В литературно интерпретативното съчинение авторът излага личното си тълкуване на определен литературен текст. В основата на този вид съчинение е личната читателска интерпретация на литературното произведение.
     Обикновено темата на съчинението се съдържа във формулировката на заглавието. По тази причина трябва внимателно да се обмисли заглавието и да се вникне в неговата същност. То може да насочва към проблем, свързан със: събитие или събития от сюжета на литературната творба; образа на литературен герой или образите на група герои; преживяванията на литературните герои; взаимоотношения между герои от творбата; нравствен проблем, заложен в произведението и т.н.

     Съчинението трябва да включва следните структурни елементи:
– Основна теза (основно твърдение) във връзка с темата, поставената в заглавието;
 Подтези (микротези) – твърдения, които изразяват идеи, произтичащи от главната теза. Подтезите разгръщат основната теза.
– Аргументи (доказателства, доводи) – съждения и примери, с които се обосновават изказаните твърдения.
Примерите могат да бъдат художествени факти, елементи от съдържанието на текста. Представят се чрез преразказ, чрез цитат или перифраза. 
     Задължителни композиционни части на литературно интерпретативното съчинение са:
– Увод –  кратък и целенасочен. Може да представя подходяща за темата информация, оценка, главната теза.
Съчинението може да започне с всеки един от структурните елементи.
– Изложение – представя тезата и подтезите с убедителни доводи.
– Заключение – обобщаващ извод във връзка с поставената тема и главната теза.
     Качествено е съчинението, когато не се отклонява от поставената тема, съдържанието и структурата му са изградени с ясни взаимовръзки между отделните елементи. Важни са и използваните синтактични конструкции и стилно-езикови средства, пунктуацията и правописът.
     Препоръчително е да се изготви план, преди да се премине към изработване на съчинението.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave