1. СЛЯТО се пишат съществителни, при които втората основа е главна, а първата я пояснява. 
Примери: платноходка, ветропоказател.

2. СЛЯТО се пишат прилагателни с главна и поясняваща основа. 
Примери: тъмноок, червенокоса.

3. ПОЛУСЛЯТО се пишат съществителни, при които първата основа е главна, а втората я пояснява. 
Примери: генерал-майор, храм-паметник, къща-музей.

4. ПОЛУСЛЯТО се пишат съществителни със съчинително отношение между двете основи. При такива случаи за проверка можем да използваме следния метод: ако можем да поставим съюза “и” (най-често срещания съчинителен съюз) между двете основи без да се получава неестествена дума, значи думата се пише полуслято.
Примери: импорт-експорт, внос-износ. (В случая “внос и износ” звучи напълно естествено и доказва полуслятото изписване.)

5. ПОЛУСЛЯТО се пишат прилагателни с равноправни основи. 
Примери: червено-черни, синьо-зелени (изключения: чернобял, сребърнобял, сивобял и др.).

6. РАЗДЕЛНО се пишат съществителни, при които първата част може да се променя по форма (напр. за число (напр. правим проверка в мн. ч. – първата част (а и втората) от думата се променя по форма, следователно се пише разделно)). 
Примери: майстори зидари, фирми първенци, шофьори таксиджии, лекари хирурзи.

7. РАЗДЕЛНО се пишат се прилагателни, образувани от числителни, ако и числителното е написано разделно. 
Примери: четиридесет и пет → четиридесет и пет годишен, хиляда петстотин и шестдесет → хиляда петстотин и шестдесети.
Ако изходното числително се пише слято, слято се пише и прилагателното.
Примери: две → двуместен, шест → шестскоростен (дали това се пише слято?), сто → стогодишен (бел. авт.: тук примерите не са много уместни, затова ще добавим други примери, когато се сетим за по-точни).
Ако обаче числителната част е представена чрез число, тогава използваме полуслято изписване.
Примери: 100-годишен, 60-годишен, 100-процентов, 500-килограмов, 6-скоростен.

 

ПРАВОПИС НА СЛОЖНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

Слято се пишат сложните съществителни имена с подчинителна връзка между съставните си части(съществуват някои изключения).
Полуслято се пишат сложните съществителни имена със съчинителна връзка между съставните си части.
Разделно се пишат съставните съществителни имена и свободните словосъчетания: старши лейтенант, Черно море, адамова ябълка, червена ябълка, старши научен сътрудник, заместник главен редактор и др.

Правила

Примери

Слято писане

Сложни съществителни с подчинителна връзка между съставните си части (главната част е съществително).
 

законопроект (проект за закон), тенискорт (корт за тенис), водоизточник (източник на вода), Стефановден (ден на Стефан), социалдемокрация (социална демокрация), стогодишнина (сто години)

Сложни съществителни с подчинителна връзка между съставните си части (главната част не е съществително).

корабостроител (строи кораби), бързоходец (който ходи бързо), дървосекач (сече дърва), губивреме (който ти губи времето)

Сложни съществителни, образувани със съкратени съставки от чужд произход:авто-, био-, вице-, гео-, зоо-, инфра-, макро-, мини-, супер-, теле-, улт-ра-, фото- и др.
 

авиопоща, аудиокасета, геополитика, екосистема, електроуред, инфраструктура, космофизика, контрареволюция, микроикономика, микроклимат, мотоклуб, проектопрограма, телеобектив, термоизолация, хиперинфлация

Съществителни нарицателни, образувани отлично име и приложение.

байганьовци, донжуан, донкихотовци, донкихотовщина 

Полу-

слято писане

Сложни съществителни със съчинително отношение между изграждащите ги съставни части (те могат да се свързват в словосъчетания със съчинителния съюз [и]).

внос-износ (и внос, и износ), Жан-Пиер, експерт-счетоводител (и експерт, и счетоводител), лозаро-винарство, касиер-домакин, покупко-продажба, пренос-превоз 
 

Сложни съществителни с подчинително отношение между първа главна част и приложение (първата част не се променя по число и не се членува).

асистент-режисъор (асистент-режисъорът, *асистентът-режисьор1), кандидат-студент, министър-председател, премиер-министър, съдия- изпълнител, член-кореспондент  

Сложни съществителни с подчинително отношение между главна част и две подчинени части.

кино-видеоклуб, авто-мотоспорт

Сложни съществителни с първа част буква, название на буква или цифра.

алфа-лъчи, к-думи, 50-годишнина

Словосъчетания от две сложни съществителни с еднаква втора част.

електро- и водоснабдяване, помошник- и заместник-ректорите  

Фразеологизирани сравнения от две съществителни.

ден-година, очи-череши, снага-топола  

Раздел-

но

писане

Словосъчетания от съществителни с подчинително отношение между втора главна част и приложение (първата част се променя по число и се членува).

къща музей (къщата музей), поет герой (поетът герой), вълчица майка (вълчицата майка), изложба базар (изложбата базар), майстор зидар (майсторът зидар)  

Прибавена трета съставна част към сложни съществителни, които се пишат полуслято.

заместник министър-председател 

Съществителни с първа част съставно числително име.

двадесет и първия ден, хиляда и триста годишнина

1 Със знака * се отбелязват неправилните примери.

 

ПРАВОПИС НА СЛОЖНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

Слято се пишат сложните прилагателни имена с подчинителна връзка между съставните си части.

Полуслято се пишат сложните прилагателни имена със съчинителна връзка между съставните си части.

Правила

Примери

Слято писане

Сложни прилагателни с подчинителна връзка между съставните си части, които се схващат като едно смислово цяло (изразяват един признак). 
 
 
 
 
 

аленочервен, светлосин, световноизвестен, външнополитически (външна политика), източноправославен (източноправославие), съдебномедицински (съдебна медицина), научноизследователски (научно изследване), слаборазвит (развит слабо), дългоочакван (очакван дълго), първокласен (първа класа), еднозначен (еднозначение)

Сложни прилагателни, образувани от сложни съществителни с подчинителна връзка, които се пишат слято или полуслято.

корабостроителен (корабостроене), електромагнитен (електромагнит), риболовен (риболов), кандидатстудентски (кандидат-студент), генералмайорски (генерал-майор)

Сложни прилагателни, образувани от имена на лица с наставката -ски за качествена характеристика.

елинпелиновски, иванвазовски, йорданйовковска, пенчославейковски, кралимарковски  

Сложни прилагателни, образувани от съставни собствени имена.

черноморски (Черно море), старозагорски (Стара Загора), тихоокеански (Тихи океан)

Полу-

слято писане

Сложни прилагателни със съчинителна връзка между съставните си части (между тях може да се вмъкне съюзът [и]).
 
 

английско-български (и английски, и български), горчиво-сладък (и горчив, и сладък), морално-етичен, електронно-йонен, жълто-зелен, синьо-зелен, композиционно-стилистичен, културно-исторически, идейно-естетичен

Фразеологизирани сложни прилагателни, образувани от повторени основи или от основи с близко или противоположно значение.

важен-важен, мазен-мазен, сам-самичък, гол-голеничък, стар-престарял, скрито-по-крито, чул-недочул, пиян-за-лян, врял-кипял  

Сложни прилагателни, образувани от сложни съществителни със съчинителна връзка, които се пишат полуслято.

физико-химичен (физико-химия), вносно-износен (внос-износ), австро-унгарски (Австро-Унгария)  

Сложни притежателни прилагателни, образувани от имена на лица с наставките -ов, -ев.

Елин-Пелиновия, Иван-Вазовата, Йордан-Йовковите, Пенчо-Славейковият, Отец-Паисиевата  

Сложни прилагателни с първа част буква или цифра.

3-годишен, г-образен, 6-тонен 
 

 

ПРАВОПИС НА НАРЕЧИЯ

Слято се пишат наречията, образувани от предлог и дума (наречие или съществително).

Полуслято се пишат наречията с повторени съставни части.

Правила

Примери

Слято

писане

Наречия, образувани от предлог и дума (наречие или съществително), когато образуват смислова цялост. Използваното съществително не може да се променя граматически или няма собствено ударение.

догоре, надалеч, наляво, поотделно, наглед, навръх, наум, отначало, понякога, докрай, надвечер, презглава

Полу-

слято писане

Наречия, образувани от повторени, противоположни или близки по значение съставни части.

бързо-бързо, насам-натам, тук-там, полека-лека, едно-друго, навън-навътре  

Наречия, образувани с частиците еди-,току-, -годе.

еди-къде, току-виж, току-що, що-годе  

Раздел-
но писане
 

Съчетание от предлог и наречие или предлог и съществително, което не образува смислова цялост. В тези случаи съществителното може да се променя граматически, а наречието произхожда от прилагателно.

(идва) от среща (та), (носи го) под ръка (та си), (стоя) на тъмно (място), (стоя) до късно (сутринта) 

Фразеологични словосъчетания, които посочват точни граници. 

от време на време, от край до край, от начало до край, от ляво на дясно, от горе до долу, от тук до там

 

 

ПРАВОПИС НА ПРЕДЛОЗИ

Слято се пишат предлози, образувани от предлог и друга дума.

Правила

Примери

Слято писане

Сложни предлози, образувани от предлог и дума (предлог, наречие, съществително), когато образуват смислова цялост.

вдън, открай, вместо, оттатък, откъм, покрай, измежду, иззад, докъм, извън, отвъд, отсам

Раздел-
но 
писане

Предложни изрази, които са устойчиви словосъчетания.

благодарение на, по случай, въз основа на, вследствие на

 

ПРАВОПИС НА ЧАСТИЦИ

Винаги слято се пишат словообразувателните частици ни-, ня-/не-, вся/ все-, -то (никой, някой, нещо, всякой, всеки, което).

Винаги отделно се пишат възвратните частици се и си, въпросителните частици ли, нали, дали и частиците пои най, които не се употребяват с прилагателно или наречия (по човек от тебе, харесвам по на север, най обичам да чета).

Правила

Примери

Слято писане на частицата 'не'

Частицата 'не' има словообразуваща функция.
 

нелеп, нещастен, неточен, недовиждам, недочувам, неведнъж, немного, невинаги, недотам

С причастия, когато са употребени като определения. 
 

ненаписаната книга, несвикналият с трудностите студент, неразбралите опита ученици, неоткритите земи

Разделно писане на частицата 'не' 

Винаги е отделно от глаголите.
 

не чете, не е идвал, не чува, не беше казал

Винаги е отделно от причастията, образуващи глаголна форма, и от деепричастията.

не можейки, не желаейки, не виждайки, не знаейки, не е написана, не е свикнал, не са разбрали, не са открити 

Пише се отделно, ако логическото ударението пада върху частицата.

не веднъж, не много, не винаги, не дотам, не истина, не добър

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave