Алеко Константинов е пътеписец, който тър­си и открива красотата и хармонията в при­родата. С голямо умение и художествено майсторство, с талант на естет, той рисува в пътеписа си „До Чикаго и назад” грандиозността и величието на Ниагарския водопад. Вълнуващи, изпълнени със звукове и багри, са страниците на творбата, в които Алеко описва това чудо на природата. Душата му е изпълнена с възхищение и преклонение, ис­тински щастлив е, че може да се наслади на този природен феномен.

Да види Ниагара е детската мечта на Але­ко и най-накрая тя се осъществява. За да раз­крие красотата на това изключително при­родно явление и да пресъздаде чувствата, които го вълнуват, писателят описва външ­ното въздействие на видяното. Споделя, че е обхванат от „нервозно напрежение" и „нетър­пелива жажда" час по-скоро да види Ниага­ра. За да предаде още по-силно своето въл­нение и нетърпение, авторът използва срав­нения. Не е любил, но предполага, че усеща­нията му са като на влюбения, на когото пред­стои „да се срещне с предмета на своята лю­бов". Не се е женил, но сигурно подобни на неговите чувства изпитва „момъкът, отиващ под венчило". Толкова силно е желанието на пътеписеца да види водопада, че ако св. Пе­тър му отвори вратите на рая, категорично би му заявил: „Махни се с твоя рай, остави ме да видя Ниагара." Пропътувал хиляди кило­метри, той не би се спрял по своя път, докато не се наслади на тая чудна игра на природа­та. Всички, които вече са видели Ниагара, спо­ред Алеко са щастливци. Изпитва благород­на завист към тях. Особено силно впечатле­ние му прави една осемдесетгодишна ста­рица, осъществила може би последната си мечта.

Майсторството на писателя да превръща всеки детайл в живописен щрих към великолепен образ забавя описателното действие. Алеко не бърза да разкрие пред погледа на читателя това необикновено творение на при­родата, макар че мислите му летят напред и въображението му рисува картината на очак­ваното.

Слуховите представи, създадени от доло­вения шум, извайват все още невидимия, но почувстван образ на водопада. Глухото бумтене на падащата вода загатва не само за приближаването на Ниагара, но и за си­лата и мощта на водната стихия. Слуховите възприятия се обогатяват със зрителна пред­става за блесналата пред очите на туристите река, „запенена и буйно устремена към про­пастта".

Напрежението на пътеписеца расте. То се предава и на читателя. Картината се обогатя­ва с нов слухов детайл - чува се подземното бумтене, което все повече се усилва. Описа­нието е одухотворено: „... и водата, мътнозелена, изиграла вече ролята, уморена...отива лениво на почивка към водоврата..."

Удовлетворение и щастие предизвиква дългоочакваната поява на водопада, разкри­та с възклицанието: „Ето го!" Ниагара! Пле­нително красива, толкова изумителна и фан­тастична, че на Алеко му е трудно да опреде­ли какво точно изпитва: „Не учудване, не възхищение, не. Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички." Разказвачът използва интересен художествен похват - не започва да описва картината, а спира вниманието си върху човешките лица и чрез техния израз постига внушение за необикновеността на гледката: „Всички лица бяха сериозни, излеко бледни и като че изтръпнали!"Толкова съвър­шена е красотата на природата, че никое из­куство не може да я пресъздаде - нито сло­вото, нито фотообектива, нито четката на художника:„Който може, нека опише тази картина, който може, нека я фотографира, нека я нарисува!. ..Аз не мога."

Алеко провокира читателското въображе­ние да създаде свой образ на великолепната Ниагара. Самият пътеписец рисува водопа­да и то с такова майсторство, че читателят може да го види, без да е бил там.

От мястото, където се намират туристите, гледката е панорамна. Зад каменната ограда падат „ буйни, къдрави снопове разпенена вода " и се превръщат, там долу, в „кипяща маса". Носи се силно бумтене и грохот. Над водо­пада се издига воден прах. Картината е и зри­телна, и слухова. Силата и мощта на водата са разкрити с глаголи в градация: „Долу-ад!. Нещо ври, кипи, беснува се, гърми." Гледката е едновременно и красива, и страшна, и ве­личествена. Водният прах е обсипал водопа­да и разкрива една чудна феерия от багри и звукове, пленяващи сърцето. Природата по­разява със своята сурова хубост, сила и съ­вършенство. Пред нея човекът се чувства слаб и безпомощен.

Картината поражда размисли за вечната красота на природата, за истинската наслада от нейната хубост и желанието да се слееш за миг с нея. Човекът в сравнение с природ­ната мощ е малък и нищожен, но необятен е духовният му свят, в който живее образът на красивата природа.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave