Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата

 

Прочетете текста и решете задачи 1-4.
Карнарският хан е станцията на високия троянски проход. Тук пътниците почиват, похапват, посгряват се и тогава с нов запас от сили почват да възлизат по ребрата на Стара планина. Но една-две недели през зимата ханчето не посреща пътници, защото веявици засипват с дебели преспи стария римски друм на връх Балкана и той става непроходен. Всякакви съобщения между Тракия и Дунавска България се прекращават, додето троянските кираджии с египетски мъки не прорият тясна пътека из снега. (Иван Вазов)

1. В кой израз е употребена дума с преносно значение?
      A) всякакви съобщения
      Б) ханчето не посреща пътници
      B) Веявици засипват 
      Г) троянски проход

2. Коя от думите е остаряла?
      A) проход 
      Б) пътници
      B) друм
      Г) съобщения

3. От какъв речник е извадката?
кираджия - мн. кираджии, м. разг. Човек, който в миналото е превозвал товари или хора със своя каруца.
      A) тълковен речник 
      Б) синонимен речник
      B) правописен речник 
      Г) правоговорен речник

4. Кое НЕ е съответствие в съвременния български език на думата прекращават?
      A) спират
      Б) преустановяват
      B) прекъсват
      Г) прекръстват

5. В кой ред двойките думи НЯМАТ еднакво речниково значение?
      A) зевзек - шегобиец 
      Б) аскер – войска
      B) кьоше – улица
      Г) илач – лекарство

6. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) безпорядък, клуб, отгребвам 
      Б) дъвка, сграда, разкрасяване
      B) сбирка, бескраен, водолаз
      Г) подхващам, сеитба, младеж

7. В кое изречение са допуснати две правописни грешки?
      A) Момчето продалжаваше да разказва оживено за случилото се.
      Б) В родния край всичко ми е блиско и скъпо.
      B) Един ученик се беше навел над някакав учебник и четеше.
      Г) Всички гости влязли в стаята и въспитано поздравили домакина.

8. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Пред пътниците се раскриха обширните поля на низината.
      Б) След дълъг преход в планината имахме нужда от почивка.
      B) Децата се одбиха да поздравят съседа си и да му помогнат.
      Г) Остър и радостен писак се разнесе из цялата стая.

Прочетете текста и решете задачи 9-12.
Няколко дена след това произшествие Ганковото кафене, отрано, както винаги, пълно с посетители, гърмеше и димеше. То беше сборният пункт и на стари, и на млади и там се разискваха общинските въпроси и възточният, и всичката вътрешна и външна политика на Европа. Един малък парламент. Но засега представлението на Геновева беше още на дневен ред и даваше най-много пища на разговорите. (Иван Вазов)

9. В кой израз е употребена дума в преносно значение?
      A) Вътрешна и Външна политика 
      Б) Ганковото кафене гърмеше
      B) сборният пункт
      Г) представлението на Геновева

10. Коя от думите е домашна?
      A) политика 
      Б) пункт
      B) представление 
      Г) парламент

11. Коя от думите в последното изречение на текста е остаряла?
      A) даваше
      Б) разговорите
      B) ред 
      Г) пища

12. С коя дума НЕ може да се замени думата произшествие в първото изречение?
      A) щастливо събитие 
      Б) злополука
      B) нещастие 
      Г) инцидент

13. В кой ред двойките думи НЯМАТ еднакво речниково значение?
      A) вапцвам - боядисвам 
      Б) кяр – печалба
      B) патардия - врява 
      Г) всуе - от полза

14. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) испълнен, клуб, одскоча
      Б) възпирам, сделка, разкрасяване
      B) сбор, натстроя, стълп
      Г) раскритие, фписвам, млад

15. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Някой изтича навън, когато се чуха гърмежите от бурята.
      Б) Птиците изчезваха рано сутринта и се връщаха по обяд.
      B) По гладката повръхност на водата прелитаха водни кончета.
      Г) По тези земи живели горди и смели хайдути.

16. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Учениците не се разколебаха да почистят целия двор.
      Б) Приятелят ми отговаряше беспогрешно на въпросите на учителя.
      B) Хората видяли, че на дървото има птиче гнездо.
      Г) По връховете на планината се забелязваше още сняг.

 

 

 

Отговори:
1-б; 2-в; 3-а; 4-г; 5-в; 6-в; 7-г; 8-б; 9-б; 10-в; 11-г; 12-а; 13-г; 14-б; 15-в; 16-а;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave