Както във всяка конкретна творба на Светослав Минков, така и в разказа „Да­мата с рентгено­вите очи” първо­началната идея идва от необикновена случка. Желанието на автора е да прео­долее всяка „неясно­та чрез достигане до „светлинакакто неведнъж споделя. А това е възможно да стане посредством избора на компози­ция, която предста­вя персонажите чрез колаж от отделни фрагменти, повтарящи се циклично. Неслучайно акцентът е поставен върху създаването на „готов модел за поведение чрез подмяната на доминиращите „ценностиизразени посредством взаимоотношенията между героите без лица. Те са уни­фицирани, неестествени, марионетки без идентичност. Показани са като консуматори, поддава­щи се на манипулация. Безличността ги прави демонични зара­ди бездуховността им. Тяхната стандартизация ги показва като „фабрични” продукти с девалвирани стойности, „пробна партидас „рентгенови очии „парафинени гърди.

Загрижен за бъдещето на чове­чеството, Светослав Минков про­явява специално внимание към човека, анонимно присъстващ в обществото. Страхът от скоростта, с която той се налага и дава тон в обществото, го кара да приеме човека с маска като ти­пичен продукт на времето, характеризиращо се с бързи промени по посока на дехуманизацията и отчуждението. Консуматорският дух на персонажите изгражда мно­го вярна представа за бутафорния свят на подменените ценности, където замести­телите, а не ори­гиналите имат висока цена. Неслучайно със „серум от патешки мозък се създава образът на „една феноменална Венера на двайсе­тия век в лицето на Мими Тромпеева. Номинацията на ужасното, постигната посредс­твом дневника на героинята, е част от оформящия се гротесков стил на Светослав Минков. Гротесковото изображение в творбата се постига чрез прила­гане принципа на колажа. Доказателство е стилът на маестро Чезарио Галфоне. Той е своеобразен „колаж”, нелепа смесица от алогични и безсмислени езикови форми във всеки разговор с пациентките: „Вярно е, че зрителният фокус на вашите омайни очи е из­местен в някаква блуждаеща дале­чина, но, за щастие, днешната хи­рургия стои на такава висота, че тоя съвсем невинен недостатък ще може да се отстрани само в разс­тояние на десетина минути... Го­тов съм без всякакво Колебание да ви дам тригодишна писмена га­ранция... и най-Късно след половин час вие ще шествувате из улици­те Като възкръснала из гроба Семирамида!

В целия разказ поведението на персонажите привидно се отрича, а в действителност се приема ка­то „модел за подражание. Неслучайно е използвана формата на дневник за влизане в света на те­зи герои от хайлайфа, за да се ви­ди липсата на верни критерии към духовния потенциал на човека: „Някои хора, които срещам,... нямат никакъв мозък в главите си. И все пак, аз предпочитам да се омъжа за човек като него, вместо да имам съпруг, чийто череп е пълен с мозък, но се крепи върху хилаво тя­ло... Кой знае, може би хората от висшето общество разсъждават и мислят с някои други части на тя­лото си... ”

Иронично, гротесково, от гледна точка на профанацията е подходено и към голямата тема за многостран­ната индустриализация на общест­вото. Много убедително е използва­на автопародията, от която става ясно, че героите нямат и вероятно не искат да имат собствени лица. Унификацията във външния вид е ва­лидна и за „духовните” им потребнос­ти: „АхЖан е най-пленителният мъж... Той наистина е ненадминат в шегите си. Знае всички улични песни на простолюдието... А при това колко е интелигентен и възпитан!... Го­вори ми за... чистенето на зъбите с клечка при официалните динета, Такива изискани маниери като негови­те не съм виждала у никого... Ах, дано и моят мозък е също тъй фин като на Жан!

Чрез разсъжденията на Мими Тромпеева се поставя проблемът за свободата. Човекът е свободен единствено да избере една от мно­гото безлични маски и така сам става жертва на модата, управ­ляваща обществените отноше­ния.

Неслучайно авторът не запозна­ва веднага своите читатели с ге­роинята, която скоро ще се окаже „съдник-на света, в който жи­вее и в който се чувства комфор­тно. Нейната изява е закономерно следствие от общите търсе­ния на средата, в която се движи - следователно е не по-малко стандартна от останалите, ко­ито мислено нарича „Простачки!след като е заприличала на тях.

Водещият проблем в произведе­нието - човешкото отчуждение като следствие от дехуманизаци­ята на обществото - е пряко свързан с нереалния, призрачен в модерното време. Човекът духовно не съществува. Той е деперсонализиран. Но едва ли само времето е виновно за тотал­ната дехуманизация на взаимоот­ношенията. То е по-скоро обективна реалност, която не може да се пренебрегне. Обществените меха­низми стават зависими от конформизма на безличния. Индустри­ализацията автоматизира човека. Той е обезличаван всекидневно и то съвсем съзнателно.

Светослав Минков оставя фантас­тичното да доминира в текста. И ако първоначално читателят е склонен да съчувства на Мими, готова да отиде в манастир, „безсилна да се бо­ри със съдбата симного скоро тряб­ва да разбере, че опасността от обез­личаване е била напълно реална. Вяр­но е, че е много трудно личността да отстоява своята уникалност в условията на стандартизиращото се общество. Необходимо е огромно же­лание, за да се противопостави човек на инерцията. Все по-очевидно става, че унификацията е за предпочитане пред възможността всеки да бъде себе си - без да се страхува, че ще бъде изолиран от останалите: Аз се движа сякаш из някаква живо гро­бище... Между петнайсетината кава­лери нямаше нито един с мозък. Гла­вите на всички бяха празни, но зато­ва пък чудно красиви. А пък скелетите им - ах, какво телосложение! -пише Мими в дневника си, без да осъз­нава, че все повече прилича на среда­та, от която смята, че се дистанцира с разсъжденията си.

Очевидно е, че тя съвсем съзна­телно се превръща в марионетка на модата, без да бъде движена от високи естетически критерии. Имаща пред себе си добър агита­тор, тя не само от глупост е привлечена от механизма за изграждането на масовия вкус. Не е за подценяване и фактът, че всеки човек мечтае да бъде забелязан и оценен от околните - особено ко­гато е млад и му предстои да нап­рави най-важната крачка в живо­та си - да сключи брак: „Дано се омъжа само по-скоро... За дамите какво да кажа. Нито една не ми направи особено впечатление. Тех­ните глави също нямаха мозъци... Те не можеха да си намерят мяс­то от яд, загдето съм станала център на изключително внимание, та постоянно търсеха повод да ме ухапят. Простачки! ”

Дневникът на Мими Тромпеева показва окарикатурените й пред­стави за обществото, на което прилича. Чрез него писателят вну­шава представата за баналност­та на очакванията и проявите й. Израз е на нейния стремеж да се слее с всички останали, защото стандартизацията я привлича.

Ретроспекцията в разказа „Да­мата с рентгеновите очи” из­пълнява определена художествена функция. Преди да стигне до та­зи „вълшебна фабрика на щастли­вите преображения", тя вече има своето „страшно отчаяниепо­родено от мисълта за различието. Ретроспективно е създадена по-широка основа за изграждането на гротесковия й образ и се засилва пародийният ефект от появява­нето й. Като част от „пробна партидапускана на пазара, Ми­ми в действителност премахва ефекта на изненадата. Чрез нея авторът обяснява причините, за­ради които човек приема да бъде третиран като предмет, а не ка­то индивидуалност.

Бягството на героите (и по-конкретно - на Мими от нейния пър­воначален външен вид) боди към унификацията, към приобщаване­то им към света на добрите реклами, или към пълното им съзна­телно обезличаване. Много труд­но е спасяването на човешкото в стандартизиращото общество, понеже индивидът не осъзнава степента на зависимостта си от обществените норми. Твърде малко остават бунтарите за личнос­тна идентичност. Съвсем очевид­но е, че само личността е запла­шена във времето от всеобща унификация. Може би заради това пи­сателят вижда бъдещето на ци­вилизацията като пълен отказ от природосъобразен живот вследст­вие обезличаването на човека. Кри­зата на личността е свързана и с едно абсурдно отричане на истинските чувства, за които в разказа „Дамата с рентгеновите очи” се споменава като за поред­ната сделка: „Един милион в аванс и два милиона след сватбата... Ура! Заминаваме... Най-напред в Ница, а оттам - за хермелиново палто и бален тоалет в Париж. ” Подчинена на груби­те материални интереси, любовта би била излишен лукс в света на подменените стой­ности. Тя просто няма нищо общо с икономическата представа за щастието, имащо само предме­тен израз.

Реално погледнато, вероятно в стандартното индустриално об­щество, за което пише Светослав Минков, е по-добре човек да бъде без сърце и ум, защото така е по-неуязвим. Но без личностна идентификация и без чувства, светът би се разпаднал. Затова си заслужава да се помисли върху въпроси­те, поставени от писателя пос­редством поведението на героите му.

Езикът на произведението е клиширан, рекламен, стандартен. Колажен и заменяем, той е лишен от оригиналност. По всичко личи, че бягството от унификацията е невъзможно. Пародийно-иронично, каламбурно и парадоксално зву­чат фразите не само на Мими Тромпеева, но и на Чезарио Галфоне, и на останалите герои от хайлайфа, грижливо вписани от глав­ната героиня в дневника й: „Има­ше много интересен свят... Всички се надпреварваха да флиртуват с мене, но в края на краищата аз предпочетох Жан. Той е тъй богат и тъй мил.

Смешното и комичното очерта­ват естетическите параметри на имитативния, разнороден и разноречив метафоричен език, с който си служат и персонажите, и авторът. Затова не е трудно да определят и взаимовръзките, в ко­ито се намират автор, текст и читател. Писателят инсценира игра, в която включва всички. Проблемите са афиширани. С тях авторът ангажира читателското внимание.

Негативните явления са номинирани съвсем съзнателно. Грозното доминира и разкрива образа на гротесково прео­бърнатия и нравствено девалвиран свят на антихуманна действителност в разказа на Све­тослав Минков - „Дамата с рентгеновите очи”.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave