ПЛАН ЗА ЕСЕ ПО МОРАЛЕН ПРОБЛЕМ ВЪРХУ СЮЖЕТА НА БИБЛЕЙСКИЯ МИТ ЗА ГРЕХОПАДЕНИЕТО
ЧОВЕШКОТО ПОЗНАНИЕ – СВОБОДА, ИЗБОР, ОТГОВОРНОСТ

 

          I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

          1. Припомнете си старозаветните митове за Сътворението и грехопадението в книга Битие 1 – 3.
          • По какво се различават версиите за сътворението на света и човека в Първа и във Втора глава на книга Битие: Каква е Божията идея за човека, ако Бог го създава „по свой образ, по Божий образ 20 сътвори; мъж и жена ги сътвори“ (Първа глава)? Какво е мястото на човека в творението, ако Бог му предоставя правото да назове създадените животни и птици (Втора глава)?
          • Защо човекът нарушава Божията заповед да не яде от плодовете на Дървото за познаване на добро и зло? Защо е прогонен от Рая? Определете смисъла на забраната, изкушението и нарушението в библейския разказ.
          2. Коментирайте основните образи и мотиви в мита: Рая и прогонването от него, незнанието и знанието, избора и заповедта, Дървото на живота и Дървото за познаване на добро и зло, Бог, Адам и Ева, змията.
          • Можем ли да отнесем понятията свобода, избор, отговорност към старозаветната история? Виждате ли противоречие между свободата на избора (на човека) и заповедта (на Бога)?
          • формулирайте общочовешките морални проблеми, към които насочва библейският мит.

          II. НАПИСВАНЕ НА ПЛАН НА ЕСЕТО

          Увод: На какви въпроси, важни за човека, се опитва да отговори библейският мит за Сътворението и грехопадението?

          Теза: Отговорете лаконично на въпросите: Какво е мястото на човека в мирозданието според библейския мит за Сътворението? Променя ли се идеята за човешката природа след грехопадението? Свободен ли е човекът в райската градина? Има ли правото да избира, ако не знае какво е добро и зло? Как днес разбираме къде е границата между добро и зло, между свобода и отговорност? Каква е връзката между свободата на личността и моралните норми в обществото?

          3. Аргументативна част:
          А. Първа подтеза: Природата на човека, представена в библейския сюжет за Сътворението, е двойствена – от една страна, човекът е венец на творението, създаден е „по образ и подобие“ на Бога, а от друга, е направен от земна пръст, властва над създаденото, но е и част от него. Противоречивото място на човека в мирозданието е в основата на грехопадението му.
          Първи аргумент: Каква представа за човека изгражда Първа глава на Битие? Коментирайте факта, че човекът е създаден на шестия ден „по образ и подобие“ на Бога, предоставена му е „божествената“ възможност да дава име на създаденото и да господства над творението.
          Втори аргумент: Как е създаден човекът според Втора глава от Битие? Коментирайте връзката между името Адам и еврейската дума за земя – adama. Защо Бог настанява Адам в райската градина, за да „я обработва и да я пази“, но в същото време му заповядва да не яде от „дървото за познаване добро и зло“? Защо забраната е инструмент на божествения ред? Свободен ли е човекът в Рая? Какво е разбирането за лична свобода днес?

          Б. Втора подтеза: В Трета глава на Битие човекът (жената), воден от любопитство, трябва да направи избор между познанието и смъртта. Нарушавайки заповедта на Бога, човекът демонстрира желание да се изравни с него чрез познаването на „добро и зло“, но така губи блаженството на невинното си съществуване в райската градина, защото познанието е и чувство за срам, вина, отговорност, както и самопознание.
          Първи аргумент: Коментирайте думите на змията в Трета глава на Битие, с които тя провокира жената: „не, няма да умрете; но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло“. Разсъждавайте върху избора на Ева между смъртта и познанието – ако думите на Бог са истина, човекът ще умре; ако Бог лъже, човекът ще познае доброто и злото и ще стане като боговете. Защо и как Бог наказва човека? Защо нарушаването на забраната изисква изкупление?
          Втори аргумент: Какво е значението на понятието „грехопадение“? Желанието за познание или желанието да си равен с Бога е в основата на грехопадението? Сравнете грехопадението в библейската история с „грешката“ на трагическия герой, която според Аристотел е в основата на трагедията. Защо действието в библейската история се развива по правилата на античната трагедия – от незнание към знание и от щастие към нещастие? Защо пътят към познанието е свързан със страдание?

          Заключение: Обмислете добре какъв финал да изберете: смислово обобщение (извод) от направените разсъждения или „отворен“ финал (формулиране на проблем, който според вас на този етап не може да бъде разрешен). Ако изберете „отворения“ финал, какъв въпрос бихте задали? Към кого бихте го отправили?

          III. НАПИСВАНЕ НА ЕСЕТО

          IV. РЕДАКТИРАНЕ НА ЕСЕТО

@bgmateriali.com

Изтеглиsave