1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език?

а) богатство и обработеност на езиковите средства;

б) използване във всички сфери на дейност;

в) разнообразие от диалектни употреби;

         г) система от езикови стилове.

2. В кой ред не е допусната лексикална грешка?

а) Неговата работа е много ефектна.

б) Приятелят ми беше се отбил за малко на банкета.

в) В никакъв случей не допускай да те изпреварят.

      г) Двете момичета, приятелки от детинство, се поздравиха.

3. Кое твърдение е невярно? В художествената литература с диалектни изрази се постига:

а) емоционално въздействие върху читателя;

б) тържественост и патетичност на изказа;

в) образност и експресивност на изказа;

      г) комичен ефект.

4.  В кой ред няма правописна грешка?

     а) ископ;

б) испит;

в) искрен;

      г) испроводя.  

5.  При коя от двойките думи има отношение както при двойката общонароден език – книжовен език?

а) изречение – просто изречение;

б) съществително име - глагол;

в) езикова норма - кодификация;

      г) фонетика - морфология.

 6.   В кой ред няма правописна грешка?

а) расходка;

б) растение;

в) раступкване;

      г) расхлада.

7.   Посочете вярното твърдение?

      В аргументативния текст:

а) преобладава описанието на предмети и явления от действителността;

б) чрез разсъждения се защитава лична позиция по дискутиран проблем;

в) акцент се поставя върху разказването на случки и събития;

      г)  равностойно се използват описания, преразкази и разсъждения.

8.  Посочете невярното твърдение!

а) В научния стил има честа употреба на глаголни форми в страдателен залог.

б) С термини и терминологични словосъчетания в научния стил се постига еднозначност при представяне на факти.

в) За да се означат постоянни действия, в научния стил се предпочитат глаголи в сегашно време.

      г) В научния стил с термини и терминологични словосъчетания се постига образност и се изразява отношение и оценка.

   9.  Посочете вярното твърдение! Литературноинтерпретативното съчинение е вид ученически текст, в който:

а) се тълкуват  смисли, вложени в художествения текст;     

 б) се изразява становище по житейски проблеми, значими за учениците;

в) се възпроизвежда пълно и цялостно смисълът на художествения текст;

      г) преобладава възпроизвеждането на художествения текст, а разсъжденията имат допълнителен характер.

10.  Кое твърдение е невярно? За да се подготвим за писане на ЛИС, е необходимо:

а) да анализираме заглавието, за да открием основните смисли в художествения текст;

б) да уточним тезата,която представя индивидуалната ни оценка по проблемите в литературния текст;

в) да извлечем информация от различни източници, предлагащи модели на тълкуване на художествения текст;

      г) да предадем основното от смисъла на художествения текст.

 

 

11.   В кой ред е допусната грешка?

              а/ автотранспортен;

              б/ пет годишен;

              в/ министърпредседателски;

              г/ 5 – годишен.

 

12.   В кой ред думите не са синоними?

             а/ накит, гердан, огърлица;

             б/ трепвам, сепвам се, потрепвам;

             в/ солиден, стабилен, самостоятелен;

             г/ унес, захлас, транс.

13.   В коя от думите е допусната правописна грешка?

             а/ ужилвам;

             б/ удрусам;

             в/ уеднаквя;

             г/ узаконя.

14.   В кой ред не се съдържат антоними?

            а/ искам - желая;

            б/ тръгвам - пристигам;

            в/ давам - вземам;

            г/ обичам - мразя.

15.   Посочете вярното твърдение.  В коя от двойките изрази отношението е както в двойката езикова култура – успешно речево общуване?    

  а/ пунктуация - интонация;

  б/ словообразуване – морфемен строеж;

  в/ владеене на правописни норми – правописна култура;

   г/ книжовен език – общонароден език. 

  16. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
а) Колко думи, молитвени и чисти, се изтръгнаха от ободрените селски души!
б) След дълго и мъчително мълчание той, без да мръдне проговори като на себе си.
в) Чужденецът се изправи и като се подпря на тоягата си, почна внимателно да оглежда хората.
г) Ще дойде едва когато привърши работата си вкъщи.
 

 

17.   В кой ред има правоговорна грешка?

      а/ [устòйчиф] – [устойчùф];

      б/ [злàто]   - [златò];

      в/ [жùто] – [житò];

               г/ [мльàко] – [млекò].   

  18.  В кой ред има правописна грешка?

            а/ непознат;

            б/ непотребен;

            в/ неискайки;

               г/ необещаващ. 

19.  В кое от изреченията няма пунктуационна грешка?
а) От двете страни на тясна калдъръмена пътека, която водеше към къщата личаха следи.
б) Тези късни, юнски дни бяха непоносимо горещи.
в) Наизлезли бяха много хора в това ведро ноемврийско утро.
г) Никой не се радваше като наблюдаваше случилото се.

20. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
а) Тя не погледна нито към него, нито към стадата пръснали се на паша из поляните.
б) Разбраха, че са сгрешили и че са я засегнали дълбоко.
в) Децата, оставени сами в отделението, вдигат страшен шум.
г) Те си тръгнаха едва когато се увериха, че се е успокоила.

 

21. Първата форма на словесност е:

а) фолклорът;

б) литературата;

в) митът;

      г) лириката.

22. Как се наричат митовете за възникването на света?

а) теогонични;

б) космогонични;

в) антропогонични;

      г) трансформационни.

23. Кой е авторът на „Илиада”?

а) Омир;

б) Алкей;

в) Сафо;

      г) Есхил.

 

24. От колко песни се състои поемата „Илиада”?

а) 12

б) 18

в) 24

         г) 28

25. В коя песен от „Илиада” са представени образите на Парис и Елена?

а) първа;

б) втора;.

в) трета;

      г) четвърта;

26. Чии са думите: ”Няма да има за мене утеха, когато погинеш. Мъки ме чакат, а нямам ни татко, ни майка”?

а) на Хектор;

б) на Андромаха;

в) на Ахил;

         г) на Агамемнон.

27. Кое твърдение е невярно?

а) Хектор богоравен ;

б) Ахил богоравен;

в) Ахил, бързоног и божествен;

      г) Хектор,велик шлемовеец.

28.В античността терминът лирика означава:

а) стихотворения;

б)  текстове на песни;

в) поеми;

         г) песни, които се изпълняват под   акомпанимент на лира.

29. Кои автори  принадлежат към жанра песенна лирика?

а) Архилох, Калин;

б) Алкей, Сафо;

в) Солон, Пиндар;

      г) Мимнерм, Симонид.

30. През коя епоха възниква античната драма?

а) през Омировата епоха;

б) през Микенската епоха

в) праз епохата на късната Архаика;

         г) през класическия период.

 

31. Кой е авторът на „Едип цар”?

а) Омир;

б) Софокъл;

в) Есхил;

      г) Еврипид.

 

32. Къде се развива действието в „Едип цар”?

а) пред царския дворец в Тива;

б) пред царския дворец в Троя;

в) пред царския дворец в Колон;

         г) пред царския дворец в Атина.

33. В кой ред героите са от „Едип цар”?

а) Прометей и Хефест;

б) Антигона и Исмена;

в) Ахил и Хектор;

      г) Креон и Йокаста.

34. С кого е първият сблъсък на Едип в трагедията?

 а) с Креон;

 б) с Тирезий;

 в) с Йокаста;

          г) с Лай.

35. Кое е по-важно за Едип?

а) как другите го виждат;

б) как сам вижда себе си;

в) и двете мнения са важни;

      г) нито едното, нито другото.

36. Какво олицетворява хорът в „Едип цар”?

      а) населението на държавата, управлявана от царя;

б) група от граждани, които пеят добре;

в) няколко души - съветници от царския дворец;

         г) група, която може да свири и пее.

37.  Лай е наказан от боговете, защото:

а) е съгрешил;

б) не е изпълнил желанието на боговете;

в) извършил е убийство;

      г) е отвлякъл сина на друг цар.

 

38. Едип е син на:

      а) Креон и Йокаста;

б) Лай и  Перибия;

в) Лай и  Йокаста;

       г) Креон и Антигона.

 

39.  Кое твърдение е вярно. Аед  е:

а) светец;

б) автор и изпълнител на епическа поезия;

в) религиозно произведение;

      г) хорова песен.

40. Иронията е:

а) словесен похват, основаващ се на разминаване между буквалния смисъл на едно изказване и истинското му значение;

  б) трагически плач, съвместна песен на хор и герой;

   в) анализ на отделен откъс от художествен текст;

            г) литературно обработен текст, записан върху камък.

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА:

1-в

2-б

3-в

4-а

5-г

6-а

7-г

8-в

9-б

10-г

11-в

12-б

13-в

14-б

15-в

16-б

17-в

18-б

19-в

20-а

21-б

22-б

23-а

24-в

25-а

26-г

27-г

28-в

29-в

30-б

31-в,г,а,б

32-в,б,а,г

33-в,а,б,г

34-б

35-в

36-в

37-в

38-а

39-в

40-а

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave