ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕТО

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО В ИЗРЕЧЕНИЕТО

          Запълване на места в изречението с дума и със съчетание от думи

          Местата на подлога, прякото допълнение, непрякото допълнение и обстоятелственото пояснение в изречението може да се попълнят не само с една дума – съществително име, а и със съчетание от думи:
          Русото момче хвърли снежна топка в градината на съседите.

          Определение

          В съчетанията русото момче, една ябълка, съседската градина, третата година, момчето на съседите, двора на къщата, чаша чай подчертаните думи са определения.
          Определението няма свое отделно място в модела на изречението. То винаги е свързано със съществително име, с което заедно означават един предмет.

          Съществителното име и думата – определение към него, образуват съчетание, в което определението е подчинено на съществителното: русото момче, една ябълка, двора на къщата, топка сняг.

          ВАЖНО!

          Запомни, че всяка дума и съчетание от думи, които поясняват съществително име в изречението, са определения.
          Определението е единствената част на изречението, която НЕ пояснява глагола сказуемо, а някоя от останалите части, изразени със съществително име – подлог, допълнение или обстоятелствено пояснение:

          В някои изречения може да от-криеш определение към определението:

          Видях брега на зимното море.

          ■ съчетанието на море пояснява съществителното име брега, което е пряко допълнение;
          ■ прилагателното име зимното пояснява съществителното име море, което е определение.

          Как откриваме определенията в изречението?

          I стъпка:
          Открий съществителните имена в местата на подлога, допълнението, обстоятелственото пояснение:

          II стъпка:
          За да си сигурен кои думи и изрази са определения, задай въпросите:

          СЪГЛАСУВАНО И НЕСЪГЛАСУВАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

          Рилските върхове заблестяха с първия сняг.

          Прилагателното име и числителното име като определения се менят по форма в зависимост от рода и числото на съществителното, с което се свързват в текста:
          по род: рилски връх, рилска вода, рилско утро; първи сняг, първа пролет, първо цвете;
          по число: рилско езеро, рилски езера; първо цвете, първи цветя.

           Прилагателното и числителното име в м. р. се членуват: 
          с пълен член, когато определят подлога:
           Рилският връх блестеше.                Първият сняг блестеше.
          с кратък член, когато определят допълнението и обстоятелственото пояснение:
           Изкачихме рилския връх.                Изкачихме първия връх.
           Поехме към рилския връх.              Поехме към първия връх.

          Несъгласувано определение

          Върховете на Рила блестят.

          В много случаи един и същи признак на предмет може да се означи и със съгласувано, и с несъгласувано определение:

          рилски върхове – върховете на Рила

           Приложение

          Замервахме се с топки сняг. После пихме по чаша чай. Накрая тръгнахме след кучето водач.

          В някои случаи един и същи признак на предмет може да се означи:
            със съгласувано определение: снежни топки;
            с несъгласувано определение: топки от сняг;
            с приложение: топки сняг.

          ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА КАТО СЪГЛАСУВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

     

           Видове прилагателни имена

            Качествени прилагателни имена

          Застанали сме пред щанд с ябълки, където са подредени три купчини, и казваме: „Искаме сладки ябълки“. Продавачът посочва последователно всяка от трите купчини и отговаря: „Тези са сладки, тези – още по-сладки, а тези са най-сладки“.
          Прилагателни имена, които назовават признак на предмети, се наричат качествени. Ако можем да свържем едно прилагателно с по- и най-, то е качествено:

           Качествените прилагателни имена освен различни форми за род и число имат и форми за степен:

          Относителни прилагателни имена

           Да се върнем на примера с ябълките.
           На друг щанд пред всяка от трите купчини с ябълки има табелка:

           Прилагателните имена кюстендилски, петрички, видински показват откъде са ябълките във всяка купчина. Прилагателни имена за признаци на предметите, показващи техния произход или материала, от който са направени, се наричат относителни. Ако не можем да свържем едно прилагателно име с по- и най-, то е относително:

            ЧИСЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА КАТО СЪГЛАСУВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

            Числителни бройни имена

            Посочват броя на предметите. Също както прилагателните те се съчетават със съществителни имена, но не се изменят по форма. Сравни:
           красив             красива            красиво             красиви
           мъж                  жена                 дете                    деца

           двайсет мъже, жени, деца

           Изключения: 
           едно (мени се по род)                       две (с три форми за род)
           един мъж – м. р.                               двама мъже – м. р. (за хора)
           една жена – ж. р.                              два коня – м. р. (за неодушевени)
           едно дете – ср. р.                            две кози – ж. р.

           Числото можем да означим:
          с дума – три;
          с цифра – 3.

           Не заменяй една с друга произволно думите число и цифра!

           Числителните бройни имена се делят на две групи:
          прости числителни имена – състоят се от една дума (пет, петдесет);
          сложни числителни имена – състоят се от няколко думи (петдесет и пет).

           ВАЖНО!

           Формата на съществителното име, което участва в съчетание с числително бройно име или с думите колко, толкова, няколко, зависи от това дали съществителното име означава човек, или не.
          ■ Съществителните имена, които означават неодушевени предмети и животни, имат специална бройна форма. Сравни:
            един прозорец 
            много прозорци 
            три прозореца

          ■ Съществителните имена, които означават хора, имат само форми за единствено и множествено число. Затова след числителни бройни се употребяват формите им за множествено число. Сравни:
           един ученик 
           много ученици 
           трима ученици

           Изрази от типа двама ученика (вместо ученици), трима участника (вместо участници), няколко актьора (вместо актьори) са неправилни.

           Числителни редни имена

           Означават реда на предметите. Както прилагателните те се съчетават със съществителни имена, менят се по род и число и се членуват:
          eд. ч.
          първи, първия/ят успех – м. р. 
          първа, първата награда – ж. р. 
          първо, първото лято – ср. р.

          мн. ч.
          първи, първите победи

          ВАЖНО!

            Запомни как се изговарят и пишат следните числителни имена:
            ■ седем, осем;
            ■ петте, десетте.
            Еднакво правилно е да напишеш:
            ■ единайсет и единадесет; единайсети и единадесети;
            ■ трийсет и тридесет; трийсети и тридесети.
           Такива форми на едни и същи думи се наричат правописни дублети.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave