Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
АНТИЧНОСТ, СРЕДНОВЕКОВИЕ, РЕНЕСАНС

 

1. Отличителна особеност на героичния епос е: 
      А) интересът на епическия поет към настоящето 
      Б) наличието на парод, епизоди, стазими, екзод 
      В) многостранното изображение на живота на колектива 
      Г) присъствието на хор като действащо лице

2. Коя особеност е характерна за лириката? 
      А) епическата дистанция между поета и събитията, които описва 
      Б) представянето на героя като водач на общността, въплъщение на идеала за воин 
      В) драматургичното действие, преминаващо през неочаквани обрати 
      Г) субективните размисли и емоционалните изживявания на личността

3. Кое понятие НЕ е свързано с драмата като литературен род? 
      А) трагическа вина   
      Б) родово проклятие 
      В) трагическа ирония  
      Г) идеализация на миналото

4. Кой е родоначалник на старогръцката трагедия? 
      А) Софокъл 
      Б) Есхил 
      В) Еврипид 
      Г) Омир

5. Жанрът на „Илиада“ е: 
      А) поема 
      Б) трагедия 
      В) роман 
      Г) ода

6. Защо гневът на Ахил е основният двигател на сюжетното действие в „Илиада“? (с 5 – 6 изречения) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7. В какво се изразява трагическата вина на Креон? (с 5 – 6 изречения)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

8. От коя част на Библията е цитираният откъс? 
      И рече Господ: Видях страданието на моя народ в Египет.

Аз зная неволите му и отивам да го избавя от ръцете на египтяни и да го изведа от тая земя в земя добра и пространна, дето тече мед и мляко. 
      А) от мита за сътворението на света и човека 
      Б) от историята за изгонването на Адам и Ева от рая 
      В) от историята за извършеното от Каин братоубийство 
      Г) от историята за Мойсей

9. Кое твърдение е вярно? 
      А) Сътворението започва със създаването на човека. 
      Б) Светът е сътворен от Бога за седем дни. 
      В) Адам и Ева вкусват от забранения плод на Дървото на живота. 
      Г) Скрижалите са каменни плочи с Десетте Божи заповеди.

10. Какво означава изразът обетована земя? (с 1 изречение)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11. Кой от посочените нравствени принципи НЕ е характерен за християнското учение? 
      А) любов към ближния  
      Б) опрощение на греха  
      В) отмъщение 
      Г) разкаяние

12. Коментирайте думите на апостол Павел от Първото му послание до коринтяните. (с 5 – 6 изречения) 
Ако имам пророчески дар и зная всяко знание за всички неща и такава силна вяра, щото и планини да преместям, а любов нямам, нищо не съм.

Любовта е пълна с благост, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не държи сметка за зло (...), на всичко се надява, всичко претърпява.

Любовта никога не отпада.             
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. Какво означава характерният за старобългарската литература естетически принцип на отъждествяването? 
      А) подробен разказ за делата на светеца 
      Б) представяне на полемиката на житийния герой с триезичниците 
      В) уподобяване на агиографския герой с библейски прототип 
      Г) противопоставяне на героите в пространното житие

14. Коя от посочените идеи НЕ е изразена в речта на Кирил пред триезичниците? 
      А) за правото на славяните да имат своя писменост 
      Б) за равнопоставеността на всички народи 
      В) за славянската писменост като път към познанието на Бога 
      Г) за популярността на славянския първоучител

15.  Каква е жанровата специфика на произведението „За буквите“ от Черноризец Храбър?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

16. Кое произведение е първият реалистичен роман в европейската литература? 
      А) „Декамерон“    
      Б) „Притчата за трите пръстена“ 
      В) „Дон Кихот“  
      Г) „Хамлет“

17. Кое твърдение НЕ е вярно? 
      А) В „Дон Кихот“ присъства опозицията идеал – действителност. 
      Б) Любовта е една от основните теми в „Декамерон“. 
      В) Жанрът на „Хамлет“ е трагедия на отмъщението. 
      Г) В „Хамлет“ е поставен проблемът за смисъла на живота.

18. В коя творба се откроява мотивът за пътя? 
      А) „Дон Кихот“   
      Б) „Притчата за трите пръстена“ 
      В) Сонет 91 на Шекспир 
      Г) Сонет 130 на Шекспир

19. Кои идеи, характерни за Ренесанса, са изразени от Дон Кихот? (с 5 – 6 изречения) 
      Кръвта се наследява, а добродетелта се придобива и струва сама по себе си много повече от кръвта.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

20. Разтълкувайте думите на Марцел: Да, има нещо гнило във Дания („Хамлет“).

В каква ситуация използваме това фразеологично словосъчетание? (с 2 – 3 изречения)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

Отговори: 
1. В; 2. Г; 3. Г; 4. Б; 5. А; 8. Г; 9. Г; 11. В; 13. В; 14. Г; 16. В; 17. В; 18. А

@bgmateriali.com

Изтеглиsave