Основни понятия
Полимерите сахимични съединения състоящи се от макромолекули с молекулна маса достигаща хиляди, милиони единици. Те са изградени от голям брой повтарящи се (еднакви или различни) атомни групи (мономерни звена), свързани помежду си с ковалентни химични връзки.
Мономерите са нискомолекулни съединения, които трябва да съдържат сложна връзка (двойна или тройна), нестабилен пръстен или реакционноспособни функционални групи, които се разкъсват по време на синтеза и осигуряват свързването им в макромолекули. Броят на мономерните звена (n) в една макромолекулата се нарича степен на полимеризация. Независимо от молекулната структура, винаги се откроява една основна (главна) верига от атоми - обикновено най-дългата или носещата най-висшата по ранг функционална група (по IUPAC).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave