ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА НОРМА

 

          Да анализираме правописните особености на следния текст.

          Професията (1) на дегустаторите на кафе е изключително отговорна. От техните (2) оценки зависи съдбата на хиляди тонове кафе.
          Дегустаторите на кафе в Бразилия опитват кафеени зърна, които са печени само пет-шест минути,
смлени (3) и залени (4) в малка стъклена паничка с вряла вода. Дегустацията (5) става с лъжичка, като се взема малко от течността (6), държи се в устата, без да се гълта (7), и се изплюва.
                                                                                            По публикация в сп. „Космос“

          Вече знаем как да проверим правилния изговор и правописа на думите изключително, отговорна, съдбата, лъжичка, държи, устата, изплюва. В текста обаче може да бъдат допуснати и грешки, свързани с правописната норма.

          (1) Съществителното име професията се пише с -ия, тъй като именно това буквено съчетание се пише в края на думи от чужд произход, като гимназия, територия и т.н.
          (2) Притежателното местоимение техните се пише с е, а не с я в първата сричка, тъй като следващата сричка съдържа гласната и и поради това променливото я преминава в е.
          (3) Страдателното причастие смлени се пише с е, тъй като следващата сричка съдържа гласната и и поради това променливото я преминава в е.
          (4) Страдателното причастие залени се пише с е, тъй като следващата сричка съдържа гласната и и поради това променливото я преминава в е.
          (5) Съществителното име дегустацията се изписва с -ия-, защото в края на чужди думи се пише съчетанието -ия, а не -иа.
          (6) Съществителното име течността се пише с двойно т (-тт-), тъй като е от женски род, нечленуваната му форма завършва на и се членува с -та.
          (7) Глаголната форма гълта се пише -ъл-, а не с -лъ-, тъй като след съчетанието следва една съгласна.

          УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ И МАЛКИ БУКВИ

          Да анализираме правописните особености на следните изречения.

          Реалистична ли е инвестиционната програма за развитие на Северозапада (1)?
          Всеки септември ви каним да празнуваме заедно
Европейския (2) ден на езиците.
          Първата ми среща с „Войната на таралежите“ на
Братя (3) Мормареви стана съвършено случайно още в невръстна възраст.
          Сан
Себастиан (4) е слънчево испанско градче, съхранило белезите на традиционната баска култура.
          Младите възпитаници на
Музикалната (5) академия ще интерпретират камерни творби от Панчо Владигеров.
          За поредна година в Казанлък ще се проведат ученически четения на
Чудомирови (6) разкази.
          В края на 16. и началото на 17. век в Италия се ражда
барокът (7), който остава водещ стил в европейското изкуство почти два века.
          Чуждестранни компании правят проучвания относно изграждането на
вецове (8) по течението на река Струма.

          (1) Северозапада се пише с начална главна буква, тъй като е собственото име на географско-икономическа област в Република България.
          (2) Прилагателното име европейския се пише с главна буква, защото е първата дума в съставното собствено име Европейския ден на езиците.
          (3) Съществително име братя се пише с главна буква, тъй като е част от собственото име Братя Мормареви.
          (4) Съществителното име Себастиан се пише с главна буква, тъй като е собствено име в състава на съставното собствено име Сан Себастиан.
          (5) Прилагателното име музикалната се пише с главна буква, защото е първа дума в перифразираното собствено име Музикалната академия (от Национална музикална академия).
          (6) Прилагателното име Чудомирови се пише с главна буква, защото е притежателно прилагателно име, образувано от собственото име Чудомир – псевдонима на писателя и художника Димитър Чорбаджийски.
          (7) Съществителното име барок се пише с малка буква, тъй като е наименование на стил в изкуството.
          (8) Съществителното име вецове се пише с малка буква, тъй като представлява абревиатура, която се употребява като съществително нарицателно име.

          С главна буква се пишат и:
          имената на букви, когато тези букви са части от съставни собствени имена;
Ейч Би О (НВО), Ди Ейч Ел (DHL)
          прилагателни имена на -ски, образувани от собствени имена, когато са първа част на съставно собствено име;
Българска народна банка, Виенска филхармония, Колумбийски университет
          лексикалните съкращения (абревиатури).
БНР (Българско национално радио), ДВ (Държавен вестник), АД (акционерно дружество)
Тези съкращения също така не се ограждат в кавички, пишат се без точки и без интервали между буквите. За да се избегне омонимията, при някои лексикални съкращения се пишат допълнителни малки букви (например МВнР – Министерство на външните работи, за да се разграничи от МВР – Министерство на вътрешните работи). Единствено съкращенията тв (телевизионен) и жп ( железопътен) по традиция се пишат с малки букви.

          СЛЯТО, ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ

          Да анализираме правописните особености на следните изречения.

          Бих искал да попитам: дали имате виненочервен (1) фин вълнен плат и колко струва?
          Обещавам да мина да се видим
днес-утре (2) и да поговорим по този въпрос.
          Нов грандиозен
допинг скандал (3) е на път да избухне в спорта, но този път мишена няма да са руски спортисти.
          Българската
културно-просветна (4) организация в Чехия търси съдействие за запазване на сградата си.
          В последно време
бодибилдингът (5) става все по-популярен сред младите хора.
          Специална среща с героите от хитовия
тийнсериал (6) „Не така, брат!“ ще разкрие важни новини, свързани с поредицата.
          СУ или
сиви (7), е професионална автобиография, която се подава при кандидатстване за работа или при писмено представяне.
         
Недоспивайки си (8), човек се чувства отпаднал през целия ден и това влияе както на неговото поведение, така и на неговата работа.

          (1) Сложното прилагателно име виненочервен се пише слято, защото първата му съставка е наречие и пояснява втората, която е прилагателно име.
          (2) Сложното наречие днес-утре се пише полуслято, защото двете му части са в равноправно смислово отношение.
          (3) Сложното съществително име може да се напише както слято (допингскандал), така и разделно (допинг скандал), тъй като първата му част пояснява втората и двете съставки се употребяват като самостоятелни думи. Пред последните години при такива думи преобладава разделното писане, тъй като при него отделните съставки се възприемат и осмислят по-лесно.
          (4) Сложното прилагателно име културно-просветна се пише полуслято, защото двете му съставки са смислово равноправни и между тях може да се вмъкне съюзът и.
          (5) Сложното съществително име бодибилдинг се пише слято, тъй като двете му части не се употребяват като самостоятелни думи.
          (6) Сложното съществително име тийнсериал се пише слято, тъй като първата му част е съкратено прилагателно име ( тийн – от тийнейджърски).
          (7) Съществителното име сиви се пише слято, тъй като е образувано от съкращение от чужд произход – CV (от лат. curriculum vitae).
          (8) В деепричастието недоспивайки си частицата не се пише слято, тъй като в случая е част от представката недо-.

          Съществителни имена, при които втората част пояснява първата, от типа генерал-майор, заместник-министър, асистент-режисьор и т.н., понякога се съкращават при писане. Обикновено се съкращава първата им част, а дефисът (малкото тире) след нея се запазва: ген.-майор, зам.-министър, ас.-режисьор.

          Когато пред сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, се добави трета съставка, тя се пише разделно от останалата част на сложното съществително име: заместник министър-председател, помощник началник-управление.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave