Прочетете следния текст и отговорете на въпросите от 1 до 6.    

       Българските диалектолози през последните няколко десетилетия извършиха значителна теренна работа във връзка преди всичко със събиране на материали за Българския диалектен атлас (БДА), за монографии и статии, както и за най-разнообразни други цели и по този повод натрупаха огромен опит от различен характер - научен, научно-технически и т.н. 
       Една от първите научно-технически задачи, с които трябва да се справи диалектологът на терена, е намирането на подходя¬щи лица за информатори. От техните качества зависи до голяма степен верността на наблюденията и изводите, които ще бъдат направени за говора на дадено селище. Очевидно е, че за пункта (района), чийто говор описваме, най-голям интерес представляват въз¬растните жители, защото носят т. нар. традиционен, или стар тип говор, който има значение за установяване на изоглоси, типологии и т.н. преди всичко в исторически аспект. С лека ръка обаче биват подминавани лицата, носители на особена езикова система - близка в някои отношения до диалектната, а в други – до книжовната. Речта на такива информатори на пръв поглед изглежда като хаотична смесица от черти на традиционния диалект на дадено селище, от други (но пак диалектни!) черти и характерни за книжовния стандарт (разговорна разновидност) елементи. 
М. Виденов

1.Стилът на текста е: - 1 т.
а) научен;
б) публицистичен;
в) официално – делови;
г) есеистичен.
2.Текстът е предназначен за: - 1 т.
а) много широка аудитория;
б) тесен кръг от специалисти;
в) чуждестранни студенти;
г) интересуващи се от историята и особеностите на езика.
3. Специалистите, които изследват езиковите диалекти, се наричат: - 1 т.
а) информатори;
б) диалектолози;
в) изоглоси;
г) историци.    
4 В контекста на изложението „информатор” означава: - 2 т.
а) шпионин;
б) доносник;
в) осведомител;
г)  служител.
5. Думите „традиционен” и „стар” са: - 1 т.
а) синоними;
б) антоними;
в) контекстови синоними;
г) диалектизми.     
6. Фразеологичния израз „с лека ръка” означава: - 1 т.
а) внимателно;
б) нежно;
в) прибързано;
г) недопустимо.
7. Колко думи, съдържащи променливо Я, има в строфата: - 2 т.
И самодиви в бяла премена,
чудни, прекрасни, песни поемнат –
тихо нагазят трева зелена
и при юнака дойдат та седнат.
а) една;         
б) две;
в) три;          
г) четири.    
8.  В коя от следните думи НЕ е допусната грешка: - 2 т.
а) ситуаций;
б) акций;
в) лекций;
г) калций.
9.  В изречението: Героят ни е симпатичен, но ние не можем да решим проблема му,  подчертаната дума означава: 1 т.
а) нашият;
б) на нас;
в) нито;
г) никак.    
10.  В кой от примерите е допусната грешка при правописа на отрицателната частица НЕ: - 1 т.
а) Не прочели добре инструкцията и допуснали грешки;
б) Непрочели добре инструкцията, всички допуснаха грешки;
в) Непрочелите добре инструкцията допуснаха грешки;
г) Половината участници непрочели добре инструкцията.
11.  В коя от изброените думи е допусната правописна грешка: - 2 т.
а) зетът;
б) кметът;
в) заветът;
г) сонетът.    
12.  Кое от изброените отглаголни съществителни е образувано неправилно: - 2 т.
а) учене;
б) тичане;
в) дъвчене;
г) обичане.
13.  В кой от следните примери има две граматически грешки: - 2 т.
а) Всички са доволни от нашият клас.
б) Кой ли ще изпита днес новият учител?
в) Кой ще разкаже новият урок?
г) Кой ще приемат в отбора?    
14.  Коя от изброените думи не означава дреха: - 2 т.
а) ямурлук;
б) елек;
в) кесия;
г) роба.
15.  Кой от следните редове НЕ съдържа синоними: - 1 т.
а) гвоздей – пирон;
б) порта – врата;
в) друм – път;
г)  сопа – растение.      
16.  Коя от следните думи е излишна: - 1 т.
а) тояга;
б) кол;
в) прът;
г) плет.
17.  Фразеологичният израз „със свито сърце” означава: - 1 т.
а) болен;
б) недружелюбен;
в) притеснен;
г) рационален.    
18.  Колко запетаи са пропуснати в изречението:  От него се бояха всички най-вече ние децата които често играехме край лозето му. - 1 т.
а) две;                  
б) три;                  
в) четири;
г) пет.     
19.  На коя от посочените с главни букви и скоби позиции НЕ трябва да има запетая в изречението: Войниците се вдървяваха (А) щом го зърнеха (Б) подофицерите трепереха за частта (В) която обучаваха (Г) офицерите се червяха (Д) или бледнееха (Е) ако ударът с нож не излезеше достатъчно енергичен. - 2 т.
а) А;      б) Г;        в) Д;         г) Е.    
20. В кой от примерите е допусната пунктуационна грешка: - 2 т.
а) Дори когато имам малко време, минавам да го видя;
б) Минавам да го вида, само когато имам повече време;
в) Когато имам малко време, пак минавам да го видя;
г) Минавам да го видя, когато имам повече време.
21. В кой от следните стихове в „Потомка“ откриваме метафора? - 1 т.
а) „моя кръвна майчице – земя“;
б) „някой чуждестранен, светъл хан“;
в) „конски бяг под плясъка на бича“;
г) „може би сред път ще се сломя“.
22. В кой от следните стихове от „Песен за човека“ откриваме метафора? - 1 т.
а) „Брей, как се обърках“; 
б) „Но тя ме прекъсва сърдито“;
в) „в очите му пламък цъфтял“;
г) „и чакаш като скот/в скотобойна“.
23. Коя е основната тема на стихотворението „Потомка“? - 1 т.
а) борбата на личността срещу социалната несправедливост в обществото;
б) правото на човека сам да избере своя живот, наследство и свобода;
в) битката срещу чуждите потисници;
г) преклонението пред красотата на природата.    
24. В „Песен за човека” НЕ присъства мотивът за : - 2 т.
а) отмъщението;
б) възмездието;
в) покаянието;
г) просветлението.
25. Дамата и лирическият говорител от „Песен за човека” са: - 1 т.
а) съмишленици;
б) опоненти;
в) врагове;
г) хуманисти.    
26. Каква особеност на героинята от повестта „Крадецът на праскови” НЕ е разкрита чрез твърдението: „Елисавета беше доволна, че мъжът й не е на фронта и че благодарение на поста, който заема, можеше да има всичко, което другите нямаха.” - 1 т.
а) еснафска прагматичност;
б) вярно чувство за реалност;
в) признателност към полковника;
г) загриженост за себе си.
27. Разказвачите в повестта „Крадецът на праскови” са: - 2 т.
а) един ;
б) двама ;
в) трима ;
г) четирима .    
28. Кое от изброените определения НЕ се отнася до финала на повестта „Крадецът на праскови”: - 2 т.
а) трагичен;
б) щастлив;
в) правдив;
г) закономерен.
29. Кой от изброените епизоди от разказа „Нежната спирала” е поднесен като ретроспекция: - 2 т.
а) общуването на Методи Андонов с природата;
б) срещата на ловците с шипковия храст;
в) стрелянето по гълъба;
г) смъртта на птицата.    
30. Кое от изброените средства илюстрира цитатът: „най-близките до пътя дървета подтичваха бързо”: - 2 т.
а) олицетворение;
б) сравнение;
в) хипербола;
г) ирония.
31. Кой от следните въпроси НЕ се съдържа в посланието на разказа „Нежната спирала”: - 2 т.
а) Възможна ли е хармония в общуването между човека и природата?
б) Има ли бъдеще природата?
в) Способен ли е човекът да се вглежда и вслушва в природата?
г) Ще се смири ли човекът пред красотата и тайнството на природата?    
32. В кое от следните произведения женският образ НЕ е централен? - 2 т.
а) „Крадецът на праскови“;
б)  „Потомка“;
в) „Песен за човека“;
г) „Жена“.
33. Коя от изброените творби НЕ е разказ? - 2 т.
а) „Дервишово семе“;
б) „Преди да се родя“;
в) „Нежната спирала“;
г) „Дамата с рентгеновите очи“.    
34. Кое от следните твърдения е НЕВЯРНО спрямо стих. „Японският филм”: - 2 т.
а) Зрителите в киносалона не разбират посланията на филма.
б) Лирическият говорител е различен от останалите зрители в киносалона.
в) Филмът е слаб и не заслужава внимание.
г) Възприемането на някои произведения на изкуството изисква предварителна подготовка. 
35. Според стихотворението „Жена” женската участ е:  - 2 т.
а) приятна;
б) незавидна;
в) достойна;
г) трагична.    
36. Образът на жената от стихотворението „Жена” е съизмерим с образа на жената от: - 1 т.
а) „Преди да се родя”;
б) „Дамата с рентгеновите очи”;
в) „Крадецът на праскови”;
г) „Потомка”.
37. В кой от редовете свързването между автор и произведение НЕ е правилно? - 1 т.
а) „Крадецът на праскови“ – Ем.Станев;
б) „Дервишово семе“ – Николай Хайтов;
в) „Преди да се родя“ – Ивайло Петров;
г) „Нежната спирала“ – Валери Петров.
38. В кое произведение е имитиран жанрът автобиография? - 2 т.
а) „Преди да се родя“;
б) „Крадецът на праскови”;
в) „Японският филм“;
г) „Нежната спирала“.
39. Елисавета е героиня от произведение на: - 1 т.
а) Николай Хайтов;
б) Ивайло Петров;
в) Йордан Радичков;
г) нито на един от избраните автори.    
40. В творчеството на кой от посочените автори Родопите имат характерно присъствие? - 2 т.
а) Ивайло Петров;
б) Николай Хайтов;
в) Валери Петров;
г) Елисавета Багряна.

 

Отговори:

1.         а

2.         г

3.         б

4.         в

5.         в

6.         в

7.         б

8.         г

9.         б

10.       г         

11.       а

12.       г

13.       б

14.       в

15.       г

16.       г

17.       в

18.       б

19.       в

20.       г         

21.       а

22.       г

23.       б

24.       в

25.       б

26.      в

27.       в

28.       б

29.       а

30.       а       

31.       а

32.       в

33.       б

34.       в

35.       в

36.       г

37.       г

38.       а

39.      г

40.       б

@bgmateriali.com

Изтеглиsave