ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ НА НЯКОИ НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

Наречията за начин и някои наречия за време и място могат да се степенуват, като между тях и частиците за степенуване се пише съединителна чертица: зле, по-зле, най-зле; зловещо, по-зловещо, най-зловещо; рано, по-рано, най-рано; горе, по-горе, най-горе.

Неопределителните местоименни наречия някъде, някога, някак и обобщителните местоименни наречия всякъде, всякога, всякак се изговарят и пишат с Я.

Наречия за начин, образувани от прилагателни, завършващи на -НЕН, се пишат с двойно НН: едновременно, непременно, своевременно.

Ето още наречия, чийто правопис трябва да се овладее: вдясно, вляво, засега, нависоко, надясно, отвсякъде, отдолу, отникъде, оттам, оттатък, от горе до долу, вкупом, вкъщи, довечера, настрани, от време на време, от край до край.

При писането на някои наречия трябва да се съобразяваме със смисловото им значение (за слято и разделно писане): Отгоре (т. е. върху всичко друго) лежеше новата й чанта. Тя свали чантата си от горе (т. е. от определено място). Те се почувстваха натясно (в неудобно положение). Оплакват се, че живеят на тясно (в малко пространство).

Удвоените варианти на предлозите В и С (във и със) се пишат пред думи, започващи съответно с В или Ф и 3 или С: във вагона, във фоайето, със самолет, със захар. Това се отнася и за случаите, когато предлозите В и С са в позиция пред цифри, чийто изговор съдържа начално В или С: във II клас, със 17 години по-възрастен. Двата предлога се удвояват и когато върху тях пада логическото ударение: Ще замина със или без съгласието му. Скоро ще се разбере дали той е във или извън страната.

Предлогът У се употребява пред местоимения, пред съществителни за лица и пред наречието дома: у тях, у вас, у дома, у бабини. В тези случаи не бива да се заменя с предлога В.

Предлозите БЕЗ, ИЗ, ПРЕЗ, ЧРЕЗ се пишат със 3. Предлозите ЗАД, НАД, ПОД, ПРЕД, СЛЕД, СПОРЕД, СРЕД се пишат с Д. Предлогът ОТ се пише с Т.

Пред еднократно употребени съюзи И, ИЛИ не се пише запетая. Пише се при повторната им употреба: Учители и ученици посетиха Градския музей в Батак. И родители, и ученици, и учители присъстваха на тържеството.

При еднократно употребен съюз И се пише запетая, ако с него се огражда предходно подчинено изречение, вметната или обособена част, а също и когато е с присъединително значение, например: Те седнаха, уморени от дългия път, и след малко пак продължиха. Тогава бляскаха зъбите й, гъсти, бели, красиво криви отстрана, и тя ставаше по-хубава. (Елин Пелин). Четох, и то упорито (с присъединително значение).

Запетая се пише пред втората и следващите употреби на съотносителните (разделителните) съюзи: или - или, дали - дали, ту - ту, хем - хем, я - я и други, например: Дали ще е дъждец дребен, или ще е буря страшна?

Пред подчинителния съюз ЧЕ се пише запетая. Ако пред него стои една от уточняващите думи въпреки, макар само, запетаята е пред нея: Те ще го познаят из един път, макар че снегът, който прехвърква вече, им замрежва очите (Иван Вазов).

Забележка: Повече за съюзите и съюзните думи - при темите за пунктуация на видовете изречения.

При писане междуметията се отделят със запетая, със съединителни чертици или с удивителен знак, например: Ии, аз що свят съм изръшнал! ц...ц...ц! (Алеко Константинов)... Хъ така! Браво! Е-е-х! Майка му стара! Кеф!... Я чувайте машината какво прави: тупа - тупа, тупа - тупа! Фърчи! (Алеко Константинов).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave