Разказът „Нежната спирала" отра­зява откъсването на съвременния чо­век от природата, но и неговото трудно завръщане към съвършенство­то на заобикалящия го свят и откри­ване на мястото му в него. „Нежна­та спирала" изразява тревога­та на писателя, който сред мал­цината наши съвременници умее да разчете тайнствения език на природата и чрез митологично-фолклорните представи и осо­бен лиризъм да предаде послани­ята й. Аз-повествованието да­ва възможност за индивидуално, дори лирическо-емоционално съпреживяване на видяното и ос­мисляне на насилието на човека над природата като необясни­мо безразсъдство. Само чове­кът като част от великото съвършенство на света може и трябва да разчете „неясните кръгове и спирали" като „последно четмо и пис­мо върху бялата равнина". За „виждащия" човек това писмо е многозначно и раз­нопосочно като сложното многооб­разие и противоречивото единство в природата. Пътят към мъдрото послание на умиращата птица не е ед­нопосочен, а лъкатуши през враждеб­ното отношение на човека и негово­то недоумение от срещата със загад­ките на природата, преминава през безсмисленото насилие, неловкото мълчание и болезнения размисъл. Пре­дупрежденията на вечнообновяващата се природа стават достояние на хора, които ловуват не за да задово­лят естествени потребности за прех­рана, както в древни времена, а в от­крито предизвикателство да пока­жат своето предимство и надмощие. Ловците от разказа на Радичков де­монстрират неразумното съперни­чество и противопоставянето меж­ду човека и природата, особено па­губно в модерните времена както за заобикалящия ни свят, така и за са­мия човек. Пътуването на човека в природата е път към самия него и осъз­наване на изконното единство между човека и природата.

Ловуването сякаш се противопоставя на опознаването и вглеждането на човека в заобикалящата го среда -в началото на разказа пътуващите ловци са „измръзнали, омърлушени и умо­рени". „Омотани в шалове, с вдигнати яки, с нахлупени капи или гугли, тъй че нито едно лице не се виждаше цяло", мъ­жете са обезличени в своята враж­дебност и са лишени от сетива за све­та около себе си. Сивото небе е в син­хрон с мрачното настроение на хора­та. Движението на шейната, която лъкатуши през равнината на Лудогорието дава възможност ловци­те да се срещнат с неочакваното, не­познатото лице на природата. Раз­казвачът е един от „неколцината чове­ци", най-младият от тях и чрез неговия поглед природата оживява: „Бяла­та равнина леко се изтегляше и завърта­ше край нас, смълчаната гора се измъква­ше на пръсти назад, най-близките до пъ­тя дървета подтичваха бързо, по-далеч­ните се движеха по-бавно и се създава­ше илюзията, че гората бяга назад с хиля­ди крака, без дърветата да се застъпват едно друго." В движение е уловено съ­вършенството на гората и нейното богато разнообразие, което само пъ­туващият човек може да съпреживее, както и да усети кръвната си връзка с майката природа.

Олицетворенията, чрез които се предават човешки качества на при­родни обекти, убедително внушават взаимната връзка между човека и при­родата. Нейното живо присъствие и съвършенство могат да бъдат видени и оценени от човешката чувствителност, която се обогатява от до­сега с нея. Писателят разказвач отк­рива във видимо сивата снежна пус­тош и еднообразния пейзаж живата, одухотворената и разнолика същност на природата, нейното магическо движение. За разлика от него спът­ниците му са слепи за природата, а враждебното и „свирепото" им настроение се излива в недоумение, грубост и насилие.

Срещата с шипковия храст е пре­дизвикателство към хората. Той „внезапно изникна върху снега", „отрупан целият с ярки червени плодове. Той бе обърнат едновременно във всички посоки", сякаш побира в се­бе си чудото на природата, нейна­та жива красота и жизненост. Вместо възхищение, шипковият храст предизвиква недоумение, атавистичен страх от непознатото и насилие. Грубостта и слепотата на ловците са изразени чрез удара на кам­шика през лицето на храста. Описан чрез въображението на разказвача, на­раненият храст трепва с очи, сякаш живо същество е ударено с камшика „през лицето". Природата обръща най-съвършеното си лице, но човекът не само не се вглежда в него, но и грубо го наранява. Чрез удара човекът все повече се отдалечава от природата и скъсва връзката си с нейните зако­ни, губи човешкото в себе си. В този смисъл ловците нямат имена и лица, за разлика от неповторимото, зага­дъчно лице на храста. Ловецът го на­рича „оня храст", за да покаже пренеб­режението и физическото си превъз­ходство, оприличава го на „вампир", защото в слепотата и невежество­то си се страхува от неговото нео­бикновено въздействие. Човекът виж­да заплаха в яркото и внезапно появя­ване на храста, но самата природа, незаслужено наранена от човешкото насилие, уязвена и беззащитна, отс­тъпва и бяга: „шипковият храст бавно отстъпваше назад, като бе втренчил в нас стотиците си червени очи". Шип­ковият храст дори се скрива от пог­леда на разказвача, за да се появи от  ново до нежната спирала от кръвта на убития гълъб. Насилието, което на­ранява природата и загрозява човека, е осмислено от пътуващия герой раз­казвач чрез ретроспекция. Асоциа­тивно се поражда споменът за един друг шипков храст, „загледан също тъй втренчено със стотиците си червени лъс­кави очи в своя преследвач". Ако ловци­те изпитват недоумение от него, то човекът с виждащ поглед Методи Ан­донов се вглежда втренчено в негови­те червени очи, съпреживява красо­тата му, прониква в неговото тайн­ство. Той възприема храста като чу­до на природата и като съвършено творение, предизвикващо наслада и възхищение.

„Представяш ли си този храст на сцената, ама съвсем истински, взет направо от гората, див, измръзнал, отрупан с ярки плодове!" Режисьорът Методи Андонов е прекалено привър­зан и убеден във всемогъществото на природата, затова „е престанал да гле­да на живота и на природата край себе си като на декоративна завеса, ами се мъчеше да пробие тази завеса или перде, да ги разкъса и да проникне зад тях". Той е сред малцината творци, които са извървели своя път към могъщата и многолика природа и се е слял с нейна­та мъдрост. Като обобщение за сли­ването на човека с природата звучат думите на разказвача: „Нямаше да се изненадам, ако в тоя миг се бе засилил и бе скочил вътре в храста; трудно ми е да определя дали човекът изглеждаше по-див, или шипковият храст изглеждаше по-див. Навярно и двамата бяха еднакво ди­ви... " В спомена на героя и двамата са еднакво истински и неповторими, затова са определени като диви. Зато­ва може би природата, „винаги будна, но спокойна", отнема от живите то­ва „брадато момче от Калище" и го при­бира при себе си. Споменът за Мето­ди Андонов поражда искрена скръб у разказвача от загубата на приятеля и раздялата с мъдрия човек. От наблю­денията над могъщата сила на приро­дата човекът преминава по пътя на спомена и чрез дълбокия вътрешен раз­мисъл намира човешкото в себе си. „Ако исках да намеря нещо, трябваше пак в себе си да поровя" - искрено изповя­да героят. Пътуването сред приро­дата е съпроводено от спираловид­ното движение по нежната спирала на познанието и прозрението.

Появата на ятото диви гълъби на­сочва погледите на ловците към всемогъществото на природата и ней­ните тайни. „Птиците прераснаха в го­лямо сиво ято, носеха се те спокойно над сивата гора, без да издават нито звук." Спокойният и плавен полет (отново е показано съвършеното движение в природата) обаче предизвиква лов­джийската страст на мъжете. За тях полетът отново не буди възхищение, а е предизвикателство за надмощие и безумно насилие. Трагическа ирония звучи в авторовото наблюдение, в ко­ето повторението на „спокойно" бе­лежи човешкото безумие. „Ятото ле­теше спокойно и плавно, оня със сините очи се целеше спокойно и плавно движе­ше цевите на пушката си." Човекът с пушката не е назован, а неговата чо­вешка безличност е обозначена с местоимението „оня". Художественият детайл от човешкия облик - „със си­ните очи", който се появява в кулми­национни моменти от повествовани­ето, бележи трагичната слепота на човека към природата. Сините очи на ловеца проследяват полета на пти­ците дотолкова, доколкото да бъде изстрелът по-точен и смъртоносен, а сетивата на душата му са слепи за ненужното насилие над невинната, но могъща и съвършена природа. Така авторовата идея се осъществява чрез внушения деликатно смислов конт­раст между слепотата на човека и всевиждащата природа, одухотворе­на в шипковия храст, „втренчил в нас стотиците си червени очи". Ранената птица от висотата на своя полет съ­що следи човека и дори в предсмърт­ните си мигове го гледа, показвайки могъществото на неунищожимата и вечно жива природа. Тя сякаш оживя­ва, наблюдава втренчено човека, кой­то грубо я наранява, за да го приоб­щи към своята мъдрост. Смъртта на птицата не е победа на човека, въо­ръжен с пушка, но останал сляп за све­та около себе си. Природата е вечно възраждаща се и безсмъртна и затова „дивият гълъб изчезна тъй внезапно в сне­га, както бе изчезнал и шипковият храст преди малко". Птицата умира, но ос­тавя върху снега червени капки кръв. „ Те се редяха подобно спирала, правеха един кръг, после в този кръг се вписваше втори, нежна дъга излизаше от него, за да изпише трети кръг..." Върху бялата пустош контрастират червените капки, символизиращи живота и смъртта, движението и покоя на все­могъщата и неунищожима природа.

Само човекът като част от вели­кото съвършенство на света може да разчете „неясните кръгове и спирали ка­то последно четмо и писмо върху бялата равнина". За „виждащия" човек това е послание, многозначно и разнопосоч­но като самото противоречиво един­ство на природата. Нежната спира­ла е мъдрото послание за великото съ­вършенство, пред което човекът зас­тава в неловко мълчание. Разказвачът е първият, който открива очертани­ята на нежната спирала и осмисля ви­дяното. Той споделя лаконично: „Не посмях повече да пристъпя в снега, ня­какво особено чувство ме възпря още при първия кръг." Той тълкува спиралата ка­то последната фраза от живота на ранената птица.

След него и другите ловци се добли­жават до кървавото послание на при­родата и са изненадани от видяното: „...никой не посмя да пристъпи напред, за да разкъса или да изпотъпче аленеещи­те нежни спирали на птицата." Човекът е извървял своя път от безумното на­силие до мълчаливия размисъл. Сега всички виждат „изчезналия шипков храст, посипан с ярката жарава на свои­те плодове" и мълчаливо се изнизват между него и нежната спирала.

Мелодията на конските звънчета показва продължаващия път на шей­ната, но обозначава и невидимите „нежни спирали" на пробудената човеч­ност. Те озвучават най-нежните трепети в душата на разказвача, онова, което „звъни и откънтява тихо и нещо дру­го,....подобие някакво на небесна червена сълза..." Той не само наблюдава и опис­ва видяното, а болезнено преживява безмисленото насилие на човека като нравствен проблем, който кара душа­та да кърви. Тълкувайки посланието на природата, творецът Радичков про­карва тревогата си за модерния чо­век и неговото мнимо превъзходство. Но във финала на разказа е вложена ху­манистичната идея - хората лъкату­шат по пътя на враждебното и без­душно отношение към природата, но проглеждат за нейната хармония и мъд­рост, изненадани и смълчани от вели­кото тайнство и съвършенство на све­та. Ловците може би откриват пътя към себе си и преминали по „неясни, но нежни кръгове и спирали", ще продължат по-мъдри и човечни към безкрайните човешки изпитания.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave