НИКОЛА ВАПЦАРОВ - „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”
Литературен тест – VІІІ клас - /1 група/


1. В поезията на Вапцаров много произведения са озаглавени като „песен" - „Песен за човека", „Песен на другаря", „Песен на жената" и т. н. В стихотворението „Песен за човека" с какво значение НЕ може да се обвърже думата „песен"?
а) песенна мелодичност и ритмичност;
б) възпяване на силата на човешкия дух;
в) израз на непреходните стойности в битието;
г) надмогване на духовното над материалното.
2. Какъв НЕ е човекът, който е убил брат си, от разказа на дамата в „Песен за човека"?
а) безчувствен, благоразумен, безразличен;
б) невинен, бездушен, незаинтересован;
в) лицемерен, отчужден, морален;
г) разумен, ответствен, саможертвен. 
3. Според текста на стихотворението „Песен за човека" каква е първопричината за отцеубийството?
а) мизерията в битието на престъпника;
б) изначалното зло у човека;
в) омразата, злобата, завистта в човешката душа;
г) духовната непълноценност на престъпника;
4. Как според текста на стихотворението „Песен за човека" отцеубиецът успява да осъзнае престъплението си?
а) наказанието разтърсва съзнанието му;
б) съумява да намери път към другите хора;
в) в самотата преоценява живота си;
г) чрез горчивината на разкаянието.
5. В какво се изразява духовното преображение, което изживява отцеубиецът? Посочете неточния отговор:
а) осъзнавайки деянието си, той е готов да изкупи своето прегрешение;
б) успява да превъзмогне страха от смъртта;
в) разкаянието го води до нравствено прераждане;
г) отцеубиецът осъзнава социалните причини за своето престъпление.
6. Има ли различие в образите на братоубиеца и отцеубиеца?
а) да, в моралната им същност;
б) да, в духовните корективи на поведението им;
в)  да, в реакцията след убийството;
г) да, в нравствената им цялост.
7. Каква граница (в условен смисъл) са преминали хората, посегнали към живота на близките си в стихотворението „Песен за човека"? Посочете неточния отговор:
а) между доброто и злото;
б) между аморалното и безнравственото;
в) между човешкото и животинското;
г)  между физическата сила и духовната слабост.
8. Коя е основната причина, назована в текста, заради която дамата не успява да достигне до истината за човека, която желае да й разкрие лирическият говорител?
а) заради различното им социално положение;
б) на дамата й липсва искрена съпричастност към човека;
в) тя вярва само на себе си;
г) тя се вглежда само във външните измерения на събитията.
9. Какви духовни измерения на песента излизат на преден план в стихотворението „Песен за човека"? Посочете неточния отговор:
а) песента е само средство за общуване между хората;
б) песента разкрива смисъла на човешкия живот;
в) песента е символ на ново светоусещане;
г) песента е образ на духовното преображение.
10. За какъв тип деформация НЕ са характерни престъпленията, за които се говори в стихотворението „Песен за човека"?
а)  морална;
б) физическа;
в) емоционална;
г)  нравствена.
11.За какво престъпление НЕ се споменава в стихотворението „Песен за човека"?
а) кражба;
б) посегателство срещу родовите норми;
в)  престъпване на човешките закони в името на свят идеал;
г)  нарушаване на правни норми.
12. В стихотворението „Песен за човека" какъв НЕ е обобщаващият образ на човека, нарушил законите, изобразен от автора?
а) жертва на социална нищета;
б) обречен на мъчителна борба за хляб;
в)  реформатор на социалния строй;
г)  омерзен от суровото настояще.
13. Определението „субект", използвано в стихотворението „Песен за човека", се отнася за:
а) братоубиеца;
б) войника;
в) отцеубиеца;
г)  палача на затвора.
14. Свържете героите: убийците, лирическия говорител, дамата, войника от стихотворението „Песен за човека", със следните качества:
а) обич и вяра - ......................................................................................................;
б) състрадание и съчувствие -................................................................................;
в) омраза и презрение- .......................................................................................;
г)  нравствена деформация и оскотяване- .......................................................
15. Каква опозиция НЕ присъства в стихотворението „Песен за човека"?
а) изповед - опрощение;
б) грях - изкупление;
в)престъпление - наказание;
г) грях - покаяние.
16. Според Румяна Йовева към човека Вапцаров се отнася с „обич-познание и разбиране, обич-вяра, обич-надежда в смисъла на човешкото битие". В стихотворението „Песен за човека" как е изявена обичта на твореца към човека?
а) поетът конкретно разкрива неограничените човешки възможности за духовно преобразяване и своята обич към човека;
б) обичта към човека не е директно заявена;
в) утвърждавайки прекрасното у човека, поетът изрично подчертава вярата си в неговите сили и своята обич към него.
г) творецът пряко изразява своето отношение към човека, изпълнено с преклонение, възторг и обич.
17. Как може да бъде определена сцената на смъртта?
а) мъчителна е за палачите;
б) трагична, защото умира човек;
в) оптимистична, защото човекът е доказал силата на своя дух;
г) едновременно трагична и оптимистична.
18.Какво е характерно за поетичния слог (стих) на произведението „Песен за човека"?
а) приповдигнат химничен тон;
б) огрубена лексика;
в) изтънчен словесен подбор на изразни средства;    
г) технически термини.
19.Каква форма е избрана за композицията на стихотворението „Песен за човека"?
а)  диалог;
б) монолог;
в) лирическо описание;
г) интимно-изповедно слово.
20.  Изразът: ,,...и мрака ударил на бег", може да бъде определен като:
а) антитеза между динамиката (бег) и спокойствието;
б) метафора на отстъпващото зло;
в) одухотворена картина на тиха, спокойна нощ;
г) поетичен израз за красиво, умиротворено разсъмване.
21. Къде е допусната правописна грешка:
а/ Отгатвам мислите ти от разстояние.
б/ Колко крехки и беззащитни са малките сърнички!
в/ Априлското възстание бележи връхната точка в борбата за национална независимост.
г/ Папратите са едни от най-старите растения на Земята.  
22. В кое изречение е допусната правописна грешка:
а/ Призори умората го надви и той заспа.
б/ Децата приготвиха украса за коледната елха.
в/ Силната умраза го беше довела до умопомрачение.
г/ Маскировката го беше направила неузнаваем.   
23. В кое изречение има правописна грешка:
а/ Стаята се отличаваше със своята изискана подретба.
б/ В излъскания паркет човек можеше да се огледа.
в/ Имам един много висок съученик, сигурно ще стане баскетболист.
г/ Най-много обичам да чета детективски романи.
24. Кой е правилният правопис:
а/ Авторът на романът беше поканен на среща от класът.
б/ Автора на романа беше поканен на среща от класа.
в/ Авторът на романа беше поканен на среща от класа.
г/ Автора на романа беше поканен на среща от класът.    
25. Коя дума е написана погрешно:
а/ ресба;
б/ здание;
в/ сграда;
г/ сбор.   

ОТГОВОРИ:

1. а); 

2. г); 

3. а) „Не стига ти хлеба,/ залитнеш от мъка/...";

 4. б) „Но във зат¬вора попаднал на хора/ и станал/ чо¬век. ";

 5. г) Осъзнаването на причините за убийството е само началото на пътя към духовното преображение; 

6. в);

7. б); 

8. б) „Аз мразя човека.";

9. а); 

10. б); 

11. в);

12. в);

13. в);

14. а) лирически говорител; 

      б) войник; 

      в) дамата; 

      г) убийците;

15. а); 

16. б);

17. г); 

18. б); 

19. а); 

20. б).

21.в);

22.в);

23.а); 

24.в); 

25.а).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave