Светослав Минков е от онези странни, ори­гинални и присмехулни писатели, които не се открояват като водещи имена в рамките на една литература, но затова пък без тяхно­то присъствие тя значително би обедняла. Творческите му търсения са подвластни на естетиката на диаболизма, на фантастиката, на иронията и дори на гротеската, но се увенчават с най-голям успех едва при сатиричното изображе­ние. Негов обект най-често е криворазбраната модерност и изпитанията, които тя налага над човека в настоящето и с които го застрашава в бъдеще­то.

Тревогата от прекалено роботизиращата хората модер­ност и социалният привкус при изобразяването на някои стра­ни от действителността са в ос­новата на популярния разказ на Светослав Минков - „Да­мата с рентгеновите очи". Той е публикуван през 1934 г. и да­ва название на едноименния сборник, в който е включен. В този разказ на прицел са преди всичко неве­роятната глупост, суетност и празноглавие на една част от обществото, самообявила се за негов елит. Богатството и произтичащото от него измамно чувство за превъзходство над другите в никакъв случай обаче не прави от хората богове. Затова и героите на Светослав Минков нямат основание да се изживяват ка­то такива, макар това да не им пречи да вяр­ват в своята изключителност. Всичко в тех­ния свят е някакъв дар Божи, включително и изпразнените им от мозък глави. Изповедта на главната героиня Мими Тромпеева е жес­токо самоизобличение на нейната изумител­на глупост. Наред с това обаче, стъпка по стъп­ка разказвачът ни въвежда в един свят, в кой­то това качество се шири масово и безпре­пятствено. Нещо повече, то дори е считано за рядко притежавано предимство!

Грозотата на главната героиня, вдъхновено и образно описана в началото на разказа, е съизмерима единствено с нейната глупост. Затова тя така бързо и охотно се поддава на гръмките обещания на дамския хирург Чезарио Галфоне, собственик на салона за разкрасяване „Козметикум Амулет". Етимологията на името „гениалния маестро" е първият сигнал за читателя, че става дума за „цар на глупаците"- Чезарио или Цезар означава цар, а италианската дума „галфон"- глупак, некадърник. Кумирът на хайлайфа обаче съв­сем не е глупак, а господар и манипулатор на тълпа „галфони" от женски род. Той не би имал такъв главоломен успех без сляпата вя­ра на многобройните си па­циентки от „хайлайфското общество" в неговите нео­бикновени способности. Забележителните"му отк­рития са всъщност чудна смесица от шарлатания, без­спорно научни постижения и ловка спекулация с тях в името на парите. Методите му на работа и реклама го­ворят може би най-ясно за глупостта на пациентките му, пред които всякакви на­лудничави хрумвания се радват на извънредна попу­лярност, щом разкрасяват външния им вид. А какви страни от живота на дамите от самозваното висше общество се старае да облекчи и да промени маестро Галфоне? Преди всичко това е тяхната природна гро­зота и още по-очевидната им природна глу­пост. Неслучайно те са възхитени от „еликси­ра за импрегниране на кожата против белези от страстни целувки" и от „ триъгълните веж­ди", които дискретно подчертават тяхната „скромност".

 Едно от най-гениалните откри­тия на маестрото обаче е „серум от патешки мозък за опресняване на умствените способ­ности на ония жени, които се занимавате бла­готворителни чайове, благотворителни кок­тейли, благотворителни пазари и изобщо с вся­какъв вид благотворителна дейност ". Патеш­кият мозък се оказва далеч по-качествена су­ровина от мозъка на самите дами, прекарва­щи живота си под знака на благотворител­ността. Все пак патицата си намира сама хра­ната, отглежда сама потомството си, показва завидна предпазливост и наблюдателност, особено ако си припомним факта, че някога прабабите й спасяват Рим.

Докато дамите от хайлайфа не притежават нито едно от тези качества и затова патешкият мозък може да бъде чудодейно средство за преодоляване на безспорната им глупост. Липсата на мозък или поне на качествен мозък засяга не само дамите от самозваното висше общество, но и техните съпрузи. Благодарение на чудодей­ния серум на маестро Галфоне, една „видна дама" успява дори да убеди „със замайваща логика ревнивия си съпруг, че изневярата на съв­ременната жена не е нищо друго, освен израз на едно най-обикновено благотворително кокет­ство". Както се вижда, всичко, което се свър­зва с благотворителността, е приемливо, мо­дерно и морално!

Ако една част от висшето общество все пак има някакъв мозък в главата си, макар и нуждаещ се от периодично опресняване с патешки, то преобладаващата част от елита е въобще лишен от традиционния орган за ум­ствена дейност.

До това поразяващо разкри­тие стига възкресената за нов живот от уме­нията на Чезарио Галфоне Мими Тромпее­ва. Той не само я избавя от поразителната й грозота и отблъскващото кривогледство, но й подарява и фантастично красиви рентге­нови очи, с които тя може да прониква през всяка материя. Резултатът от тази операция е умопомрачителен! Мими се чувства безкрай­но щастлива и е невероятно ухажвана като първа красавица от всички представители на силния пол от хайлайфа. Най-важното обаче е, че тя може вече да вижда неща, които дру­гите не виждат. В дневника си героинята спо­деля последствията, дължащи се на тази ней­на способност: „Някои от хората, които срещам и то предимно от хайлайфа, нямат ника­къв мозък в главите си. " Това не само че не я стряска, но и страшно я забавлява. Колкото и да е глупава, липсата на мозък в чуждите гла­ви подтиква Мими към някакви размишле­ния. Тя дори е много горда, че е успяла да се въздържи от коментар, когато вижда братов­чеда на Валя - „строен скелет", в чиято глава няма „нито капчица мозък": „Щях да му кажа това, но се въздържах, за да не го обидя. Може би той щеше да изтълкува думите му в прено­сен смисъл. "Явно на моменти тя е способна на някакви асоциации...

Най-голямата мечта на Мими Тромпеева е час по-скоро да се омъжи за човек от своите среди. С течение на времето това става ней­на фикс идея. Забележителното е, че пред­почита да се омъжи за човек с внушителен „скелет", но без никакъв мозък в главата си, отколкото да има съпруг, „ чийто череп е пълен с мозък, но се крепи върху хилаво тяло". Блестящата промяна на собствения й външен вид приближава сбъдването на тази мечта - на хоризонта се появява бъдещият й избраник Жан. Той отговаря на всички изисквания за жених на дама от „ висшето общество"- бо­гат, мил, наследник на вуйчо-мултимилионер и държащ първенство сред всички кавалери, между които няма „нито един с мозък". Ми­ми Тромпеева се разтапя от умиление, кога­то споделя, че „главите на всички бяха празни, но затова пък чудно красиви. А пък скелетите им - ах, какво телосложение! Разбира се, Жан държеше първенство. "Любовта я стимулира да стигне до някои обобщения за качествата на висшето общество и за неговото основа­ние да гледа останалите хора с превъзходст­во. Тя е убедена, че „аристократите трябва да се различават по нещо от обикновените хора. Затуй и главите им  изглеждат кухи. "Доб­ро попадение за разказвача и неговата геро­иня! Според нея това са хора от по-висше естество, фини, изискани, затова дори и мо­зъците им да са на мястото си, те не се виж­дат, защото са направени от някаква „много тънка материя, по-тънка и от паяжина ". Явно, представителите на самообявилото се за богоизбрано висше общество въобще не уп­ражняват своя мозък, в резултат на което от поколение на поколение неговата тъкан изтънява до такава степен, че се превръща в невидима. Следващото желание на Мими Тромпеева е и нейният мозък да е така „фин" като този на Жан и на останалите й приятели от хайлайфа. Читателят въобще не се съмня­ва, че мозъкът на Мими Тромпеева е точно в такова състояние, защото всички нейни пос­тъпки и помисли категорично го доказват. Са­мо жена с „глава без мозък" може да се възхи­щава на рекета, който Жан упражнява върху собствения й баща, изисквайки зестра в раз­мер „ един милион в аванс и два милиона след сватбата". Няма да се наложи на Мими и занапред да обременява финия си като пая­жина мозък с някакви напрегнати размисли, защото я вълнува единствено предстоящото сватбено пътешествие до Париж и покупка­та на хермелиново палто и бален тоалет.

Разказът „Дамата с рентгеновите очи", който през 30-те години на XX век е изглеж­дал на българския читател като някаква „не­вероятна и забавна чудатост", се оказва, че има стойност на пророчески и трезв поглед към бъдещето. Светът на хайлайфа, обсебен от снобизъм, самовлюбеност и консуматорско отношение към живота, се оказва неизкореним! Нито гротеската, нито сатирата са прекалени за изобличаването на такива герои и явления, за които говори Светослав Мин­ков. Ако трябва да нап­равим един по-смел паралел с нашето съвре­мие, то трябва да припомним, че съвсем не отдавна в българските медии се яви изявление на един представител на новия псевдоелит, които се похвали, че си е купил обувки срещу сума, равняваща се на 25 минимални работни заплати! Както се вижда, героите на Светослав Минков имат достойни приемници дори в наши дни. Затова принципът на дехуманизация и на съзнателна деформация приложен от него при тяхното гротескно сатирично изображение, е съвсем на място не дразни читателя. Подходът на Светослав Минков към парадоксите на криворазбраната модерност е нетрадиционен за българската художествена традиция, но е необходим и навременен. Под неговата сякаш гигантска лупа глупостта, пошлостта, фалшът и снобизмът вземат заплашителни размери. Благодарение на това обаче прозренията и тревожните изводи на Светослав Минков не само стигат до своя обществен адресат, но и допринасят за проблемно-тематичното обогатяване на българската литература.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave