Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
СРЕДНОВЕКОВИЕ

 

1. Посочете три определящи културно-исторически характеристики на средновековието като нова епоха в развитието на европейската цивилизация.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Библията има определящо значение за светогледните идеи на средновековния човек, защото: 
      A) библейските текстове разкриват истината за реалния свят 
      Б) чрез образа на християнския Бог се изграждат нравствени норми и правила за поведение 
      B) Старият завет и Новият завет са свещени книги за християнството 
      Г) митът за Мойсей създава християнската представа за героя в Новия завет

3. Кои са християнските символи, вградени в буквите на глаголицата, и какво символизират? (с 3 – 4 изречения)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4. Кои събития разкриват културно-историческото значение на цар Борис I за развитието на средновековна България? 
      А) покръстването на българите и приемането на Кирило-Методиевите ученици в България 
      Б) създаването на книжовна школа в Охрид и преместването на българската столица в Преслав
      В) разпространението на книжовното дело на Константин Преславски и Черноризец Храбър 
      Г) преводите на християнска книжнина от старобългарски на гръцки език

5. В кой ред всички изрази се отнасят към старозаветни библейски сюжети? 
      А) обетованата земя, Златният телец, Кана Галилейска 
      Б) първородният грях, Десетте Божи заповеди, Ханаан
      В) блажено неведение, забраненият плод, хюбрис 
      Г) блудният син, Нагорна проповед, Апокалипсис

6. Посочете основната тема в евангелските сюжети на Новия завет. (с 1 – 2 изречения)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7. Коментирайте накратко (с 4 – 5 изречения) алегоричния смисъл на Притчата за сеяча.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

8. Посочете имената на св. Седмочисленици. 
      А) св. св. Кирил и Методий, Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий 
      Б) Климент, Наум, Сава, Горазд, Константин Преславски, Йоан Екзарх, Климент Охридски 
      В) св. св. Кирил и Методий, Константин Преславски, Йоан Екзарх, Климент Охридски, Черноризец Храбър, Презвитер Козма 
      Г) Климент, Сава, Горазд, Ангеларий, Йоан Екзарх, Климент Охридски, Черноризец Храбър

9. Кои са основните понятия, свързани с представянето на жанра пространно житие в старобългарската литература? 
      А) канон, апокриф, успение 
      Б) мартирии, прототип, проложни жития 
      В) идеализация, отъждествяване, агиография 
      Г) успение, мартирии, агиография 

10. Посочете четирите диспута, които води Константин Философ, както и основните им теми според

„Пространно житие на Кирил“. (всяка тема – с 1 изречение) 
А) Първи диспут – ....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Б) Втори диспут – .....................................................................................................
.....................................................................................................................................
В) Трети диспут – ......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Г) Четвърти диспут – ................................................................................................
.....................................................................................................................................

11. Обяснете какви са особеностите в композицията на стихотворната творба от

старобългарската литература „Азбучна молитва“. (с 2 – 3 изречения)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

12. Обосновете становището, че „За буквите“ е полемична апология, като имате предвид

композиционните особености и идейните внушения на текста. (с 4 – 5 изречения)
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 

 

 

 

Отговори: 
2. В; 4. А; 5. Б; 8. А; 9. В 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave