ПРИЛАГАНЕ НА ГРАМАТИЧНАТА НОРМА 
ИМЕНА. ФОРМИ ЗА ЕДИНСТВЕНО И МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

 

          Да анализираме някои от формите на съществителните имена и местоименията за единствено и множествено число в текста.

          Във вътрешния заграден двор имаше разкошна палма и тропически храсталаци, един-два големи груби камъка (1), домъкнати безплатно от пустинята, но струващи на клиента по двеста и петдесет долара (2) парчето. От банята се излизаше направо в закрития двор, от който (3) пък се минаваше за басейна, оттам – в други два двора (4) – вътрешен и външен. Килимът в гостната беше бледосив, с изчистени линии (5), а органът бе вграден в бара срещуположно на клавиатурата.
          Освен всичко имаше и канапета в тон с килима, кресла в контрастни цветове и на три метра (6) от стената – гигантска камина с надвиснал отдушник. Китайски скрин, който (7) ми се видя истински, на стената – няколко инкрустирани китайски дракона (8). Ваната в банята беше вградена в пода, а гардеробите имаха плъзгащи се врати и биха побрали всичко, за което могат да се сетят десетина абитуриенти (9) и техните дами.

По Р. Паркър, Р. Чандлър, „Пудъл Спрингс“

          (1) След числителното име за приблизителност един-два се употребява бройната форма камъка, тъй като съществителното не означава лице. Между числителното и съществителното има съгласувани определения (големи и груби); в такива случаи е по-вероятно да се допусне грешка.

          (2), (4), (6) Бройните форми долара, двора и метра са употребени след числителните бройни имена двеста и петдесет, два и три. Съществителните не означават лица.

          (3), (7) Местоимението който се пише с й, тъй като е в ед.ч. – съгласува се с думите двор и скрин, които са в ед.ч.

          (5) Съществителното линии има окончание и, защото е форма за мн.ч. на линия.

          (8) Думата няколко изисква употреба на бройната форма дракона, тъй като съществителното не означава лице. Особеното тук е, че между няколко и дракона има съгласувани определения – инкрустирани и китайски, което обаче не отменя употребата на бройна форма.

          (9) След числителното име за приблизителност десетина е употребена обикновената форма за мн.ч. абитуриенти, защото съществителното име означава лице.

 

          Местоимението неин се пише с и само в тази форма: един неин портрет.
          Във всички други форми се пише с й: нейният портрет, нейна грижа, нейно предложение, нейни желания.

 

          ! В българския език няма дума, която в мн.ч. да завършва на : кутий – кутии; аварий – аварии; консултаций – консултации.

 

          ■ Думи като екип и отбор не означават лица, въпреки че се състоят от хора. След числителни имена и думите колко, няколко, толкова се употребява бройната им форма.

          ■ В книжовния език се употребява само обикновената форма за мн.ч. на думата път, когато означава кратност на действието: Пробвах няколко пъти.
              Но: Пред мен има няколко пътя – по кой да поема?

          ■ След числителни имена и думите колко, няколко, толкова се употребяват дублетни форми на думите ден и син: два дни/два дена; двама синове/двама сина.

 

          Когато две или повече съгласувани определения се отнасят за два или повече от два еднотипни обекта, съществителното име е в ед.ч.
          Американският и руският президент (а не: президенти) дадоха пресконференция.
          (Американският (президент) и руският президент дадоха пресконференция.)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave