Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
РЕНЕСАНС

 

1. В коя страна се заражда Ренесансът? 
      А) Франция 
      Б) Англия 
      В) Италия 
      Г) Испания

2. Кое твърдение за епохата на Ренесанса НE е вярно? 
      А) Основната наука, която се изучава в ренесансовите университети, е теологията. 
      Б) Според ренесансовите мислители човек може да гради своята съдба. 
      В) Достойнството и свободната воля на личността са висши ценности през Ренесанса. 
      Г) Първите хуманисти търсят, изследват и колекционират древни ръкописи.

3. Кое от посочените твърдения за „Декамерон“ НЕ е вярно? 
      А) Творбата на Джовани Бокачо е написана на латински език. 
      Б) В „Декамерон“ е използван похватът „разказ в разказа“. 
      В) „Декамерон“ е сборник, който се състои от 100 новели. 
      Г) „Притчата за трите пръстена“ е алегоричен текст.

4. В Осма глава на „Дон Кихот“ НЕ присъства: 
      А) трагикомичното 
      Б) анахроничното 
      В) идилията 
      Г) пародията

5. Коя от посочените опозиции НЕ е характерна за „Хамлет“? 
      А) живот – смърт 
      Б) истина – лъжа 
      В) фантазия – реалност 
      Г) идеал – действителност

6. В кой ред и двете произведения са създадени през епохата на Късния ренесанс? 
      А) „Хамлет“, „Декамерон“ 
      Б) „Декамерон“, „Дон Кихот“ 
      В) сонет 91 на Шекспир, „Декамерон“ 
      Г) „Дон Кихот“, „Хамлет“

7. В Шекспировия сонет 91 лирическият говорител разкрива емоционалната си привързаност към: 
      А) любимата жена 
      Б) своя приятел 
      В) своята майка 
      Г) родината

8. В сонет 130 на Шекспир по нетрадиционен начин е пресъздаден образът на: 
      А) Офелия 
      Б) Гертруда 
      В) смуглата дама 
      Г) Лаура

9. Кой герой изрича цитираните думи? 
      Почтени човече, чувал съм мнозина да твърдят, че си много мъдър и разбираш добре Божите работи; затова бих искал да чуя от теб коя от трите вери смяташ за истинска: юдейската ли, сарацинската ли, или християнската? 
      А) Дон Кихот 
      Б) Мелхиседек 
      В) Хамлет 
      Г) Саладин

10. Кое е основното послание на „Притчата за трите пръстена“? (с 1 изречение)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11. Каква е мисията, на която се посвещава Дон Кихот? (с 3 – 4 изречения)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Сравнете Златния век, за който мечтае Дон Кихот, и „железния век“, в който героят живее. (с 3 – 4 изречения) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. По какво си приличат и по какво се различават Дон Кихот и Санчо Панса? (с 4 – 5 изречения)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Разтълкувайте думите на Хамлет. (с 3 – 4 изречения) 
      Векът е разглобен. О, дял проклет: 
      да си роден, за да го слагаш в ред!

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Направете кратка сравнителна характеристика на датския принц Хамлет и норвежкия принц Фортинбрас. (с 3 – 4 изречения) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

16. Защо Дон Кихот и Хамлет са вечни образи? (с 3 – 4 изречения)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

17. Направете съпоставка между безумието на Дон Кихот и мнимата лудост на Хамлет. (с 3 – 4 изречения) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Какво е характерно за епохата, наречена криза на хуманизма? (с 3 – 4 изречения)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

19. Посочете имената на двама ренесансови художници или скулптори. Отбележете по едно тяхно произведение.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

20. Посочете името на ренесансов учен и представете накратко основната теза, която той защитава. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

Отговори:
1. В; 2. А; 3. А; 4. В; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. В; 9. Г

 

 

 

 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave