творбата са лирически обобщени.

9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Творбата „Заточеници“ се състои от:
      А) 5 строфи 
      Б) 6 строфи 
      В) 4 строфи 
      Г) 8 строфи

10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за Елин Пелин.
      A) Основна тема в творчеството му е селският живот.
      Б) Най-големите му успехи са в областта на повестта.
      B) Най- големите му успехи са в областта на късия разказ.
      Г) Наричат го „певец на българското село“.

11. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
      Действието в творбата „По жътва“ се развива в:
      A) Тракийското поле    
      Б) Добруджа
      B) Софийското поле    
      Г) Средна гора

12. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата „По жътва“.
      A) Случката в полето обхваща кратък период от време.
      Б) Мястото на събитието е само едно – полето.
      B) Броят на героите е ограничен.
      Г) Пейзажът в началото и в края остава непроменен.

13. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за Йордан Йовков.
      A) Известно време писателят живее и работи в Румъния – град Браила.
      Б) Творбата „По жицата“ е публикувана в края на 1927 г.
      B) В основата на всяка негова творба има действително преживяване.
      Г) Автор е на разкази, сборници с разкази, драми.

14. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата „По жицата“.
      A) Участниците са малко. 
      Б) Фабулата и сюжетът съвпадат.
      B) Изповедта на бащата е завръзка. 
      Г) Лъжата на Моканина е кулминационен момент.

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата „По жицата“.
      A) Открояват се три водещи теми: човешкото нещастие, състраданието и надеждата.
      Б) Речевата характеристика на Гунчо разкрива безсилието му да промени съдбата.
      B) Централен герой е Моканина.
      Г) В творбата присъстват и два женски образа като второстепенни герои.

16. Кое е първото заглавие на творбата „Неразделни“?
…………………………………………………………………………………………………..................

17. Подредете правилно произведенията и жанровите им особености.
      A) „До Чикаго и назад“                                1. Балада
      Б) „Заточеници“                                           2. Разказ
      B) „Неразделни“                                          3. Елегия
      Г) „По жицата“                                             4. Пътепис

18. Подредете правилно авторите и техните родни места.
      A) Алеко Константинов                                    1. Чирпан
      Б) Елин Пелин                                                  2. Байлово
      B) Пейо Яворов                                                3. Трявна
      Г) Пенчо Славейков                                         4. Свищов

19. Подредете правилно термините и техните определения.
      A) Повествовател                  1. Връщане към минал момент
      Б) Балада                               2. Произведение, изпълнено с тъга и безнадеждност
      B) Елегия                               3. Творба с тайнствена обстановка и фантастични елементи
      Г) Ретроспекция                    4. Разказвачът в произведението

20. Попълнете таблицата, като имате предвид цитираните детайли или изречения от изучени произведения.

Детайл Име на героя Заглавие на творбата Жанр на творбата Име на автора
... моя радост,
моя песен!
       

Не ни траят
децата.    

       
За сърцата що
се любят... 
       
Я виж там онзи
абдал какво
иска. 
       


           
            '    
               

Отговори:
1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б; 5-В; 6-А; 7-Г; 8-Б; 9-А; 10-Б; 11-В; 12-Г; 13-А; 14-Б; 15-В; 16-Калина; 
17 – А-4,Б-3, В-1, Г-2; 
18 – А-4, Б-2, В-1, Г-3; 
19 – А-4, Б-З, В-2, Г-1; 
20 – Попълнете таблицата;

Детайл Име на героя Заглавие на творбата Жанр на творбата Име на автора
... моя радост,
моя песен!
Никола "По жътва" Разказ Елин Пелин

Не ни траят
децата.

Гунчо "По жицата" Разказ Йордан Йовков
За сърцата що
се любят...     
Иво "Неразделни" Балада Пенчо Славейков
Я виж там онзи
абдал какво
иска. 
Айвазиян "До Чикаго и назад" Пътепис Алеко Константинов

@bgmateriali.com

Изтеглиsave