Историята познава върхове и падения, побе­ди и поражения. Победите разкриват величието на националния дух, а пораженията - устойчи­востта на националния характер. Този, който умее да разчита знаците на народната съдба, стига до мъдростта и познанието, че бъдещето е заложено в миналото и че истинският патри­от получава чрез уроците по история примери за национална гордост и заслужено самочувст­вие. Несъмнено такъв пример е епичната битка за връх Шипка през руско — турската война. Ва­зов, поставил си родолюбивата цел да съхрани спомена за героизма на българите, излива в пламенно поетично слово възторга, преклонението и възхищението си от защитниците на върха. В същото време поетът е воден и от огорчение­то, че в следосвобожденската епоха, твърде прак­тична и лишена от идеали, героизмът и саможертвата са забравени, а българската история е охулена и опетнена. За да отговори достойно на враговете и чуждопоклонниците и да съхрани за поколенията героичните мигове от минало­то, Вазов създава безсмъртната си „Епопея на забравените”, в която последното, заключаващо и обобщаващо стихотворение е „Опълченците на Шипка”.

Жанровата определеност на творбата - ода, ясно насочва към целите на възхвала и преклоне­ние пред достойнството, силата и гордостта на българина. Водещите мотиви - противопос­тавяне на хулителите и прослава на българския национален дух, са заложени подчертано кон­кретно в лирическия увод. Разделен на две смис­лови части, противопоставени чрез антитеза, лирическият увод внушава чувство на гордост и възторг. Вазов се позовава на дълголетната история, в която има не една страница на поражения и унижения. Точно тези моменти - „дни на позор”, изтъкват отрицателите на българ­щината, за да насаждат своите антинародни идеи. С болка поетът патриот припомня „Беласица стара и новий Батак” - места, където националният дух е бил подложен на унижение, а оцеляването на народната воля - под въпрос. Анафората, „нека”, използвана седем пъти, насажда тягостно и песимистично усещане. С нея поетът въвежда тези срамни и принизяващи името на България факти. Тя има смисъл на „да,така е”. Не могат да бъдат заличени тези моменти от старата и новата история. Не може да бъде забравено робството, оставило трайни следи в народната душевност:

Нека носим йоще срама по челото,

синила от бича, следи от теглото ...

Не може да бъде затворена страницата на унизителното примирение и подчинение. Но, спо­ред поета, това и не трябва да се случва, защо­то всеки народ носи своето историческо наследство - на славни битки и поражения, на възходи и застой. В българската история има много при­мери, доказващи националната гордост, духов­ната сила и смелост, когато народът е оцелявал и е съхранявал мъжеството си. Особено болезне­но Вазов приема обвинението, че свободата ни е дадена даром и народът не я заслужава. Послед­ното „Нека!” (отделено с удивителен), носи гне­ва и възмущението на автора, противопоста­вящ се с цялата убедителност, увереност в пра­вотата си и истинско достойнство на хулителите и родоотстъпниците. Тези, които прини­зяват българския дух, които насаждат неверие в душите на младото поколение, които с лека ръка отхвърлят достойнството на цял един на­род, са забравили, че историята помни и лошо­то, и доброто, че истината може да бъде изопачена, но не и ограбена. С цялата си патриотич­на жар Вазов доказва, че българският народ е дал доказателства за безпримерен героизъм, отс­тояване на националната кауза и служене на висшия идеал - свободата. Промененият авторов тон е въведен с противопоставителния съюз, „но. Само един момент от близката история взима поетът, за да се противопостави на кле­ветите, да върне самочувствието на българина и да събуди национална гордост. Битката за връх Шипка, решителна за изхода на руско — турската война, съдържа тези доказателства, за­щото в нея българските опълченци извършват чудеса от храброст и доказват жертвоготовността си. Само споменаването на Шипка е достатъчно, за да се пробуди възхищение и пат­риотизъм:

защото там нейде, навръх планината,

що небето синьо крепи с рамената,

издига се някой див, чутовен връх,

покрит с бели кости и със кървав мъх,

на безсмъртен подвиг паметник огромен ...

Приповдигнатият тон, използваните хипербола и метафора, изразителните епитети „див, чутовен”, възходящата градация допринасят за прославата и внушаваното преклонение. Само това достойно име - Шипка, е достатъчно да пробуди патриотичен възторг:

... в нашто недавно

свети нещо ново, има нещо славно,

що гордо разтупва нашите гърди ...

@bgmateriali.com

Изтеглиsave