І. СЪЩНОСТ НА  ПОДРОБНИЯ ПРЕРАЗКАЗ
     1.Видове съчинения-репродуктивни/ предаване на чужд текст/, продуктивни/творчески, авторски/
      2.Видове преразказ –подробен, сбит, трансформиращ, подборен, преразказ с елементи на разсъждения
      3.Изисквания за подробен преразказ:
        а/Пълно и последователно предаване на съдържанието на художествения текст;                                           
        б/Недопускане елементи на разсъждение в преразказа;                                           
        в/Език и стил, лексикална култура – езикът трябва да е близък до езика на автора, да се избягват повторения, да се     търсят най-точните и изразителни думи;                      
        г/Спазване на правописната, пунктуационната и граматичната норма;                                                                            
        д/Използване на подходящо глаголно време;                                              
        е/Умения за преобразуване на пряката реч в непряка;   
        ж/Графично оформление на преразказа.                        
ІІ. КАК ДА НАПИШЕМ ПОДРОБНИЯ ПРЕРАЗКАЗ
/как да се науча да запаметявам текста за подробен преразказ/
 ПЪРВИ ПРОЧИТ/обобщена представа за разказа-да се възприеме като цялост/
      1.Къде и кога се извършва действието/място и време на случката/.
       2.Кои са героите на творбата:
             а/главни герои-имена;
             б/второстепенни герои.
       3.Какво се случва-какво действие протича в творбата-в неговата последователност и завършеност-коя е случката.
ВТОРИ ПРОЧИТ/детайлизирана представа за разказа/
детайл-подробност
      1.Запаметяват се подробности за времето и мястото на действието:
            -името на мястото;
            -подробности за това място-къде се намира,описания,пейзажи;
            -подробности за времето на действието-описания, период от време-дни, месеци, години или части от денонощието.
      2.Подробности за героите:
            -портретно описания-облекло, израз на лице, на очи;
            -произход и социално положение;
            -възраст;
            -душевно състояние, преживявания на героите, мисли;
      3.Случката /сюжет-случки, действия/:
           -ядро на сюжета-най-важен момент в разказа-той осмисля останалите събития, носи основната идея на разказа и основните му послания;
           -действията в тяхната последователност: начало, развитие на действието, развръзка и край на действието;
           -да направя план на разказа по епизоди.

 Изисквания:
1.Времето е сегашно -ТОЙ СЕГА, ТЕ СЕГА
2.Пряката  реч се преразказва.
3.Не може да има наши преценки.

ІІІ.Преобразуване на пряка реч в непряка
     1.Авторова реч:
         а/авторът води повествованието, той разказва -тоест той е разказвачът;
         б/авторовата реч пояснява пряката реч  -авторови ремарки -запазва се смисъла им при преобразуването на пряка в непряка реч, защото изразява оценка или чувство.

-Ще те изям!-изръмжала мецана. /заплашителност/
-Не ме яж!-замолила се бабата. /молба/
-Ох, колко ме боли!-проплакало момичето. /страдание/
-Брей, колко си хубава!-възкликнал принцът. /възхищение/
-Не мога да ти помогна! -съжалило овчарчето. /съжаление/

      2. Пряка реч -думи на героите, разговор, диалог между тях /реплики/.
      3.Правопис при пряка реч:
           а/двоеточие и тире, главни букви;
Мецана заповядала:
-Слизай, бабо!
           б/само тирета и една малка буква, без двоеточие;
-Слизай бабо! - изкомандвала мецана
       4.Непряка реч - преобразуваната пряка реч заедно с авторовите ремарки в съобщително изречение- начини на преобразуване в зависимост от това какво изречение е пряката реч:
           а/съобщително изречение;
Принцът казал:
-Аз яздя само своя кон.
Принцът казал, че язди само своя кон.
           б/въпросително изречение;
Попитали принца:
- Чий кон яздиш по време на война?
Попитали принца чий кон язди по време на война.

Ученикът задал въпроса:
- Кога ще е контролното ни?
Ученикът попитал кога ще е контролното им.

         в/подбудително изречение;
- Върви да ми донесеш вода! - изкомандвала мащехата.
Мащехата изкомандвала да й се донесе вода.
         г/възклицателно изречение;
- Олелеееее! Колко ме боли! - завайкало се момичето.
Момичето горчиво се завайкало, че много я боли.

Синоними на глагола казвам: говоря, отговоря, изричам, думам, питам,  попитам, отвръщам, допълвам, добавям, обяснявам, промълвявам, продумам, заръчвам, обръщам се с думите, моля, искам, командва, задава въпрос, вайка се, заклева се, заповядва, възкликва, проплаква,

@bgmateriali.com

Изтеглиsave