За разлика от подробния и от сбития преразказ, при подборния преразказ се преразказва онова съдържанието на текста, което е се съобразено с поставената в заглавието тема. Това означава, че се подбират само точно определени моменти от текста, които отговарят на темата, а останалите се пропускат.
Съдържанието на подбраните моменти се предава вярно и точно спрямо оригиналния текст (първоизточник).
Не се променят факти, не се добавят сюжетни елементи, не се правят разсъждения, не се дават оценки за събитията, постъпките или качествата на героите.
В цялостния преразказ може да се използва  както подробен, така и сбит преразказ.
Пряката реч се преобразува в непряка.
Преразказва се от 3 лице и в сегашно историческо време.

Критерии за оценяване на подборен преразказ
Правилно разчитане темата на преразказа и подбор само на онези места от текста, които са във връзка с формулираната тема.
Подреждане и свързване на тези фрагменти съобразно с последователността им в избрания текст.
Вярно представяне на информацията от текста.
Преразказване в сегашно историческо време от 3 лице.
Замяна на пряката реч с непряка.
Недопускане елементи на разсъждение и оценка.
Спазване на правописните и пунктуационните правила.
Точна и уместна употреба на думите; използване синонимното богатство на езика.
Графично отделяне на абзаците.
Четливо писане.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave