ПРИМЕРЕН ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС
Каква е ролята на лирическото въведение в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев?

 

ПРИМЕРНО ВЪВЕДЕНИЕ

План/Съдържание

Оформяне на въведението

Повод за написване 
Завещание, автобиографична изповед
Образът на бореца за свобода 
Части на творбата

Конкретен повод за създаване на стихотворението „На проща­ване" е подготовката на Христо Ботев да премине в България с четата на Жельо войвода. В творбата поетът отразява мислите, представите и чувствата, породени от предстоящата борба. Спо­ред изследователите това произведение се превръща в своеоб­разно завещание към родителите на Хр. Ботев, в негова автоби­ографична изповед. Творбата се състои от три части: лирически увод, представа за борбата и връщане в реалността.

 

ПРИМЕРНА ТЕЗА

План/Съдържание

Оформяне на тезата

Лирическо въведение 
Идеал на борбата 
Контрастни чувства 
Нетърпение на бунтовника 
Причини за направения избор
Тежко положение на емигрантите
Картина на робството

В лирическото въведение на стихотворението „На прощава­не“ са разкрити идеалът на борбата, контрастните чувства и нетърпението на бунтовника да се включи в нея. Посочени са причините за направения избор на бореца за свобода. Представени са тежкото положение на емигрантите и

 

ПРИМЕРНА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ЧАСТ
Забележка. Включени са термини и понятия, с които ще се запознаете в VII клас. Важното е да получите представа за тази част от отговора на литературен въпрос.

План/Съдържание

Доказателства от текста

Обръщение към майката, плачът на майката, изборът (грехът) на сина...

Реторично обръщение майко, повелителни глаголни форми не пла­чи, не тъжи, спирално повторение на думата хайдутин, остаряла, диалектна дума азе...

Тежкото положение на емигрантите в чужбина, причина за напускането, бездействието...

Реторично обръщение майко, повелителни глаголни форми и етимологична фигура кълни, проклинай, метонимия таз турска прокуда епитети черна, млади, тежка, градация на епитети неми­ли, клети, недраги експресивен глагол да се скитаме..

Възпитанието на сина от майката - причина за напускане, омраза към робството, картина на робството, обич към близките и родината...

Реторичен въпрос и обръщение Но кажи какво да пра­вя..., постоянни епитети и инверсия сърце мъжко, юнашко. метафора и синекдоха... турчин, че бесней/над бащино ми огнище, анафорична употреба и градация на наречието там етимологична фигура черни чернеят...

 

Прощаването: прошка и сбогува­не; идеал, устрем и нетърпение на бунтовника за включване в борбата за свобода,,,

Реторично обръщение, етимологична фигура прости, прощавай, експресивен глагол тичам, метонимия и инверсия глас народен, епитет и инверсия врагът безверни. градация за мило, за драго, апосиопеза пък... каквото сабя покаже...

Близост на творбата до българските народни песни за по-силно въздействие,,.

Силабическо стихосложение - 8 срички във всеки стих, цезура след петия стих, постоянни епитети..,

Оформяне на доказателствената част

Стихотворението „На прощаване“ е написано като емоционално обръщение, като изповед на един любящ син пред своята майка. Повелителните глаголни форми не плачи, не тъжи, реторичното обръ­щение майко разкриват огромната обич и загриженост на грешното първородно чедо, изоставило родния дом и избрало пътя на бунта и на свободата... Продължете сами...

 
 

ПРИМЕРНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съдържание

Оформяне на заключението

Лирически увод
Бунтовник 
Изповед 
Майка
Правота на избора, на пътя 
Борба за национална и социална свобода

В лирическия увод на стихотворението „На прощаване“ бунтовникът под формата на вълнуваща изповед пред своята майка убедително доказва правотата на направения от него избор на пътя, по който е поел - борбата за национална и социална свобода.

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave