Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

 
КОНТРОЛНА РАБОТА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

 

1. В кое изречение НЕ е допусната грешка?
   A) Нашия клас е най-добрият в училището.
   Б) Учителят по математика е много доволен от нашия клас.
   B) В нашият клас има 28 ученици.
   Г) За нашият клас мога да кажа само хубави неща.

2. В кое изречение е допусната грешка?
   A) От малкия отворен прозорец влизаше мирис на цъфнали дървета.
   Б) Човекът набързо прибра струпаните на двора дърва.
   B) Есентта започна рано с мъгли и дъждове.
   Г) Лъчите на лятното слънце проникваха в уютната стая.

3. Колко пунктуационни грешки са допуснати в изречението?
До малкото селце по долината на реката която течеше от юг достигаше първият полъх на настъпващата пролет.
   A) една 
   Б) две
   B) три
   Г) четири

4. Разговорен стил се отнася към функционален стил както:
   A) индивидуален стил към функционален стил
   Б) официално-делови стил към научен стил
   B) художествен стил към функционален стил
   Г) публицистичен стил към официално-делови стил

5. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за текстове на разговорния стил.
   A) Предпочита се употребата на термини.
   Б) Общуването е пряко и чрез диалог.
   B) Предава се информация по лични или битови проблеми.
   Г) Общуването е неофициално.

Прочетете стихотворението на Иван Вазов „Родна реч“ и решете задачи 6-8.

РОДНА РЕЧ

Обичам me, българска реч, 
звук сладък, най-мил в звуковете, 
ту арфа звънлива, ту меч 
на майстор художник в ръцете.

Обичам те, роден язик, 
ту гъвкав, ту твърд, като камен 
елмазен, жив израз и клик 
на мисъл, на блян, на дух пламен;

язик за песни и за бран, 
язик, сечиво благородно, 
от твойта съм сладост пиян – 
как лейш се, звучиш ти свободно!

Как твойта хармонья плени 
слуха, о, реч мощна, напета, 
в песнѝте на наште жени, 
в крилатия стих на поета!

                                   Иван Вазов

6. С кой израз НЕ е характеризиран българският език?
   A) звук сладък, най-мил в звуковете 
   Б) дух пламен
   B) язик, сечиво благородно 
   Г) ту арфа звънлива, ту меч

7. В кой ред е записано изразното средство сравнение?
   A) твърд, като камен / елмазен 
   Б) арфа звънлива
   B) сечиво благородно 
   Г) реч мощна, напета

8. В кой ред е записан израз с преносно значение?
   A) обичам те, роден език 
   Б) язик за песни и за бран
   B) песните на наште жени 
   Г) крилатият стих на поета

9. Представени са четири обръщения, употребени в началото на електронни писма. В кой ред е допусната пунктуационна грешка?
   A) Здравейте госпожо Петева, ...
   Б) Уважаеми господин Стоянов, ...
   B) Скъпи ученици от 8. клас, ...
   Г) Петя, Митко, Роси и Соня, ...

10. В кой цитат от електронно писмо е допусната грешка при употребата на учтивата форма?
   A) Професор Димитров,
Поканен сте да участвате в дебата, който ще проведе в сряда от 15,00 ч.

   Б) Госпожо Великова,
Участвала ли сте във фотоконкурса на нашата организация?

   B) Уважаема Нели,
Изпращам Ви офертата, за която вече се договорихме.

   Г) Господин Стоянов,
Бихте ли се включили в организирания от нас семинар идната седмица?

Прочетете текста и решете задачи 11-14.
Времето, макар и снизходително, е извършило тази несправедливост към нас, като ни принуждава да търсим нещо, без да го познаваме. Ние не можем да се откажем от търсенето на верблюда, след като заплашва да превърне земята ни в пясъци само заради ужасния си навик да живее в пясъци. Пък и не само земята, той всичко превръща в пясък. Старите хроники ни казват, че ако видим прашна въздишка в пустинята, то това било въздишката на верблюд. Физиците наричат този верблюд атомен взрив, от чиито нажежени зъби пясъкът става на глеч  - подобно глечта на застиващия Попокатепетъл, който черказиите видели в своите небеса. Ако в градината на човечеството зърнем прашната въздишка на верблюд, това е лошо знамение - небето може да се изпълни с кръстоносци, голготи и кърджалии, наклякали край огньовете, а Ной ще пуска гълъба на платото, за да дири маслиненото клонче.
Верблюдът - казват хрониките - може да превърне в пясък и най-зелената градина на приятелството. Окото да бъде будно, защото никой не знае кога и откъде ще се появи той - той живее навсякъде!
                                                                                                                                                                                                                                                                          Йордан Радичков, „Верблюд"

11. За коя сфера на общуване е предназначен текстът?
   А) битовата    
   Б) медийната    
   В) естетическата
   Г) научната

12. Кой израз НЕ е стилово маркиран?
   А) застиващия Попокатепетъл 
   Б) градината на човечеството 
   В) прашна въздишка в пустинята
   Г) окото да бъде будно

13. Кой израз може да се приеме за контекстов антоним на „кръстоносци, голготи и кърджалии"?
   А) атомен взрив    
   Б) маслинено клонче    
   В) лошо знамение
   Г) въздишка на верблюд

14. Коя дума, употребена в текста, е характерна за разговорния стил?
   А) хроники    
   Б) дири    
   В) зърнем
   Г) небеса

 

 

Отговори:
1-б; 2-в; 3-б; 4-в; 5-а; 6-б; 7-а; 8-г; 9-а; 10-б; 11-в; 12-г; 13-в; 14-б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave