ЛЕКСИКАЛНА НОРМА 

 

          Лексикологията е дял от езикознанието, който изучава речниковия състав на езика, речниковите значения на думите и отношенията между тях – синонимия, антонимия, паронимия, омонимия.

          ЛЕКСИКАЛНА НОРМА

          Лексикалната норма определя правилата за точната употреба на думите в речта в съответствие с техните значения, контекста и лексикалната им съчетаемост.

          За да е успешно общуването, е необходимо да се познават лексикалното значение на думите и правилата за тяхното съчетаване. Всяка дума образува словосъчетания с определени думи, а с други – не. Така например думата несполучлив се съчетава с думи като пример, опит, израз, но не може да образува словосъчетания с думи, означаващи лица. Не е правилно да се каже несполучлив човек, несполучлив учител, несполучлив ученик. Това са примери за лексикални грешки.

          Лексикална грешка е всяко отклонение от лексикалната норма.

          ТИПОВЕ ЛЕКСИКАЛНИ ГРЕШКИ

          ■ Непознаване на речниковото значение на думите
          Под инсинуациите на свои приятели реших да се явя на конкурса.
          Думата инсинуация означава клевета, интрига и неправилно се използва вместо въздействие, внушение, влияние. За да не се допускат подобни грешки, е добре да се употребяват само думи, чието значение се познава, а за думи с неясно значение да се използва тълковен речник.
          ■ Паронимия
          Не е добре да използваш обидни класификации в речта си.
          Думата класификация означава подредба, систематизиране и е използвана неправилно вместо квалификация (оценка, определение).
          ■ Неправилно съчетаване на думите
          Ще те питам един въпрос.
          Думата питам означава задавам въпрос, следователно словосъчетанието питам въпрос е неправилно от лексикална гледна точка.
          Особено чести са грешките при употребата на предлози. Нерядко може да чуем изрази като купих ги на три лева вместо купих ги за три лева; става на въпрос, вместо става въпрос за; отивам на Враца, вместо отивам във Враца.
          ■ Неподходяща за контекста употреба на думи
          Благодарение на задръстванията той закъсня за работа.
          Изразът благодарение на е неуместен в контекст, свързан с неблагоприятни действия или събития. В този случай подходяща е употребата на думите поради, заради, по причина на и др.
          ■ Неправилно или неуместно използване на чуждици 
          Намесата ти в тази ситуация ще бъде неудачна.
          Думата неудачен е русизъм и при наличието на точни български съответствия – напразен, неуместен, безрезултатен и др., употребата й е неподходяща.
          ■ Допускане на двусмислици
          Наемателите питат хазайката какво работи мъжът й, и тя отвръща, че помага на дървосекачите. Събеседниците й много се учудват, защото предния ден той е изразил възмущението си от тях.
          В откъса не става ясно какво замества местоимението тях и дали мъжът на хазайката е възмутен от дървосекачите, или от наемателите.
          След години младежът завършва училище, започва работа, във вестниците има негови карикатури и изкарва добри пари.
          Употребата на глагола има в този контекст поражда двусмислица – дали във вестниците публикуват карикатури, на които е изобразен младежът, или самият той рисува карикатури. По-добре е да се каже рисува карикатури, които излизат във вестниците.
          ■ Смислово повторение или използване на думи с еднакъв корен
          Обявената кампания има само идеални и нематериални цели.
          Думите идеален и нематериален са синоними и едновременната им употреба е нарушение на лексикалната норма.
          В изказването си той изказа своето несъгласие с обявените резултати.
          Думите изказване и да изкажа имат еднакъв корен и в тази ситуация е по-добре да се използва синоним – например изрази своето несъгласие.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave