ПЛАН ЗА ЕСЕ ПО МОРАЛЕН ПРОБЛЕМ 
ЗА БУКВИТЕ – „ЧУДОТО НА ЕЗИКА И ЧЕТЕНЕТО“

 

          I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

          1. Прочетете откъса от словото на писателя Георги Господинов, произнесено пред паметника на св. св. Кирил и Методий на 24 май 2013 г.

          Щастливи сме, че имаме един ден, в който честваме светлото и всекидневно чудо на езика. Да, това е всекидневен празник, колкото и парадоксално да звучи. Всеки ден, докато говорим, ние сме в невидимата работилница на езика и извършваме една невидима работа по него. Може би, ако си го припомняме по-често, ще имаме повече респект, защото в тази работилница са били първомайстори – св. св. Кирил и Методий, Климент Охридски, Константин Преславски, Паисий и Софроний, Ботев и Яворов, Вазов. Ние сме само смирени чираци там.... най-трайното нещо по нашите земи ще се окажат буквите. Помислете си какво друго е останало от IX век насам, което продължаваме да ползваме днес всеки ден! Падали са царства и крепости, села и манастири, империи са идвали и са си отивали... (...) Езикът, културата и литературата са онова невидимо лепило, което ни държи заедно. Без тях щяхме да сме просто шепа хора под празно небе, както би казал Яворов. (...)
          Езикът е част от всекидневната ни култура на живеене. Ние сме направени от това, което изричаме. Внимавайте какво изричате! Първо се учим на буквите да четем книги, а после книгите ни учат да четем всичко останало, и най-първо себе си. (...) Честити букви! Честито чудо на езика!

          Прочетете пълния текст на словото.
          2. Съставете план на основните твърдения в текста: а) ние сме „смирени чираци“ в „невидимата работилница на езика“; б) буквите, езикът, литературата ни държат заедно; в)...
          3. Проследете последователността в развитието на темата за „чудото на езика и четенето“, като откроите ключови думи и изрази: „невидимата работилница на езика“, „първомайстори“, „смирени чираци“, „най-трайното… буквите“, „невидимо лепило“ и др.
          4. Посочете тезата, която текстът формулира по проблема за „чудото на езика и четенето“.
          5. Определете моралните проблеми, които словото поставя: например паметта и чувството на признателност към „първомайсторите на езика“, уважението и отговорността към езика, който е в основата на нашата култура, на националното ни единство.

          II. НАПИСВАНЕ НА ПЛАН НА ЕСЕТО

          Увод: Отговорете лаконично на въпросите: Какво е значението на делото на св. св. Кирил и Методий и как се възприема то днес – като всекидневие или като празник? Какво е значението на писмеността в съвременната ни култура?

          Теза: За да формулирате вашата теза, помислете за „невидимата работилница на езика“. Даваме ли си сметка, че „Всеки ден, докато говорим... извършваме една невидима работа по него“? Творим ли езика, или го рушим? Как разбирате предупреждението на Г. Господинов да внимаваме какво изричаме, защото „сме направени от това, което изричаме“? Как езикът ни формира като индивидуалности? А като общност?

          3. Аргументативна част

          А. Първа подтеза: Езикът, литературата, четенето имат значение за начина, по който се оформяме като личности и по който откриваме себе си, за присъствието на духовните ценности в нашия материален свят.
          ■ Първи аргумент: Коментирайте тази гледна точка, като помислите за ситуации в ежедневното си общуване, в които езиковата практика се оказва продължение на поведението.
          ■ Втори аргумент: Какви са функциите на литературата според Г. Господинов? Съгласни ли сте със заключителната му мисъл: „Първо се учим на буквите, да четем книги, а после книгите ни учат да четем всичко останало, и най-първо себе си...“? Има ли връзка между себепознанието и познанието на различни култури, съществуващи днес или съществували в древността? Трябва ли да научим езика на „другия“, за да познаем и приемем „другия“?

          Б. Втора подтеза: Езикът, литературата, културата определят националната ни идентичност, чувството ни за принадлежност към една общност с уникален исторически път и общи ценности.
          ■ Първи аргумент: Коментирайте мисълта на Г. Господинов, че „Езикът, културата и литературата са онова невидимо лепило, което ни държи заедно“ независимо от историческите и политическите промени. Помислете върху това, че делото на св. св. Кирил и Методий – „първомайстори на езика“ – не се изчерпва с факта на създаването на азбуката, те са и първите преводачи на богослужебните книги на славянски език, т.е. творци на книжовния български език.
          ■ Втори аргумент: Върнете се към идеята за „невидимата работилница на езика“. В какво се състои ролята на „смирените чираци“? Каква е нашата отговорност към езика?

          Заключение: Обмислете добре какъв финал да изберете: смислово обобщение (извод) от направените разсъждения или „отворен“ финал (формулиране на проблем, който според вас на този етап не може да бъде разрешен)? Ако изберете „отворения“ финал, какъв въпрос бихте задали? Към кого бихте го отправили – към себе си, към обществото?

          III. НАПИСВАНЕ НА ЕСЕТО

          IV. РЕДАКТИРАНЕ НА ЕСЕТО

@bgmateriali.com

Изтеглиsave