Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
(Местоимения)

 

          Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. включително.
          Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание. [...] На най-големия си син той каза:
          – Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.
          – Спокойно, тате, ще си дойде – отговори синът и също потупа баща си по рамото.
          – Ти по-добре опухай перушината на малкия – посъветва го Щъркела. – Аз теб съм те възпитавал, защото съм ти баща. И ти си добре възпитан. Така ли е?
          – Така е, така е. Ама не се вълнувай толкова. Понякога правиш от мухата слон, да ти кажа.
          – Този ми е внук – заяви Стария. – Моята работа е да му се радвам. За възпитанието да се погрижат родителите му.
                                                                                   Из „Няма да е все така“ – Николай Табаков

1. Кого очаква с нетърпение старият щъркел?
………………………………………………………………………………………………….............................................

2. Според текста чия грижа е възпитанието на децата? Запишете пример в подкрепа на твърдението си.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

3. Кое изречение е най-близко до смисъла на поговорката от текста?
      Който си жали тоягата, не си обича децата.
      а) Всеки родител обича децата си и е готов на всичко за тяхното добро.
      б) Има родители, които възпитават децата си само с бой.
      в) Да си строг родител, не означава, че не обичаш децата си.
      г) Ако родителят обича децата си, никога няма да ги бие.

4. В поговорката заменете кратките форми на местоименията с пълните и запишете варианта.
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. С кой израз може да се замени подчертаният израз в текста правиш от мухата слон, без да се промени смисълът?
      а) преценяваш
      б) измисляш си
      в) вълнуваш се
      г) преувеличаваш

6. Като имате предвид финалните думи на Стария щъркел, допълнете твърденията:
      а) На внуците трябва ……………………………………………………………………………………………………    
      б) Родителите трябва …………………………………………………………………………………………………..

7. Колко възвратно притежателни местоимения има употребени в текста?     
      а) 6
      б) 5
      в) 4
      г) 3

8. Попълнете таблицата с местоименията от текста. (Повтарящите се форми записвайте само веднъж.)

Местоимение Вид Граматически признаци
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

9. В кое изречение НЯМА правописна грешка?
      а) Тои все иска нещо за себеси.
      б) Тя се грижи за своето братче.
      в) Мила реши свойте задачи.
      г) Този проблем е нейн.

10. Препишете сгрешените изречения от зад. 9, като отстраните грешките.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

Отговори:
1. внука си;
2. За възпитанието да се погрижат родителите му;
3. в;
4. Който жали своята тояга, не обича своите деца.
5. г;
6. а) да се радваш; б) да възпитават децата си;
7. а;
8. Подчертани са в текста.

Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание. [...] На най-големия си син той каза:
          – Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.
          – Спокойно, тате, ще си дойде – отговори синът и също потупа баща си по рамото.
          – Ти по-добре опухай перушината на малкия – посъветва го Щъркела. – Аз теб съм те възпитавал, защото съм ти баща. И ти си добре възпитан. Така ли е?
          – Така е, така е. Ама не се вълнувай толкова. Понякога правиш от мухата слон, да ти кажа.
          – Този ми е внук – заяви Стария. – Моята работа е да му се радвам. За възпитанието да се погрижат родителите му.

Местоимение Вид Граматически признаци
си притежателно кратка форма
той лично 3 л., ед.ч., м.р.
го лично кратка форма
ти лично 2 л., ед.ч., ср.р.
аз лично 1 л., ед.ч., м.р
теб притежателно 2 л., ед.ч., м.р
те притежателно кратка форма
се възвратно лично кратка форма
ми лично кратка форма
моята притежателно 1 л., ед.ч., ж.р
му лично кратка форма

9. б
10. ТоЙ все иска нещо за себе си.// Мила реши своИте задачи.// Този проблем е неИн.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave