Стихотворението „Песен за човека" прос­лавя и възвеличава човека, способен на нравствено прераждане и духовно извисяване. Песента на осъдения на смърт е прозрение за зле устроения свят и за мястото му в него, но в същото време тя е и откровение, и изповед за вярата му в бъдещето:

Животът ще дойде по-хубав

                                             от песен,

                       по-хубав от пролетен ден...

Песента за преродена­та човечност доказва нравствената и граждан­ска позиция на поета в едно време на „дива жестокост/ препускаща лу­до напред". В края на 40-те години на XX век, сред ужасите на Втората све­товна война, темата за човека и за неговата същност е особено акту­ална и необходима. Вапцаров откликва на на­деждите и разочарова­нията на обществото, на вярата му в доброто и на общата болка от падени­ето на човешката лич­ност. „Песен за човека" отразява не само пози­цията на Вапцаров като хуманист, считащ чове­ка за висша ценност, но и разкрива вярата му в живота и в бъдеще­то. В неговия поетичен свят обичта и вярата се съотнасят така, както човек - бъдеще от съответната позиция. Затова основната те­ма на творбата е не друга, а именно „Чове­кът във новото време". Написана в диалогично-полемична форма, „Песен за чове­ка" поставя един от универсалните за всич­ки времена въпроси: същността на човека, предизвикала толкова спорове и различни мнения. Вечният проблем за човека е ос­мислен в диалога между лирическия гово­рител и дамата - в сблъсъка на новата, прогресивна позиция с остарялото, консерватив­ното мислене. В динамичната епоха на жестокост, насилие и противоречия човекът стра­да и греши, дори губи човешкото си лице, но все пак има потенциалната сила да осъз­нае стореното зло, да го преодолее и да види  бъдещето през призмата на преродената си обич и изстрадана вяра в живота.Това  е  личната позиция на поета и на човека Вап­царов, създал една уникална творба, в коя­то възхвалата и възхищението се преплитат със суровата истина за злото и за човешкото падение. Песента на осъдения на смърт оба­че надмогва не само злодеянието, но дори пространството и времето, зазвучавайки ка­то прослава на човека въобще.

 Началото на стихотворението лаконично въвежда в спора двамата събеседници. Дамата категорично заявя­ва: „Аз мразя човека. / Не струва той вашта защи­та", и гневно разказва за поредното страшно престъпление. Лиричес­кият говорител „смутено потръпва" от чутото, но „полека, / без злоба, / чо­вешки", изразява своята позиция, привеждайки като пример друга по­добна история. Комента­рът и изводите му обаче са съвсем различни. Кос­вено се внушава идеята, че истината не може да се постигне с гняв, нерв­ни изблици и омраза, особено когато им се противопоставят здра­вият разум и добронаме­реността.

       Разказаната от лири­ческия говорител случка в село Могила на­сочва към най-честите конкретни причини за престъплението. „Бащата бил скътал /па­ри. / Синът ги подушил, / вземал ги насила/ и после баща си затрил. "Ако нервната дама в своя разказ набляга изключително върху из­началното зло у човека-братоубиец, който не намира възмездие дори и в християнс­кия храм, то случилото се в село Могила престъпление е обяснено с оскотяващия чо­века мизерен живот. Метафоричните глаго­ли „ подушил " и „затрил " загатват за отноше­нието към убиеца, загубил човешкия си об­лик. Използваната народно-разговорна реч подчертава реалистичната позиция на ли­рическия говорител към героя и извърше­ното от него престъпление. Той не оневиня­ва „злодея злосторен" и затова използваната етимологична фигура даже засилва извършеното страшно зло, което може да бъде възмездно единствено със смърт. Попаднал в затвора на хора, човекът се променя. Той осъзнава и изкупва стореното зло, пре­чиства се и се преражда чрез „някаква пе­сен". Тя е спасение, духовна опора и надеж­да, че поне идващите след него няма да жи­веят в такъв несправедлив свят. Чрез песен­та довчерашният злодей осъзнава извърше­ното престъпление и открива причините за него в „зле устроения свят". В ограниченото тъмно пространство на затвора човекът от­варя душата си за света, за да стигне до свет­лината на идеите и до прозрението:

                                    Ех, лошо,

                              ех, лошо /   светът е устроен!

 А може, по-иначе може...

Той възстановява връзката си с другите хо­ра и преоткрива себе си. Липсва каквато и да е конкретизация на песента, която вдъх­новено пее преди екзекуцията си. Не знаем нейното съдържание и мелодия, а и това не е необходимо, защото поетическият фокус е насочен към преоткриване на човешкото, постигнато чрез песента, на границата меж­ду живота и смъртта. Тя се превръща в ме­тафора на духовното прозрение за личната участ на човека като част от света, на копне­жа му за по-добър живот. Песента свързва настоящето с бъдещето, горчивата истина с мечтата, разрушаваща се от приближаваща­та смърт.

Започнал духовното си прераждане с „някаква песен", човекът многократно се връща към нея: „запявал той/ своята пе­сен, /запявал я бавно и тихо." Внушението, че пред осъдения на смърт „живота/ изплаввал чудесен - и после /заспивал/ усмих­нат", обогатява заложената в творбата идея за сложната и противоречива човешка същ­ност. Душевното успокоение и просветле­ние, постигнато чрез песента, е поставено на изпитание в последния миг преди из­пълнението на смъртното наказание. Лири­ческият говорител отново не идеализира своя герой, а реалистично говори за стра­ха, проличаващ в неговите видими проя­ви: „скочил, избърсал потта от челото/ и гледал с див поглед/на бик". Художествени­те детайли от поетическия разказ обективират както естественият страх от смъртта, така и преодоляването му с помощта на просветлената душевност: „И някак в ду­шата му/ станало светло. "Увереността и просветлението на затворника контрасти­рат на мрака в затвора и пораждат учудване, съчувствие и смут сред стражите му:     Войникът си казал:

                                                                                                          „ Веднъж да се свърши...

                                                                                        Загазил си здравата, брат."

 Човекът сам поема към бесилото, продъл­жавайки пътя си, започнал от мрака на зло­то и греха, към светлината на пробуждаща­та се зора, „ в която се къпела с блясък звезда". Пространствената опозиция земя-небе съответства на противопоставянето мрак-светлина и отвежда към мисълта за извися­ването и възкресяването на човека. В предсмъртните си мигове той отправя поглед към зората, предвестник на новото. Това осмисля неговия трагичен житейски край:

и мислел за своята тежка,

                           човешка,

                                  жестока,

                                             безока

                                                    съдба.

 „ Тя - моята - свърши...

Ще висна обесен."

Стъпаловидното графично подреждане на епитетите онагледява трагичното пропадане наличността в мрака на земното човеш­ко битие. Извисяването и пропадането, свет­лината и мракът косвено напомнят още вед­нъж за изначалната противоречивост на човешката природа. Преди смъртта си обаче човекът намира утеха и спасение в песента:     „Усмихнал се топло, широко и/ светло, / отд­ръпнал се, после запял. "Макар отново да не е конкретизирана, песента не е оплакване, а е оптимистичен израз на мечтата, че „Живо­тът ще дойде по-хубав/ от песен, / по-хубав от пролетен ден... "Същността на предсмър­тната песен се подразбира както от проме­нения духовен облик на човека, така и от въздействието й върху другите. Метафорич­ният стих: „В очите му пламък цъфтял", изразително показва обновлението в душата му, „разцъфнало" от светлината и топлината на преродената обич и надежда. Усмивката е видимият израз на победата на човека, който чрез песента надмогва злото и смърт­та и се доближава до вечността. С песента си той поражда страх и смут у своите пала­чи, които „го гледали /с поглед безумен". Ся­каш се отдалечава от тях и чрез песента си се издига над всички.

Дори затворът като символ на злото и гре­ха „треперел позорно". Запомнящите се олицетворения представят песента като проме­няща и обновяваща сила. Тя преодолява мрака на земята и достига до висотата и свет­лината на звездите:

Усмихнати чули звездите отгоре

 и викнали:

„Браво, човек!"

Това е връхната точка във възхвалата на просветлената душевност, достигнала предела на човешкото из­висяване - песента-изповед достига до звез­дите, отнасяйки пре­родения дух във веч­ността. Физическата смърт е факт, „но там, в разкривените, / в сините устни/ напирала пак песента". Победата на човешкото у чо­века е победа на живота над смъртта, пред­ставена в нейния най-отблъскващ натуралистичен вид. Песента „напира"и звучи, ду­хът пребъдва, въпреки тленния край на чо­века.

Вапцаров създава песен в песента, изпол­звайки диалога, полемиката и редуването на поетичните фрази с народно-разговорна реч. А това е новаторско постижение за българската поезия от40-те години на XX век. В сблъсъка на различни мнения относно „чо­века във новото време" е въвлечен и читате­лят, ангажиран емоционално с определена нравствена позиция. Ужасът на „бедната дама" е обезсмислен от посланието на поета, което звучи като последен акорд на песента-възхвала. Финалните стихове са насоче­ни към всички, способни да се вълнуват от трагизма, величието и победата на човеш­кия дух:

                     Той пеел човека.

Това е прекрасно, нали?

@bgmateriali.com

Изтеглиsave