1. Двойно -НН- при прилагателните имена се получава при изпадането на звука   - Е – от наставката – ЕН от мъжки род във формите за женски и среден род. Например: машиНЕН, машиННа, машиННо; цеНЕН, цеННа,  цеННо; закоНЕН, закоННа, закоННо.

2. Двойно – ТТ- при членуване се появява при съществителни от женски род, които завършват  на  - Т, когато се членуват с определителен член – ТА. Например:
папраТ – папраТТа, чесТ – чесТТА, пролеТ – пролеТТа.  Същото правило важи и за съществителни от женски род, завършващи на –Щ. Например: НоЩ – ноЩТА, помоЩ – помоЩТА, свеЩ – свеЩТА.

3. Удвояване на съгласни
  Удвояване на съгласните в думите се получава когато:
 а) Когато представката завършва със същата съгласна, с която започва коренът на думата. Например: поДДържам, наДДумвам, наДДелявам.

 б) Когато коренът завършва със същия съгласен, с който започва наставката. Например: реВВам, дръННах, криВВам, звъННах, даскаЛЛък, акъЛЛия.

4. Представките  РАЗ-, ВЪЗ, ИЗ, БЕЗ – винаги се пишат с буквата  З.  Например: разучавам, развличам се, разузнавам, възпитавам, възлагам, възвишение, известен, избегна, извеждам, безславно, безлично, безбрежен. Изключение прави само думата  Въстание.

5. Правопис на отрицателната частица НЕ.
 Отрицателната частица   „НЕ”   винаги се  пише отделно от глагола.  Например: не може, не знае, не идва.
 Но когато глаголът назовава действие, което е непълноценно, отрицателната частица „НЕ”- трябва да се пише слято с глагола: недочува, недовижда, недооценява, недообмисля.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave