ПРАВОГОВОРНА НОРМА

  • Каква е разликата между правоговор и правопис?

1. Дефиниция:

    Правоговорната норма включва правилата за изговора на звуковете, както и на думите в потока на речта в съответствие с книжовното произношение.

  • Търси се само в устната реч, постоянно в ежедневието.

2. Правила за изговор на гласните звукове:

 

А) Редукция - Потъмняването на неударените гласни в българския език;

Правила:
1) Неударените гласни а и о при изговор се доближават до ъ и у;
Пример: баща́ – {бъшта́}; бога́т – {буга́т}
2) И обратното – неударените ъ и у също се доближават до а и о;
Пример: огле́дам {угле́дам}
3) Редукцията на а и о НЕ се отразява при писане. Проверка се прави със сродна дума;
Пример: ръка́ ръ́чен ; домаки́н – до́м
4) В книжовния език НЕ се допуска редукцията единствено при е в и , която се определя като диалектно явление.
Пример: дете́ {дите́}

Б) Особености при изговора на Ъ – в някои граматични форми на думите се изговаря (ъ) , въпреки че се пише а или я;

Правила:
1) В членуваните с кратък член съществителни имена от мъжки род, когато ударението е на последната сричка, вместо е правилно да се произнесе ;
Пример: брега́ {брегъ́}
2) Горното правило е в сила и при изговор на членните морфеми -я и -ят;
Пример: деня́ {ден‘ъ́}, денят {ден‘ъ́т}
3) Членуваните форми на съществителните имена от женски род, които завършват на съгласна, се произнасят с ясен изговор на ударената гласна.
Пример: есентта́ , младостта́, радостта́
4) Дублетност – правилни са и двете форми
Пример: брояли – броели, крояли-кроели
И много други...

3. Правила за изговор на съгласните звукове:

  • Напомняне: Горим за правилното произнасяне, а не за правилното изписване на думите.

А) Изговор на звучни съгласни:

- В края на думата – кораб, лилав, кураж и др.;

- В началото и вътре в думата – вход, хлебче, автомобил и др.

Б) Изговор на беззвучни съгласни:

- В началото и вътре в думата – сграда, поличба, синекдоха и др.;

- Изключение: Изговаря се и се пише с „в“ – творба;

-Важно е да се знае кой е коренът на думата и коя е представката ѝ. За корена често се прави проверка в правописния речник.

Пример: сбор – збор, отдавна – оддавна

-Два предлога могат да се удвоят и за поставяне на логическото ударение. – Със теб или без теб аз пак ще успея.

-Изпускане на съгласни при изговора – заместник, листче, чувство, гигантски, холандски и др. Проверка се прави като се намери подходяща сродна дума.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave