ПРИМЕРЕН ТЕСТ
(входно ниво)
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 9, включително
Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция. Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено плодородие, с по-добра земя, толкова произведената на него продукция е по-евтина. На пазара селскостопанската продукция се продава по цени, формирани от разходите на най-неплодородните и нископроизводителни участъци земя. Това се налага поради естествената ограниченост на земята и потребността да се използват и най-лошите участъци земя. Като излиза на пазара с продукция, която има по-ниска индивидуална цена от пазарната, собственикът на добрия и среден участък ще присвои излишъка над средната печалба и това именно е неговата рента. Пазарът на земя е специфичен и консервативен. В развитите страни годишно само 0,5 до 5% от земята е обект на покупко-продажба. Най-скъпи са земите, които могат да се използват за неземеделски цели.

1. Темата на текста е:
а) Плодородието на земята;                          б) Цената на земята;  
в) Пазарът на земята;                                     г) Селскостопанската продукция.

2. Ключовите думи и изрази в текста са:
          а) пазар, цена, земя;                                    б) разходи, земя, продукция;   
          в) рента, покупко-продажба, цена;           г) собственик, пазар, разходи

3. Текстът е предназначен за:
а) широк кръг от читатели;      б) ученици и студенти;      в) учители;        г) икономисти.

4. Посочете невярното твърдение според текста:
а) Пазарът на земя е специфичен и консервативен.
б) На пазара селскостопанската продукция не се продава по цени, формирани от разходите на най-неплодородните и нископроизводителни участъци земя.
в) Най-скъпи са земите, които могат да се използват за неземеделски цели.
г) Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено плодородие, с по-добра земя, толкова произведената продукция е по-евтина.

5. Посочете вярното твърдение според текста:
а) Търсенето на земя се определя от следните фактори - цената на продукцията, плодородието, заетостта на работната сила.
б) Най-скъпи са земите, върху които се отглеждат земеделски култури.
в) В развиващите се страни годишно само 0,5 до 5% от земята е обект на покупко-продажба.
г) На пазара селскостопанската продукция се продава по цени, формирани от разходите на най-неплодородните и нископроизводителни участъци земя.

6. Текстът може да бъде продължен с изречението:
а) Много хора свързват понятието "рента" със заплащането на квартира.
б) Държавата изкупува продукцията, която е в повече.
в) Съотношението между цената на земята и работната заплата дава представа за достъпността на местното население до земята.
г) В Холандия с 6 средни месечни заплати може да се купи 1 дка средно качествена земеделска земя.

7. Какво е по състав първото изречение от текста?   
---------------------------------------------------

8. Думата "земя" в първото изречение от текста е:
а) определение;              б) допълнение;                 в) приложение;                г) подлог

9. Първото и второто изречение в текста са свързани чрез:
а) местоимение;                                          б) лексикално повторение;    
в) контекстови синоними;                           г) контекстови антоними.

10. Каква част на речта е думата "отгледана"?
а) прилагателно име;            б) глагол;                      в) наречие;                    г) причастие.

11. В кое от изреченията е употребена експресивна лексика ?
а) Ще ме хване той натясно – когато си види ушите без огледало.
б) Изречения, свързани помежду си по смисъл, образуват текст.
в) Ученикът е задължен да носи в училище лична карта и ученическа книжка.
г) Часът беше девет и половина.

12. В каква последователност следните изречения образуват логически свързан текст ?
(1) А също е необходима и представа за това, какво точно искате да фотографирате. (2)  Не е задължително да си опитен астроном или фотограф, за да направиш действително хубави снимки на нощното небе. ( 3) Необходими са само подходящи фотоапарат и фотолента. 
а) 1, 2, 3
б) 2, 3, 1
в) 2, 1, 3
г) 3, 1, 2

13. Кои от жанровете са характерни за публицистичния текст ?
а) роман, повест, разказ;
б) наредба, правилник, молба;
в) новина, репортаж, интервю;
г) урок, доклад, научна статия.

14. В кой от редовете думите се отнасят помежду си както в двойката учебник - урок ?
а) смелост – страх
б) слон – хобот
в) прежда - жилетка
г) книга – страница

15. Думата фотограф съдържа следните морфеми :
а) два корена
б) представка и корен
в) корен и наставка
г) корен и окончание

16. Каква част на изречението е подчертаната дума ?
( Отговора запишете тук:…………………………….. )
Град Варна е морската столица на България.

17. Думите : фотографирам , фотограф , фотоапарат , фотолента , са :
а) синоними
б) сродни думи
в) антоними
г) пароними

18. В кой ред НЕ е допусната грешка при образуване на глаголната форма?
а) не желаейки
б) нечувайки
в) не довиждайки
г) незнам

За задачи 19. и 20. посочете при коя от двойките думи отношението е както при двойката:
19. дърво – кора
а) бор – шишарка
б) ливада – трева
в) клонка – листо
г) домат – люспа

20. стих – строфа
а) поезия – лирика
б) драма – епос
в) куплет – стихотворение
г) оркестър – диригент

 

 

 

 

 

 

Отговори: 1.-в, 2.-а, 3. -б, 4.-б, 5.-г. 6.- в, 7.- просто изречение, 8.-а, 9. - б, 10.- г, 11.-а, 12.-б, 13.-в, 14.-г, 15.-а, 16.-приложение, 17.-б, 18.-а, 19.-г, 20.-в
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave