1. От кой вид са глаголите?

казвам -…………………….                     

мина - …………………….

пускам - ……………………                     

минавам - …………………..

кажа - ………………………                     

пусна - ……………………..

2.  Образувайте глаголи от несвършен вид!

намеря - ……………………..                 

хвърля - ……………………

дам - …………………………                  

науча - ……………………..

изгърмя - ……………………                  

купя - ……………………….

3. Образувайте глаголи от свършен вид!

тракам - …………………..                    

грабвам - ………………….

седя - ……………………..                    

излизам - ……………………

пиша - …………………….                    

лягам - ………………………

4. Открийте глаголите в текста, поставете ги в колонките и им определете вида!

Макар и да беше рано, те бяха пили нещо, Иван дори беше свирил, но тъй като не Киро беше черпил, а друг човек, когото бяха изпратили. Иван беше смачкал гайдата си и я прибираше.

Ако работеше повече, щеше да е завършил книгата си.

Той е седнал и мълчи.

Щъркелите са пристигнали.

Ако не бях се разболял тази пролет щях да съм завършил университета.

През целия си живот той е помагал на всички, не е пречил на никого.

Някой е отварял шкафа.

Той щеше да заспи, ако не беше този ужасен шум на двора.

Ти вече си ходил на море.

 

Мин. неопределено време /  Мин. предварително време / Бъдеще време в миналото

 

…………………………..           …………………………….              ……………………………

…………………………..           …………………………….             …………………………..

…………………………..           …………………………….             ……………………………

…………………………..           …………………………….             …………………………...

…………………………..           …………………………….             ……………………………

…………………………..           …………………………….             ……………………………

 

 

 

 

Отговори: 
               
1.От кой вид са глаголите?  - 6 т.

                       казвам – несв. вид                       мина – св. вид
                       пускам - несв. вид                       минавам - несв. вид 
                       кажа –  св. вид                             пусна - св. вид
2.  Образувайте глаголи от несвършен вид! – 6 т.
                      намеря - намирам                         хвърля -  хвърлям
                      дам - давам                                  науча - научавам
                      изгърмя - изгърмявам                   купя - купувам
3. Образувайте глаголи от свършен вид! – 6 т.
                    тракам -  тракна                    грабвам -  грабна
                     седя -  седна                       излизам - излезна
                     пиша - напиша                     лягам - легна
4. Открийте глаголите в текста, поставете ги в колонките и им определете вида! – 17 т.
Макар и да беше рано, те бяха пили нещо, Иван дори беше свирил, но тъй като не Киро беше черпил, а друг човек, когото бяха изпратили. Иван беше смачкал гайдата си и я прибираше. 
Ако работеше повече, щеше да е завършил книгата си. 
Той е седнал и мълчи.
Щъркелите са пристигнали
Ако не бях се разболял тази пролет щях да съм завършил университета. 
През целия си живот той е помагал на всички, не е пречил на никого. 
Някой е отварял шкафа. 
Той щеше да заспи, ако не беше този ужасен шум на двора. 
Ти вече си ходил на море.    

Мин. неопределено време       Мин. предварително време        Бъдеще време в миналото
           
е седнал – св.вид                       бяха пили- несв.вид                      щеше да е завършил – св.вид
са пристигнали – св. вид          беше свирил- несв.вид                 щях да съм завършил – св.вид
е помагал – несв. вид                беше черпил – несв.вид              щеше да заспи – св.вид
не е пречил – несв. вид             бяха изпратили – св.вид             
е отварял – несв.вид                  беше смачкал – св.вид           
си ходил – несв.вид                    бях се разболял - св. вид  
          
Скала за оценяване:
35-32 т. – Отл. 6.00 ; 31-26т. – Мн.добър 5.00; 25-19 т. – Добър 4.00; 
18-11т. – Среден 3.00; 10т- Слаб 2.00

@bgmateriali.com

Изтеглиsave