ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ПОЯСНЕНИЕ

 

          ВИДОВЕ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПОЯСНЕНИЯ

          Прочети текста за едно фантастично приключение:

          Космическите пътешественици стояха за кратко сред пустошта. След час полетяха стремително към зловещата крепост. Най-после Еднорога закова копита пред пропастта. В далечината смътно се очертаваше силуетът на магьосницата Рарина. Крилатият кон се обърна наляво. Трескаво търсеше изход от ситуацията. Напред ги дебнеше смъртоносна опасност.

          Всички подчертани изрази в текста означават обстоятелства на случващото се – къде, кога, как действат героите.

          Обстоятелствено пояснение

          За означаване на обстоятелствата, при които протичат действията, езикът е предвидил специално място в изречението – мястото на обстоятелственото пояснение.

          Най-после Еднорога закова копита пред пропастта.

          Мястото на обстоятелственото пояснение може да се запълни с: наречие; предлог + съществително име.

          Видове обстоятелствени пояснения

          В мястото на обстоятелственото пояснение се означават: 
          време –                Кога + полетяха? – след час
          място –                 Къде + се очертаваше? – в далечината
          начин –                 Как + полетяха? – стремително
          количество –        Колко + стояха? – за кратко

          Обстоятелствените пояснения могат да бъдат: за време, за място, за начин, за количество.

          Как откриваме обстоятелственото пояснение в едно изречение?

          Примери:
          Вчера в село изведнъж заваля сняг. 

          I стъпка:
          Открий сказуемото и подлога:

          II стъпка:
          За обстоятелственото пояснение питай:

          Къде заваля сняг? В село.
          ■ обст. поясн. за място 
          Кога заваля сняг? Вчера.
          ■ обст. поясн. за време 
          Как заваля сняг? Изведнъж
          ■ обст. поясн. за начин

          ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА И ОБСТОЯТЕЛСТВЕНОТО ПОЯСНЕНИЕ

          Припомни си:
          Много от наречията произхождат от прилагателни имена и приличат на формите им за среден род, единствено число.

          Сравни:
          пееше весело → глагол + наречие 
          весело птиче → прил. име + същ. име

          тича бързо → глагол + наречие 
          бързо момче → прил. име + същ. име

          говори тихо → глагол + наречие 
          тихо говорене → прил. име + същ. име

          Лесно можеш да разграничиш наречията от прилагателните имена в ср. р. ед. ч. по това, че наречията се свързват по смисъл с глагола, който става сказуемо в изречението, а прилагателните имена – със съществителното име, което поясняват.

          Наречието като обстоятелствено пояснение

          Наречието е тази част на речта, която най-често изпълнява ролята на обстоятелствено пояснение. Припомни си, че според своето значение наречията биват:

          Именно защото означават време, място, начин или количество, наречията в изречението са обстоятелствени пояснения.

          Съчетание от предлог и съществително име като обстоятелствено пояснение

          Ролята на обстоятелствено пояснение може да се изпълни и от съчетания, които включват предлог и съществително име. Сравни:

          ВАЖНО!
          1. Някои наречия са образувани с предлози – запомнете, че те се пишат слято: отгоре, нагоре, догоре, вляво, вдясно, отдолу, надолу, додолу, отпред, напред, вкъщи, дотук.
          2. С малко тире се пишат наречия като: нагоре-надолу, наляво-надясно, криво-ляво, напред-назад.
          3. Някои наречия се пишат разделно: от време на време.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave