ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС 
„На прощаване“ от Христо Ботев?

 

          Отговорът на литературен въпрос е текст разсъждение, в който се доказва определено твърдение, свързано е изучавано литературно произведение. Преразказът е нежелателен. Набляга се на разсъжденията и изводите по поставения въпрос, дават се и доказателства за тях от текста на творбата. Основното глаголно време е сегашно.

          СТРУКТУРА НА ОТГОВОРА
          Отговорът на литературен въпрос трябва да съдържа следните части:
          – въведение, свързано е поставения въпрос и насочващо към следващата част
          – теза – ясен и пълен, но кратък отговор на поставения въпрос. Не се допускат коментар, доказателства (аргументи) и цитати в подкрепа на направените изводи
          – доказателствена (аргументативна) част – задълбочени разсъждения върху поставения въпрос, подтези, доказателства от текста, точни и верни цитати
          – заключение – обобщаващ извод по поставения въпрос.

          ПОДГОТОВКА ЗА ОТГОВОРА
          – Изясняване на поставения въпрос и съставяне на разширен план е основните моменти, подмоменти и литературни термини, които трябва да присъстват в отговора
          – Съставяне на тезата
          – Съставяне на подходящо въведение
          – Съставяне на обобщаващ извод като заключение

          ОФОРМЯНЕ НА ОТГОВОРА
          Препоръчително е да се използва чернова, в която да се направят и редактират отделните части на отговора.
          След като отговорът е готов, се прехвърля на белова. Спазват се езиковите правила и графичното оформяне на текста.

          ПРИМЕРЕН ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС
          Каква е ролята на лирическото въведение в стихотворението
          „На прощаване“ от Христо Ботев?

ПРИМЕРНО ВЪВЕДЕНИЕ
План/Съдържание Оформяне на въведението
Повод за написване
Завещание, автобиографична изповед
Образът на бореца за свобода
Части на творбата 
Конкретен повод за създаване на стихотворението „На прощаване“ е подготовката на Христо Ботев да премине в България с четата на Жельо войвода. В творбата поетът отразява мислите, представите и чувствата, породени от предстоящата борба. Според изследователите това произведение се превръща в своеобразно завещание към родителите на Хр. Ботев, в негова автобиографична изповед. Творбата се състои от три части: лирически увод, представа за борбата и връщане в реалността.

 

ПРИМЕРНА ТЕЗА
План/Съдържание Оформяне на тезата
Лирическо въведение
Идеал на борбата
Контрастни чувства
Нетърпение на бунтовника
Причини за направения избор
Тежко положение на емигрантите
Картина на робството
В лирическото въведение на стихотворението „На прощаване“ са разкрити идеалът на борбата, контрастните чувства и нетърпението на бунтовника да се включи в нея. Посочени са причините за направения избор на бореца за свобода.
Представени са тежкото положение на емигрантите и ужасяващата картина на робството.

 

ПРИМЕРНА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ЧАСТ
Забележка. Включени са термини и понятия, с които ще се запознаете в VII клас. Важното е да получите представа за тази част от отговора на литературен въпрос.

План/Съдържание Доказателства от текста
Обръщение към майката, плачът на майката, изборът (грехът) на сина... Реторично обръщение майко, повелителни глаголни форми не плачи, не тъжи, спирално повторение на думата хайдутин, остаряла, диалектна дума азе...
Тежкото положение на емигрантите в чужбина, причина за напускането, бездействието... Реторично обръщение майко, повелителни глаголни форми и етимологична фигура кълни, проклинай, метонимия таз турска прокуда, епитети черна, млади, тежка градация на епитети немили, клети, недраги, експресивен глагол да се скитаме...
Възпитанието на сина от майката – причина за напускане, омраза към робството, картина на робството, обич към близките и родината... Реторичен въпрос и обръщение Но кажи какво да правя..., постоянни епитети и инверсия сърце мъжко, юнашко, метафора и синекдоха... турчин, че бесней / над бащино ми огнище, анафорична употреба и градация на наречието там, етимологична фигура черни чернеят...
Прощаването: прошка и сбогуване; идеал, устрем и нетърпение на бунтовника за включване в борбата за свобода... Реторично обръщение, етимологична фигура прости, прощавай, експресивен глагол тичам, метонимия и инверсия глас народен, епитет и инверсия врагът безверни. градация за мило, за драго,… апосиопеза пък... каквото сабя покаже...
Близост на творбата до българските народни песни за по-силно въздействие...  Силабическо стихосложение - 8 срички във всеки стих, цезура след петия стих, постоянни епитети...

    

Оформяне на доказателствената част
Стихотворението „На прощаване“ е написано като емоционално обръщение, като изповед на един любящ син пред своята майка. Повелителните глаголни форми не плачи, не тъжи, реторичното обръщение майко разкриват огромната обич и загриженост на грешното първородно чедо, изоставило родния дом и избрало пътя на бунта и на свободата... Продължете сами.

    

ПРИМЕРНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съдържание  Оформяне на заключението
Лирически увод
Бунтовник
Изповед
Майка
Правота на избора, на пътя
Борба за национална и социална свобода
В лирическия увод на стихотворението „На прощаване“ бунтовникът под формата на вълнуваща изповед пред своята майка убедително доказва правотата на направения от него избор на пътя, по който е поел – борбата за национална и социална свобода.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave