ПЛАН ЗА ЕСЕ ВЪРХУ ТРАГЕДИЯТА НА СОФОКЪЛ „АНТИГОНА“
БОЖЕСТВЕНИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ ЗАКОНИ

 

          I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

          1. Припомнете си:
          Какво представляват митовете; защо човекът ги създава?
          Какви са различията и сходствата между човека и бога в олимпийския период на древноелинската митология?
          Помислете защо боговете са безсмъртни. Обвържете разсъжденията си с отношението на човека към смъртта и със стремежа на човека към сигурност и защитеност.
          Помислете какво е характерно за божествените закони.

          2. Проучете и помислете:
          Какво представлява полисът като антична форма на демокрация?
          Какво представляват правилата за живот на общността?
          Какво е характерно за правилата/законите, създавани от човека?

          3. Съпоставете божествените и човешките закони:
          Кои са изконните закони и защо?
          Вечни ли са божествените закони и защо?
          Вечни ли са законите, създадени от човека, и защо?

          4. Препрочетете откъси от трагедията „Антигона“, свързани с основния конфликт и неговото развитие:
          Позицията на Антигона (прологът; втори епизод и четвърти епизод): Проследете аргументите на Антигона – какви са техните основания; каква е йерархията на човешките взаимоотношения според нея; обърнете внимание на начина, по който е представен образът – ролята на контраста.
          Позицията на Креон (първи, втори, трети, четвърти и пети епизод): Проследете аргументите на Креон – какви са техните основания; каква е йерархията на човешките взаимоотношения според него; обърнете внимание на начина, по който е представен образът – ролята на контраста.
          Като имате предвид всичко, посочено дотук, както и собствения си опит, изградете своя лична позиция за отношението между божествените и човешките закони; за това какво трябва да прави човекът, за да бъде неговият град наистина „спасително място“. 

          II. НАПИСВАНЕ НА ПЛАН НА ЕСЕТО

          1. Увод: Очертайте значимостта на проблема за йерархията между божествените и човешките закони. Потърсете съвременните му измерения. Ако определението „божествени“ не ви се струва подходящо за съвременността, помислете с какво можете да го замените.
          2. Теза: формулирайте позицията си, като отговорите накратко на следните въпроси: Какво представляват божествените закони? Какво представляват човешките закони? Каква е йерархията помежду им и какъв баланс трябва да има между тях в живота на човека?
          Свържете отговорите си в текст – той е вашата теза.
          3. Аргументативна част: В аргументативната част е необходимо да намерите равновесие между тълкуването на „Антигона“ и разсъжденията, направени върху основата на личния ви житейски опит. Тук са възможни два подхода: 1) да тълкувате ключови послания на текста и след това да ги свържете със собствения си опит или с универсални идеи и общочовешки ценности; 2) от по-общите разсъждения за явления, характерни и за нашето време, да преминете към наблюдения върху важни послания на произведението, свързани с проблема.
          A. Първа подтеза: Изяснете по-подробно каква е същността на божествените закони и защо те са изконни и вечни. Спрете се на позицията на Антигона и изразете отношението си към нея.
          Б. Втора подтеза: Изяснете по-подробно каква е същността на човешките закони и по какво се различават от божествените. Използвайте наблюденията, които сте направили по т. 2 и т. 4 от подготвителната работа. Спрете се на позицията на Креон и изразете отношението си към нея.
          B. Трета подтеза: Изразете собственото си мнение за баланса, който според вас трябва да съществува между божествени и човешки закони.

          4. Заключение: Обобщете мнението си за реално съществуващия в съвременния свят баланс между божествените и човешките закони. Нарушен ли е той и ако е нарушен – как може да бъде възстановен.

          III. НАПИСВАНЕ НА ЕСЕТО

          IV. РЕДАКТИРАНЕ НА ЕСЕТО

          Прочетете написания от вас текст. Отстранете допуснатите грешки – правописни и пунктуационни, граматични, стилови. Препишете текста си, като внимавате за правилното му графично оформяне.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave