Запомнете следните правила:
1.    Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното
2.    Частицата НЕ се пише СЛЯТО със сегашно деятелно, минало свършено деятелно и минало страдателно причастие , когато с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното
3.    Отрицателната частица НЕ се пише ОТДЕЛНО от деепричастията и от миналите несвършени деятелни причастия
4.    Отрицателната частица НЕ се пише ОТДЕЛНО от глаголите
5.    Отрицателната частица НЕ се пише СЛЯТО с глагола ако е в състава на представката НЕДО- , с която е образуван глагола / напр.недовиждам/


TЕСТ
1.неистина  не истина  не намеса  ненамеса
2.не веднъж  неведнъж  неможе  не може 
3.неиска  не иска  не доспивам  недоспивам 
4.неприятел  не приятел  не желаел  нежелаел 
5.не можел  неможел  неможещ  не можещ 
6.не говорейки  неговорейки  несвяст  не свяст 
7.не искащ  неискащ  небит  не бит 
8.не можейки  неможейки  невиждайки  не виждайки 
9.не узрял  неузрял  не успял  неуспял
10.непеел  не пеел  не живеел  неживеел
11.невиждащ  не виждащ  негласен  не гласен 
12.непомни  не помни  не вижда  невижда 
13.не знае  незнае  не ръждаем  неръждаем
14.не винаги  невинаги  не вярно  невярно 
15.не напразно  ненапразно  не знаейки  незнаейки 
16.нежелаейки  не желаейки  не довиждам  недовиждам 
17.недоглеждам  не доглеждам  не случайно  неслучайно
18.нетоку-така  не току-така  невъзпитан не възпитан 
19.незнаещ  не знаещ  не четящ  нечетящ 
20.невъздържан  не въздържан  необут  не обут 
21.не заспал  незаспал  неставайки  не ставайки 
22.неговорел  не говорел  нетръгва  не тръгва 
23.недочувам  не дочувам  не дояждам  недояждам 
24.не дооценявам  недооценявам 

 

 

Отговори на теста:

1. неистина, ненамеса 
2. неведнъж, не може 
3. не иска, недоспивам 
4. неприятел,  не желаел 
5. не можел, неможещ 
6. не говорейки, несвяст 
7. неискащ, небит 
8. не можейки, не виждайки  
9. неузрял, неуспял 
10. не пеел, не живеел 
11. невиждащ, негласен  
12. не помни, не вижда  
13. не знае, неръждаем  
14. невинаги, невярно  
15. ненапразно, не знаейки  
16. не желаейки, недовиждам  
17. недоглеждам,  неслучайно  
18. нетоку-така, невъзпитан  
19. незнаещ, нечетящ  
20. невъздържан, необут  
21. незаспал,  не ставайки  
22. не говорел,  не тръгва  
23. недочувам, недояждам  
24. недооценявам 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave