Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
(Текст и общуване)

 


Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. - 9.).
          Петте ни едри овчарски кучета с големи глави и рунтави опашки бяха винаги при стадото. Неро стоеше вкъщи. За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм. Муцуната му беше остра, а нозете и тялото дълги. С катраненочер гръб и бял корем, Неро не блестеше със сила на зъби и мускули, затова пък, ела го виж, когато пусне дългите си крака. Той бягаше не като другите кучета — ситно-ситно. Хвърли се напред, нозете и тялото му се опънат и образуват права линия, сгъне се след това, задните му крака отиват на мястото на предните, предните пък на мястото на задните — иди го гони.
          Едно лято Неро бе дошъл заедно с мен някъде из къра. Не забелязах кога се е отдалечил да търси дивеч. Любимо занимание му бе да открива зайци, да ги подгоня и улавя. Бързоногите дългоухи рядко можеха да му избягат. Наблизо имаше стадо. Няколко овчарски кучета подушиха Неро и с лай се спуснаха към него. Изтръпнах — ще го разкъсат. Бях доста далече и нямах време да изтичам и прогоня нападателите. Завиках с цяло гърло: „Нерооо“. С тоя вик исках да го предупредя за опасността, за да избяга. Неро изтълкува моето предупреждение тъкмо наопаки: „Дръж се, аз скоро ще дойда“, и вместо да побегне, настръхнал зачака. Скоро кучешката група връхлетя отгоре му и набързо го смете. Не можех да го зърна между главите на ръмжащите овчарски кучета. Помислих си, че с него е свършено, когато той изскочи из кучешкия куп. Разбра какво трябва да прави и пусна краката си. Озверените кучета го погнаха, но как ще го настигнат? Смешна и безпомощна изглеждаше гонитбата им. Без да се напряга като тях, Неро веднага се откъсна и така се отърва. Кучетата потичаха, потичаха, па току спряха отчаяни. От време на време някое само пролайваше ей така от яд.
                                                                                         (Д. Жотев „Неро“)

1. Кого авторът назовава с израза бързоногите дългоухи?
………………………………………………………………………………………………….............................................

2. Какво означава изразът иди го гони?
      а) Тръгвай да го гониш веднага.
      б) Не можеш да го стигнеш.
      в) Трябва да го подгониш.
      г) Ако го подгониш, ще го стигнеш.

3. В кой ред е посочен синоним на израза с цяло гърло?
      а) много силно
      б) изведнъж
      в) уплашено
      г) с пищене

4. По какво Неро се отличава от другите кучета? Препишете изречението, което съдържа отговора на този въпрос.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. За какво липсва информация в текста?
      а) За начина, по който тича кучето.
      б) За някои от любимите занимания на Неро.
      в) За вълненията на автора по време на кучешкия бой.
      г) За случка със залавяне на зайци.

6. Отбележете със знак X верни или неверни са твърденията според информацията от текста.

Твърдение Вярно Невярно
1. Овчарските кучета, които среща разказвачът сред полето, нямат свой стопанин.    
2.  Разказвачът се страхува, че овчарските кучета ще разкъсат Неро.    
3. От време на време кучетата пролайват от яд, че не са настигнали Неро.    
4.  Неро успява да се спаси от другите кучета благодарение на своята сила.    

7. Направете план на текста.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

8. Запишете ключовите думи за първата подтема.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

9. Какъв е текстът? Отбележете верния отговор.
      а) Изцяло описателен е.
      б) Съдържа само елементи на описание и разсъждение.
      в) Съдържа елементи на описание, повествование и разсъждение.
      г) Съдържа елементи на описание и повествование.

10. Напишете отговор на житейски въпрос в рамките на 10 - 15 изречения. Изберете един от следните въпроси:
      Защо имаме нужда от приятели?
      Срамно ли е да плачеш?
      Модерно ли е да си учтив и възпитан?

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

Отговори:

Задача Отговор Точки
1.    зайците 1
2.    б 1
3.    а 1
4.    За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм. 1
5.    г 2
6.    Верни са 2, 3, неверни - 1, 4.
(за всеки верен отговор по една точка)
4
7.    Например: 1. Описание на Неро.
                      2. Случката с овчарските кучета.
4
8.    Например: Неро, глава, тънка опашка, муцуната, катраненочер гръб, бял корем, дълги крака, бягаше, иди го гони.
(дават се точки според пълнотата и точността на отговора)
4
9.    в 2
10.    отговор на житейски въпрос
(Дават се по максимум 5 точки за съдържание, за изграждане и за езиково оформяне на текста.)
15
     Общо 35

@bgmateriali.com

Изтеглиsave