ПЛАН ЗА ЕСЕ ПО МОРАЛЕН ПРОБЛЕМ. ЗНАЧЕНИЕТО НА ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ДНЕС

 

          I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

          1. Прочетете откъса от статията на акад. Михаил Виденов „Делото на Кирил и Методий е истински научен подвиг за времето си“ (22 май 2016 г.).

          Двамата братя най-напред пристъпват към създаване на нова графична система, която по дипломатически съображения трябва да не повтаря знаците нито на гръцкото, нито на латинското писмо. Водещата фигура в това дело е Константин…
          Братята създават известната ни след това глаголица… Кирилицата възниква след смъртта на двамата братя, наречена е в чест на св. Кирил, т.е. Константин Философ, и авторството се свързва с дейността на техния ученик св. Климент Охридски.
          Глаголицата е по-трудна за изписване, обаче е напълно оригинално, ново и съвършено писмо, дело на изключително подготвени филолози, които в хаоса от стотиците звукове на устната българославянска реч установяват фонемите – гласни и съгласни, като създават за тях букви. За онова време именно това е истински научен подвиг...
          Истински подвиг е и преводът на богослужебните книги. Гръцкият книжовен църковен език отразява сложни и абстрактни текстове, докато солунският български език е диалект, предназначен за ограничената битова сфера. На братята им се налага да станат първосъздатели на книжовна норма и това е съпроводено с много трудности. Създават нова лексика, калкират, а където се налага – заемат гръцкия термин. Братята не са обикновени преводачи от един език на друг, а гениални творци на български книжовен стандарт. Това също трябва да се определи като филологически подвиг.
          Двамата братя не са само преводачи, а създават и свои оригинални произведения. Св. Кирил е автор на молитви в стихотворна форма, на беседи, на съчинения във връзка с откриването на мощите на св. Климент Римски, както и на съчинението Написание за правата вяра. Надарен книжовник е и св. Методий…
          През Първото царство се създава цяла писателска армия: Константин Преславски, Наум Преславски, Черноризец Храбър, Климент Охридски, Презвитер Козма и др. С право историците наричат X в. Златен век на българската култура.

          2. Запишеше основните твърдения в статията: А) създаване на нова графична система – глаголица, кирилица; Б) научен подвиг – установяване на фонемите в устната българославянска реч…
          3. Проследете последователността в развитието на основната идея, поставена още в заглавието на статията – подвига, който извършват светите братя Кирил и Методий.
          4. Посочете основната теза, която се аргументира в текста на статията.
          5. Определете моралните проблеми, които поставя текстът на статията – мисия, подвиг, завет.

           II. НАПИСВАНЕ НА ПЛАН НА ЕСЕТО

          1. Увод: Отговорете кратко на въпроса: В какво се изразява значението на делото на Кирил и Методий?
          2. Теза: Изразете ясно и целенасочено личната си позиция по следните въпроси: Как съвременният човек се отнася към славянската писменост? Осмисля ли значението й? Склонен ли е, когато мисли за писмеността, да използва понятията „мисия“ и „подвиг“?
          3. Аргументативна част
          А. Първа подтеза: Начинът на употреба на писменото слово винаги има много важни функции. Една от тях е възможността отделната личност успешно да се социализира, т.е. да има възможност да разбира обществото, в което живее, и да създава свои духовни връзки с неговия мироглед и традиции. В Средновековието книжовният език помага на човека да се чувства част от християнската общност. Днес книжовният език дава различни възможности за изразяване на личността.
          Първи аргумент: Свържете поставения проблем с примери от вашия личен опит – какво четете (книги, списания, съобщения във Фейсбук…); какво пишете (поезия, есета, имейли.)? Смятате ли, че при общуването в социалните мрежи трябва да се спазват книжовните норми? Официално или битово е общуването в Мрежата?
          Втори аргумент: Свържете изводите, които сте направили, с наблюдения от нашата съвременност. Какъв тип е човекът, който е представителен за нашата интернет епоха – пишещ, четящ, сърфиращ или друг тип? Има ли разлика между четенето и сърфирането? А между писането на есе и писането в социалните мрежи?
          Б. Втора подтеза: Всяко поколение има своята историческа мисия, която осъществява. Ако светите братя Кирил и Методий, духовните водачи на Българското средновековие, са изпълнили своята историческа мисия – създаването на книжовната норма на старобългарския език, осъзнават ли мисията си съвременните поколения, които живеят в свят на глобализация, в контекста на културно и езиково разнообразие?
          Първи аргумент: Помислете върху ситуацията на писателя емигрант. Защо творци, които са емигрирали в чужбина, пишат на езика на страната, в която са емигрирали (например Ружа Лазарова пише на френски, Илия Троянов – на немски, Мирослав Пенков – на английски, и т.н.), а на българския читател му се налага да чете произведенията им в превод? Какви са мотивите на авторите при избора им на роден или на чужд език?
          Втори аргумент: Защо наричаме родния си език „майчин“? Може ли „чуждият“ език да измести „майчиния“? Защо наричаме другия език, дори да е усвоен до съвършенство, „чужд“ език? Само набор от правила ли е езикът? Трябва ли да изучаваме родния си език?

          4. Заключение: Обмислете добре какъв финал да изберете: смислово обобщение (извод) от направените разсъждения или „отворен“ финал (формулиране на проблем, който според вас на този етап не може да бъде разрешен)? Ако изберете „отворения“ финал, какъв въпрос бихте задали? Към кого бихте го отправили?

          III. НАПИСВАНЕ НА ЕСЕТО

          IV. РЕДАКТИРАНЕ НА ЕСЕТО

@bgmateriali.com

Изтеглиsave