ПРИЛАГАНЕ НА ГРАМАТИЧНАТА НОРМА 
МЕСТОИМЕНИЯ

 

          Да анализираме подчертаните форми на местоименията в текста.

          – Докато се разхождах из имението преди малко, срещнах един охранен субект с панамена шапка с розова панделка и се чудех кой (1) ли е. Не ми прилича на някого (2), на когото (3) ще постелеш килимче с надпис: ,Добре дошъл!“ Направи ми впечатление на главорез първо качество.
          Като че ли думите ми докоснаха някаква струна в душата ѝ (4). Тя стана бързо, отиде до вратата и я отвори, след това се приближи до френския прозорец и погледна навън, очевидно за да се увери, че никой (5) освен мене няма да чуе.
          – Мисля, че трябва да ти разкажа за него – каза тя. – Това е Л. П. Рънкъл и от теб искам да използваш целия си (6) чар. Трябва да спечелим благоразположението му (7).

По П. Г. Удхаус, „Много съм ти задължен, Джийвс"

          (1) Употребена е формата кой, тъй като това местоимение е подлог в изречението; проверяваме със заместване: той ли е.

          (2), (3) Местоименията не са подлози в изреченията, затова се използват формите някого и когото; проверка със заместване: не ми прилича на него; на него ще постелеш/ще му постелеш.

          (4) Местоимението се отнася за душата, която не принадлежи на подлога в изречението (думите), затова се употребява формата ѝ.

          (5) Употребена е формата никой, защото местоимението е подлог в изречението; проверка със заместване: той няма да чуе.

          (6) Местоимението си се отнася за нещо (чар), принадлежащо на подлога в изречението, който обаче не е изразен: (ти) да използваш целия си чар.

          (7) Местоимението му се отнася за благоразположението, а то не принадлежи на подлога в изречението, който също не е изразен: (ние) трябва да спечелим благоразположението му.

          ! Ако пред местоимението има предлог (на, за, от, с, при, срещу и др.) и то се отнася за лице, винаги се употребяват формите кого, когото, някого, никого.

          Местоимението чийто (чиято, чието, чиито) се съгласува по род и число със следващата дума в изречението.
          Настанихме се в стая, чиито ⇔ прозорци гледат към морето.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave