Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ

 

 

1. Изразите „като ударен от гръм“ и „почервеня като домат“ са:
      А) описателни названия с преносен характер;
      Б) устойчиви сравнения;
      В) фразеологизми;
      Г) фразеологизирани конструкции.

2. Изразът „от стара коза яре“ означава:
      А) много опитен човек;
      Б) човек с възрастни родители;
      В) глупав човек;
      Г) човек, когото често унижават.

3. Изразите „успял да го надхитри“ и „да купи и да продаде“ са:
      А) омоними;
      Б) антоними;
      В) фразеологизми;
      Г) синоними.

4. Изразът „оставям си магарето в калта“ е уместен за:
      А) разговорна ситуация;
      Б) всяка ситуация на общуване;
      В) официално общуване;
      Г) разговорна ситуация и художествената литература.

5. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
      А) отбира ли ти магаре от магданоз - знае Станка де има круши
      Б) на всяко гърне бъркалка - вре си носа над плет и под плет
      В) направи го на бъзе и коприва - вдигна му акциите
      Г) обира си крушите - завирам го в миша дупка

6. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
      А) въртя опашка - трия сол на главата
      Б) след дъжд качулка - не било в тиквите, та в кратуните
      В) в гората расъл - в гори галилейски
      Г) броят ми се ребрата - дебел ми е вратът

7. В кой ред фразеологичните словосъчетания принадлежат към един стил?
      А) дълъг ми е езикът, затваряй си плювалника, нося си кръста
      Б) жребият е хвърлен, измивам си ръцете, трънен венец
      В) глас в пустиня, свобода или смърт, правя се на тапа
      Г) влязла ми е змия в кесията, горчива чаша, от Адам и Ева

8. В кой ред значенията на фразеологичните словосъчетания може да се представят чрез глаголи?
      А) бистър като боза, на куково лято, на една кълка
      Б) дремя като кон на празни ясли, водя парада, тегля чертата
      В) опря ножа до кокала, арнаутска чушка, змийско гнездо
      Г) като писано яйце, не чупя хатъра, не ям хора

9. Коя от думите се различава по своя набор от граматични признаци?
      А) беглец 
      Б) бягане 
      В) бягам 
      Г) бяг

10. В кой ред всички думи са експресивни?
      А) градина, речник, планина 
      Б) вървя, отварям, гледам 
      В) прекрасен, горестен, дивен 
      Г) равномерно,спокойно, тихо

11. В кой ред всички изрази са метафорични?
      A) дълбок вир, млад човек, топъл въздух 
      Б) дълбок поглед, млад учител, топъл вятър
      B) дълбок дол, млад дух, топъл ден
      Г) дълбок мрак, млада държава, топъл поглед

12. В кой ред думите означават родово и видово понятие?
      A) наречие, прилагателно име 
      Б) изречение, просто изречение
      B) глагол, съществително име 
      Г) наклонение, време на глагола

В кой пример има същото смислово отношение като между дадените думи? (Общо условие за задачи 13. и 14.)

13. земетресение : разрушения
      А) пожар : светкавица 
      Б) тактика : сражение
      В) порой : наводнение
      Г) уважение : респект

14. повест : роман
      А) епос: разказ
      Б) гарсониера : апартамент
      В) опера : ария
      Г) валс : танго

15. Коя om думите е родово понятие спрямо останалите?
      A) желязо
      Б) алуминий
      B) цинк
      Г) метал

16. Коя от думите е видово понятие спрямо останалите?
      A) алуминий 
      Б) метал 
      B) елемент от III А група 
      Г) химичен елемент

 

 


Отговори:
1-В; 2-А; 3-Г; 4-А; 5-Б; 6-А; 7-Б; 8-Б; 9-В; 10-В; 11-Г; 12-Б; 13-В; 14-Б; 15-Г; 16-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave