Темата за човешкия устрем към свобо­дата, за жизнената необходимост от нея може да бъде интерпретирана не само в контекста на национален героизъм и саможертвено поведение. Тя може да бъде раз­глеждана и като подсъзнателна потребност на човешкия дух, ка­то бягство от патриархалните предразсъдъци, от социалните ус­ловности или от моралните заб­рани. В „Крадецът на праскови" Емилиян Станев прави успешен художествен опит да докаже чо­вешката потребност от свобода и волност на човешкия дух. Макар да представя героите си на фона на антихуманното зло - Първата световна война, акцентът не пада върху военния сблъсък, а върху драматичните преживявания на персонажите, предизвикани от дълбоко интимни пориви, от го­ляма и обречена любов. Войната, разбира се, изиграва своята роля на психологически катализатор, защото в извънредни, необичай­ни обстоятелства сърцето и разу­мът задължително влизат в единоборство, а това довежда до непо­дозирани душевни метаморфози.

Героите в повестта са жертви на своето време. Войната е прину­дила Иво Обретенович да търпи униженията на военнопленник в чужда страна. Елисавета - да пропилява живота си в скука и безде­лие, лишена от всякакви радости, а полков­никът напълно е загубил хуманното си от­ношение към човешките съдби. Случайно­то запознанство на гладния военнопленник и апатичната полковнишка съпруга събуж­да неосъзнатия им порив към свобода. Сво­бодният човек има право на избор, а изби­райки, той се докосва до щастието, защо­то е последвал пътя, предначертан от вът­решния му глас. Познал емоционалните им чувства и щастието, той спокойно може да посрещне и смъртта. Героите на Емилиян Станев изживяват всичко това.

Патриотичният или човешкият дълг е принудил учителя от белградската гимна­зия Иво Обретенович да изостави изкуст­вото и да отиде там, където се отнема чо­вешки живот. Мирът е заместен от войната, училището - от бойното поле, а музи­ката - от свистенето на куршумите и воп­лите на убитите. Едва ли той очаква възс­тановяване на предишната си житейска хармония, едва ли ще се завърне в родния си Сплит. Но съдбата му отрежда дни, каквито не би изживял дори и в мирно време. Съпругът на Елисавета категорич­но обобщава, че е по-добре да паднеш убит на бойното поле, отколкото да те взе­мат роб. Тази констатация обаче не е ва­лидна за Иво Обретенович. Смъртта на бойното поле не би му осигурила щастие­то, любовта и свободата, които той откри­ва по време на своето пленничество. Инс­тинктът за оцеляване го е принудил да изложи себе си на риск, да се превърне в крадец. Но дори и да е мотивиран от гла­да, сърбинът не прескача в чуждия двор, воден само от желанието да се нахрани с узрели плодове. Тук личи едно подсъзна­телно желание да бъде далеч от пленническия лагер, да се чувства свободен. Именно тази неосъзната потребност го на­сочва и към сърцето на Елисавета. Едва ли само нейната приказна красота отключва изблика на чувствата му. По-скоро това е копнежът на човешката душа към взаим­ност и топлота. Иво чувства, че в тази жена той може да наме­ри всичко, още повече, че Ели­савета не е придобила суровия манталитет на мъжа си, а е доб­ра, човечна и състрадателна. Войната не я е направила его­истка, независимо от истори­ческите обстоятелства. Тази ху­бава жена не разделя хората на добри и лоши, на наши и враго­ве, на българи и сърби. Готова е не само да прости за откраднатите праскови, но и да нахрани и да обуе избягалия военнопленник. Сърбинът усеща доб­ротата на Елисавета, затова и не се страхува, когато е заловен от нея на местопрестъплението. Дори се забавлява: „Гласът му беше спокоен, вежлив и малко насмешлив. Очевидно нямаше пред­става на каква опасност беше се изложил. Той дори се усмихна, макар и виновно. Тънките му ус­тни откриха два реда зъби, чия­то белота лъсна и придаде на от­критото му лице юношески без­грижен израз." Ето го епитета, който се явява в подкрепа на интерпретираната тема за чо­вешкия копнеж по свобода.

Намирайки се далеч от пленническия лагер, макар и заловен в престъпление, героят се чувства „безгрижен". А това безгрижие му вдъхва смелост и сила да посрещне наказанието, каквото и да е то.

Свободата, която Иво чувства, го кара да се държи дръзко, без да откъсва очи от Елисавета. Сякаш ролите на двамата герои са разменени - като че не той, а тя е откъсна­ла забранения плод, както гласи библейс­кият сюжет за грехопадението. Смутена и притеснена е героинята не само защото съ­чувства на окаяния крадец, не защото се страхува, че приключението би имало теж­ки последици, ако не тя, а полковникът е станал свидетел на посегателството над зорко пазените плодни дръвчета, а защото с женската си интуиция Елисавета долавя, че най-после животът я изправя пред изку­шение, което може да разнообрази безс­мисления й живот. Подобен извод не зву­чи пресилено, защото вместо веднага да накара войника да си тръгне, с цел да спа­си живота му, тя казва: „Ако сте толкова гладен, елате с мен." И тази покана го до­вежда не само до колибата, но го подтиква да я следва и до дълбините на нейната из­мъчена душа, на копнеещото й за любов сърце.

В залеза на своята младост героинята на Емилиян Станев не само усеща, но все по-осезателно разбира, че животът няма да й даде втори шанс да изживее неизживяно­то. Неизпитала съпружеска ласка, неосмислила живота си с дете, Елисавета не би поз­волила на разума, на патриархалното си възпитание и на предразсъдъците да я от­кажат от греха на изневярата. Още повече, че при нея тази стъпка встрани от общоп­риетото й дава не само радост и удовлет­ворение, но и възможност да разбере сми­съла на свободата, защото за първи път в живота си тя обича. Чувства се все по-неза­висима, самоуверена. Ако разумът й гово­ри едно, думите й изричат онова, което й диктува сърцето. В нея сякаш са се вселили

и ангелът, и демонът. Но тук трудно може да се определи кой носи по-голяма разрушителна сила. Общоприетото схващане е дяволът да подтиква човека към греха, а ангелът - към доброто. Но в съзнанието на героинята границата между добро и зло се прелива. Самоанализът я хвърля в изтощи­телна психологическа борба. С годините хоризонтът на живота й ще се стеснява, въз­можностите да компенсира пропуснато­то ще стават все по-малко. И ако тя прие­ме за добро досегашната си вярност и преданост към брачния живот, би обрек­ла себе си на безкрайна самота и на вечно пленничество, обгърнато от студенина и лицемерие. Ако пък приеме за грешно неп­редвиденото си запознанство с Иво и вне­запно разгарялата се любов, би означава­ло да осъществи невъзможното - да вър­не годините назад и да изживее по съвсем друг начин своята младост, да осъзнае как­во значи да бъдеш свободен. Защото, как­то отбелязва старата слугиня: „Човек се подмладява, когато душата му е свободна." И Елисавета избира да е щастлива греш­ница. Дори и да активира противопоставителни сили, да се бори с онова, към ко­ето я тласка демонът, у нея винаги побеж­дава истинското усещане. Ако през годините е била лицемерна, демонстрирала е любов и нежност, въпреки отсъствието им, то сега не би могла да бъде неестествена, не би могла повече да играе роля: „Тя по­иска да даде на лицето си израз на обезпоко­ена и малко сърдита жена, ала устните и се усмихваха против волята й. "Ангелът и дя­волът я разпъват на кръст: „Едната поло­вина от нейното същество искаше да оти­де при него, докато другата й заповядваше студено: „ Стой си на мястото. .." Но усе­щането за пълноценност я тласка към Иво, защото за пръв път чувства, че и душата, и тялото й са устремени към една и съща цел: „Можеше да се каже, че се отдаваше за пръв път на мъж с цялото си тяло и цяла­та си душа..."

Ако наказанието за съгрешилите праотци е изгонването им от райската градина, то за грешниците от повестта на Емилиян Станев възмездието идва със смъртта. Но и за двамата, независимо как е предизви­кана, тя е спасение, свобода, възможност да запазят любовта си. С това писателят до­казва, че копнежът към свобода не може да бъде потиснат, забранен или унищожен, защото да спреш да го чувстваш, значи да престанеш да бъдеш човек.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave